ژانویه 25, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۳۸

۶۰- شیخ طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، الأمالی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالثقافه ، قم ، ۱۴۱۴ ق
۶۱- طباطبایی ، محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، مترجم : محمد باقر موسوی ، [ بی چا ] ، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم ، قم ، ۱۳۷۴ ش
۶۲- طباطبایی ، محمد بن علی ، مفاتیح الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) ، قم ، [ بی تا ]
۶۳- طباطبایی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، [ چاپ سربی ] ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ]
۶۴- همو ، سوال و جواب [ به اهتمام دکتر مصطفی محقق داماد ] ، چاپ اول ، انتشارات مرکز نشر اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۶ ش
۶۵- طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، چاپ اول ، انتشارات موسسه النشر اسلامی ، قم ، ۱۴۲۲ ق
۶۶- طریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، چاپ دوم ، انتشارات مکتب نشر الثقافه الاسلامیه ، قم ، ۱۴۰۸ ق ، ۱۳۶۷ ش
۶۷- عبد الباقی ، محمد فواد ، المعجم المفهرس الفاظ القرآن الکریم ، چاپ اول ، انتشارات قدس ، قم ، ۱۳۸۶ ش
۶۸- عبد الرحمن ، محمود ، معجم المصطلحات و الفاظ الفقهیه ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالفضیله ، قاهره ، [ بی تا ]
۶۹- عبد الناصر ، جمال ، موسوعه الفقه الاسلامی ، [ بی چا ] ، انتشارات وزاره الاوقاف المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، کویت ، ۱۴۰۹ هـ
———- ، قاهره ، ۱۹۸۸ م
۷۰- علامه حیدری ، علی نقی ، ترجمه و شرح اصول الاستباط ، ترجمه : حمید مسجد سرایی ، چاپ اول ، انتشارات فیض ، [ بی جا ] ، ۱۳۷۶ ش
——————– ، چاپ پنجم ، انتشارات دارلکتب اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۶ ش
۷۱- علی ، جواد ، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ، چاپ دوم ، انتشارات جامعه بغداد ، [ بی جا ] ، ۱۴۱۳ ق
۷۲- عوده ، عبد القادر ، الموسوعه العصریه فی الفقه الجنایی الاسلامی ، چاپ اول ، انتشارات دار الشروق ، [ بی جا ] ، ۱۴۲۱ ق
۷۳- فاضل هندی ، محمد بن حسن ، کشف اللثام ، [ بی چا ] ، چاپ سنگی ، [ بی جا ] ، [ بی با ] ، ۱۴۰۵ ق
۷۴- فراهیدی ، الخلیل بن احمد ، کتاب العین ، محقق : مهدی محرومی ، ابراهیم سامرائی ،[ بی چا ] ، انتشارات نشر هجرت ، قم ، [ بی تا ]
——————– ، انتشارات اسوه ، [ بی جا ] ، ۱۴۱۴ ق
۷۵- فیض الاسلام ، اصفهانی ، علی نقی ، ترجمه و شرح کامل صحیفه سجادیه ، [ بی چا] ، انتشارات فقیه ، تهران ، ۱۳۷۶ ش
۷۶- کاظمی خراسانی ، محمد علی ، فرائد الاصول [ تقریرات درس مرحوم نائینی ] ، [ بی چا ] ، انتشارات جامعه مدرسین ، قم ، ۱۴۰۴ ق
——————– ، [ بی جا ] ، انتشارات دارکتب الاسلامیه ، [ بی جا ] ، ۱۳۸۸ ش
——————– ، چاپ هفتم ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، [ بی تا ]
۷۷- کریمی جهرمی ، علی ، الدرّ المنضود فی احکام الحدود [ تقریرات درس آیت ا… گلپایگانی ] چاپ اول ، انتشارات دارالقرآن الکریم ، قم ، ۱۴۱۴ ق
۷۸- کلینی ، محمد بن یعقوب بن اسحاق ، اصول کافی ، مترجم : جواد مصطوفیو ، [ بی چا ] ، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامیه ، تهران ، ۱۳۶۹ ش
۷۹- همو ، الفروع من الکافی ، چاپ دوم ، انتشارات داراکتب الاسلامیه ، تهران ، ۱۳۶۷ ش
۸۰- مامقامی ، عبد ا… ، نهایه المقال ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، [ بی تا ]
۸۱- مجلسی ، محمد بن باقر بن محمد تقی ، بحار الانوار ، محقق : محمد باقر محمودی ، عبد الزهراء علوی ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه دار الاحیاء التراث ، بیروت ، ۱۴۰۳ ق
——————– ، چاپ سوم ، انتشارات اسلامیه ، تهران ، ۱۳۷۵