مارس 8, 2021

تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان۹۴- قسمت ۱۱

۵- آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس .
۶- ایجاد برنامه های مدیریتی و انضباطی در مدرسه نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر و سوء مصرف مواد پیشگیری می کند.
۷- درمان کودکانی که قبلاً مشکلاتی از خود بروز داده اند.
۸- تقویت عزت نفس دانش آموزان و آموزش فنون مقاومت در برابر فشار همسالان.
۹- افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه های خطر سوء مصرف مواد مخدر و بزهکاری.
۱۰- ارتقای ظرفیت روان شناختی و خود انگاره ی دانش آموزان با ارائه ی منابعی به آنان برای مقاومت در برابر رفتار ضد اجتماعی.
از جمله برنامه هایی که برای پیشگیری از بزهکاری در مدارس بسیاری از کشورها به اجرا در آمده،
برنامه آموزش حقوق است که از طریق آموزش به شیوه ی یاددهی – یادگیری و استفاده از الگوهای آموزشی مانند ایفای نقش یا حضور در زندان یا دادگاهها تلاش می گردد میزان همنوایی و سازگاری دانش آموزان
از طریق احساس تعهد آنان به مدرسه، تقویت احساس مسئولیت آنها نسبت به خود و دیگران و توجه به ارزشهای اخلاقی، را ارتقا دهند و با افزایش میزان علاقه به اعضای جامعه ی آموزشی و تشویق مشارکت
و همکاری در فعالیت های مدرسه، بزهکاری و رفتارهای جامعه ستیز را کاهش دهند. این برنامه از طریق ارتقای حس کفایت اجتماعی، تعلق و مفید بودن، سعی در پیشبرد فرایند رشد دانش آموزان در یک جهت مثبت دارد. بعلاوه در این برنامه با آموزش حقوق به زبان ساده به دانش آموزان، احترام به قانون را در آنها نهادینه می سازند. ارزیابی این برنامه، نشان از کاهش بزهکاری در مدرسه و بهبود رفتار دانش آموزان دارد.
آنچه مسلم است، مدارس به تنهایی، قادر به کاهش بزهکاری کودکان و نوجوانان نخواهند بود بلکه تلاش در سطح کل جامعه با تأکید بر همکاری خانواده، می تواند به کاهش مشکل بزهکاری کودکان کمک کند. [۶۰]
گفتار سوم: مهاجرت
یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتکاب جرایم از دیدگاه جامعهشناسان ، پدیده مهاجرت یعنی همان هجوم به شهرها و تراکم جمعیت میباشد که به خصوص از ابتدای ظهور علم جامعه شناسی در قرن نوزدهم، ذهن اکثر جامعه شناسان و جرم شناسان را به خود اختصاص داده است. مهاجرت در علم حقوق عبارت است از «ترک موطن اصلی و مقیم شدن در جای دیگر برای همیشه» در صورتی که در علم جامعه شناسی، مهاجرت را واقعهای فردی و شخصی در نظر میگیرند و آن را حرکت افراد از یک مکان به مکان دیگر که متضمن متغیر کمابیش دائمی است به عنوان مهاجرت قلمداد میگردد. برخی از پژوهشگران، به جمعی بودن مهاجرت توجه دارند. این دو دیدگاه در واقع نمیتوان جدای از یکدیگر مطرح شود و هر یک مکمل دیگری هستند. وقتی وضعیت اجتماعی موجود نتواند نیازهای فرد را دست کم به صورت حداقل برآورده نماید، برخی از شهروندان اجتماع موردنظر ، فکر انتقال و حرکت به مکانهای دیگر را در سر میپرورانند، مکانهایی که به نظر آنها شانس و امکانات بهتری برای برآورده شدن، نیازهای ارضاء نشده داشته باشد. اما باید به یک نکته توجه گردد که اکثر افراد یک اجتماع، به نوعی دچار کمبود و محرومیت هستند،ولی دست به مهاجرت نمیزنند. بنابراین وجودمحرومیت و کمبود، نمیتواند تنها دلایل مهاجرت افراد باشد. دلایل مهاجرت را میتوان در موارد زیر جست وجو کرد.
۱- رسیدن به پایگاه اقتصادی بهتر و کسب شغل و درآمد مناسبتر در محیط مقصد، اکثر مهاجرتها
را میتوان در این مقوله جای داد.
۲- نداشتن محیط عاطفی مناسب در محیط مبدأ. کانون گرم خانواده و محیط اجتماعی پذیرا، افراد را پایبند مینماید، چنانچه این پیوندهای عاطفی به شکل مناسبی برقرار نگردند، پدیده مهاجرت رخ میدهد.
۳- پدیده جنگ، اغلب ساختار اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی شهر یا کشور را بر هم زده و پدیده مهاجرت را بوجود میآورد.
۴- دست یافتن به وضعیت تحصیلی بهتر، نبود یاکمبود مراکز آموزشی ، در یک منطقه، اغلب با عث مهاجرت جوانان به مناطق دیگری که از لحاظ شرایط فرهنگی ، آموزشی در وضعیت مطلوبتر هستند میگردد.
اغلب مهاجرین فوق(که دلایل مختلفی برای مهاجرت خود میتوانند داشته باشند) در محیط مقصد، با مشکلات بالقوهای روبه رو میگردند و در نتیجه گاه، جذب محیط مقصد نمیگردند و اغلب در حاشیه مراکز اصلی، سکونت گزیده و به دلایل مختلف ، محیط مقصد را نمیپذیرند و جذب مشاغلی میگردند
که از پایینترین ردههای اجتماعی و عمدتاً ناپایدار آن محیط میباشند. در چنین محیطهایی ، پدیده از خود بیگانگی فرهنگی ، عنصری قالب، در بین مهاجرین بوده و باعث تعارضات اجتماعی ، فرهنگی میشود. همین تعارضات ، به شکل افراطی باعث نابسامانیها ، کجرویها و انحرافات اجتماعی در بین مهاجرین گردیده که دافعه آن به شکل وسیع، جامعه مقصد را نیز در برمیگیرد. [۶۱]
بند اول: پیامدهای مهاجرت
عمدهترین پیامد مهاجرت، گسترش شهرنشینی است به این ترتیب ، جمعیت جوامع شهری به سرعت روز افزونی افزایش مییابد بطوری که شهرها، میلیونها نفر را در درون خود جای میدهند و به این ترتیب، هجوم مهاجران به شهر و افزایش تراکم جمعیت آن جرایم را افزایش میدهد.
دلیل این مسأله این است که هر چند تعداد افرادی که با یکدیگر کنش متقابل دارند بیشتر باشد، اختلافات اجتماعی در بین آنان گسترش مییابد. از سوی دیگر ، به علت روابط گستردهتر در شهرهایی که دچار تراکم جمعیت هستند، برخوردهای نزدیک و صمیمانه محدود شده و برخوردهای سطحی، موقت، محدود و غیر شخصی گسترش مییابد و رهایی از تسلط گروههای وابسته و نزدیک ، دست او را برای هر نوع عملی، باز میگذارد و به این ترتیب محیط شهری، محیطی ناامن و پر اضطراب میشود.بنابراین به علت عدم تجانس جمعیت، تقسیم کار در نظام طبقهای وسیع، ارزشها و هنجارهای گروهی مختلفی را بوجود میآورد که به ستیز نقشهای اجتماعی منجر میشود.
به این ترتیب ، شهرنشینی وتراکم جمعیت در تمام شئونات زندگی اجتماعی تأثیر گذاشته و امکانات بیشتری برای بزهکاری و بروز جرایم فراهم میآورد. البته برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهمی باید متذکر گردید که گسترش شهرنشینی در اثر مهاجرتهای بیرویه مستقیماً منجر به کج روی نمیشود، اما شرایطی
را فراهم میکند که میتواند از عمدهترین عوامل کج روی باشد. [۶۲]
بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم میگردد؟
۱- عدم کنترل کافی خانوادههای مهاجر بر روی فرزندانشان.
۲- گرایش جوانان مهاجر به پیشرفت و تثبیت موقعیت خود.
۳- ملاکهای معیوب موفقیت افراد در شهرها که میتواند باعث انحراف افراد آن جامعه و بالاخص مهاجرین گردد، مانند اهمیت بیش از اندازه قائل شدن برای نوع لباس ، ماشین و منزل و اثاثیه لوکس ومیزان حقوق و دارائیهای مادی افراد بجای دارائیهای معنوی و تفکرات افراد.
بنابراین در خصوص پایگاه اجتماعی بالاتر و درآمد بیشتر در محیط مقصد، بعضاً مهاجرین را وسوسه
مینماید تا برای بدست آوردن آنها از راههای نادرست اقدام نمایند.
۴- عدم روابط عاطفی و انسانی مناسب در شهرهای پرجمعیت و بیگانگی و دوری افراد از یکدیگر تاجایی که گاه خواهر و برادر نیز همدیگر را فراموش میکنند. در واقع به علت عدم وجود وابستگیهای عاطفی، اجتماعی در بین مهاجرین و محیط مقصد، شاهد رشد عصبیت و پرخاشگری در بین آنها هستیم که
میتواند زمینه ساز بروز جرایم باشد.
۵- تنزیل اخلاقی مهاجرین در محیط مقصد به علت تغییر هنجارها و ارزشهای سنتی آنها، براساس نتایج و تحقیقاتی که تاکنون بدست آمده، بیشتر مهاجرین ، معتاد و مجرم، جوان، متأهل ،بیکار هستند و رفتار افراد محیط مقصد با مهاجرین ، اغلب سرد و خشک یا عادی بوده است و کمتر تمایل داشته وضعیت صمیمانهای با مهاجرین پیدا نمایند.
از مجموع آنچه تاکنون بیان گردید، میتوان علل بزهکاری افراد مهاجر را، وضعیت اجتماعی محیط مقصد ، نداشتن مهارتهای فنی و حرفهای مهاجرین و نداشتن مهارتهای اجتماعی برای سازگاری با محیط مقصد
و رفتار دیگران با آنها دانست.
بنابراین برای کاهش بزهکاری افرادی که از محیطهایی که ما آنها را مبدأ مینماییم به محیطهایی که آنها را مقصد مینماییم، پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
۱- بررسی ومشخص نمودن این مسأله که بیشترین مهاجرین به یک استان از کدام مناطق کشور هستند
و رفع کمبودهای محیطهای آنها.
۲- ایجاد و اشتغال در محیطهای مبدأ برای جلوگیری از مهاجرت اعضا آن به مناطق دیگر، بخصوص مراکز استانها.
۳- ایجاد محیطهای آموشی و تحصیلی کافی برای جلوگیری کردن از مهاجرت افراد برای ادامه تحصیل.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.