ژانویه 28, 2021

سامانه پژوهشی – تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان۹۴- قسمت ۲۱

۴ ـ برای حفظ حقوق انسانی خانوادهی زندانیان که بخش عمده از محرومین جامعه را تشکیل می دهند باید موضوع قوانین کار و بیمه های اجتماعی مورد توجه وسیع قرار گیرد . در این زمینه لازم است زندانیانی که در زندان به کار اشتغال دارند خود و خانواده شان مشمول امکانات بیمه شناخته شده و از مزایای
آن استفاده کنند .
گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه
در این فرض موقعیت اطفال و نوجوانانی سخن می رود که تحت تأثیر شرایط خانوادگی و تربیتی جرم زا مرتکب انواعی از بزه های مرتبط با مواد مخدر شده و احیاناً در شبکه توزیع به فعالیت می پردازند و یا آلت دست جنایتکاران واقع شده به قلمرو جرایم دیگری چون سرقت، همکاری در جنایت، فحشا و غیره کشانده می شوند .
آنان گاه به خاطر تأمین مواد مخدر مورد نیاز پدر یا مادر و یا حتی برادر خود به اقدامات مجرمانه دست زده اند و گاه به تقلید از پدر و مادر و در سنین همانند سازی به مصرف مواد مخدر معتاد شده و احیاناً
در مرحله ای از رشد به اقدامات خود شکل کسب و کار و ممرمعاش هم داده اند .
نظر به اینکه فرزندان اعتیاد غالباً در موقعیت های مالی بسیار دشواری به سر می برند و از آنجا
که در توزیع مواد مخدر با وجود خطرات متصور بر آن ، سود سرشاری حاصلشان می گردد ، به طور حرفه ای به این شبکه می پیوندند . در این فرض طفل یا نوباوه اعم از آنکه آلت دست بوده یا خود عامل اصلی تحقق جرم شناخته شده باشد زیر عنوان کلی « کودکان بزهکار» قرار میگیردو مشمول قوانین و مقررات مربوط به آن می شود. بنا بر عادت ، اکثر بزهکاران کسانی هستند که اولین جرم خود را در سنین طفولیت مرتکب شده اند . [۱۲۵]
۱ ـ در برخی از کشورهای جهان راه حل هایی به صورت برنامه های تدوین شده برای تغییر رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان معتاد و توزیع کننده مواد مخدر به مورد اجرا گذاشته و به نتایج سودمند هم منجر شده اند . برخورد با معتادان و حتی توزیع کنندگان از گروه سنی کودکان و نوجوانان (منظور افراد زیر سن بیست سالگی است) با برنامه های آموزشی همراه است . در اجرای برنامه های توانبخشی جسمی و روانی کودکان برای تغذیه و ورزش و تفریح بیشترین اهمیت را قایل هستند . پدر و مادر ، حتی پدر و مادری که خود گرفتار و درگیر مسایل اعتیاد و توزیع مواد مخدر نیستند ، به تنهایی نمی توانند برای ترک کامل اعتیاد فرزندان خود به طور مؤثر اقدام کنند . در این زمینه باید یاری مددکاران و روان شناسان به طور کاملاً رایگان
و نامحدود در اختیار اولیاء صالح قرار گیرد . اطفال ونوجوانان باید ضمن برخورداری از همزیستی با افراد حایز صلاحیت خانواده ، تحت نظر مؤسسات ویژه کمک به معتادان جوان ، راه ها و شیوه های اجتناب از آلودگی را بیاموزند . معتاد یا توزیع کننده نوجوان در فرهنگ مکتب های مترقی جرم شناسی و روان شناسی مجرم و فردی بزهکار تلقی نمی شود : او « بیماری» است که حتی اگر به قاچاق مواد مخدر هم الوده و به سبب آن محکوم شده باشد ، تحمل دوران محکومیت او باید با توانبخشی و درمان همراه بوده و بازپروری
و بازسازی شخصیتی در طول دوره محکومیت توسط مددکاران متخصص و ویژه به دقت انجام پذیرد .
۲ ـ مرجحاً اطفال و نوجوانان بزهکاری که نوع جرم آنان با مواد مخدر ارتباط پیدا می کند با سایر بزهکاران جوان به کانون اصلاح و بازپروری یا دارالتأدیب اعزام شوند . ایجاد مدارس و آموزشگاههای ویژه برای این گروه خاص ضروری است به نحوی که تحت نظارت روان درمان های متخصص قرار گیرند . این پیشنهاد بر این استدلال مبتنی است که معتاد یا حتی توزیع کننده مواد مخدر از گروه سنی طفل و نوجوان بیمار تلقی می شود و در جریان تحمل دوران محکومیت ، میکروب بیماری او باید شناخته شده و از تکثیر و توسعه و سرایت آن در محیط ممانعت به عمل آید .
۳ ـ اطفال ونوجوانانی که در پی محکومیت به تحمل مجازات های مربوط به مواد مخدر در آموزشگاهها و مدارس ویژه به سر می برندو در جریان اجرای برنامه های توانبخشی در معرض برنامه بازسازی شخصیتی قرار می گیرند باید بتوانند تعطیلات آخر هفته را با والدین خود( چنانچه دارای صلاحیت باشند) بگذرانند. در صورتی که خروج آنان از آموزشگاه و مدرسه مصلحت نباشد میتوان والدین را برای ساعاتی از ایام تعطیل به آموزشگاه و مدرسه ویژه فراخواند و رابطه خویشاوندی را بدین طریق تقویت کرد .
۴ ـ چنانچه توانبخشی طفل یا نوجوان بزهکار مواد مخدر به تحصیل توانایی برای به دست آوردن شغل
و حرفه ای بینجامد ، مبارزه با مواد مخدر با توفیق مورد انتظار همراه می شود و این قبیل کودکان و نوجوانان می توانند به مؤسسات حرفه ای خاصی معرفی شوند . دربسیاری از کشورها بودجه این نهادها را سازمان
«خدمات اجتماعی» می پردازد اما در کشور ما که واحدهای تولیدی کوچک هنوز به طور کامل جذب واحدهای بزرگ نشده اند ، می توان از این واحدها برای ایجاد آمادگی حرفه ای دربچه های اعتیاد کمک خواست . البته در جریان احراز تخصص نیز مشاوره های روان درمانی ویژه باید همچنان ادامه یابد تا بزهکار یا بیمار یا نوجوان پس از کسب صلاحیت یا بهبودی کامل به پیکر جامعه ملحق شود .
اگر با مشکل « فرزندان اعتیاد» در نهایت ظرافت و دقت برخورد نشود و تربیت آنان به اولیای فاقد صلاحیت و آلوده سپرده شود و یا در کنار سایر بزهکاران در مراکز تربیتی و بازپروری بدون درمان های ویژه و مراقبت های لازم قرار گیرند ، « مبارزه با مواد مخدر» صرفاً یک مبارزه مقطعی و کوتاه مدت تلقی می شود و نمی تواند از آسیب پذیری و شکنندگی امنیت اجتماعی در آینده ممانعت به عمل آورد . [۱۲۶]
فصل پنجم:
تجزیه و تحلیل آماری
مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان
برای بررسی “تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان” نمونه آماری با حجم ۲۰ نفر
از مددجویان “کانون اصلاح و تربیت مشهد” به تصادف انتخاب گردیدند که در ادامه به بررسی ویژگی های آماری این نمونه می پردازیم.

گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین
توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین
جدول زیر توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را بر اساس طلاق والدین نشان می دهد:
جدول۱ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین

طلاق والدین فراوانی درصد فراوانی
خیر ۱۶ ۸۰%
بلی ۴
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir