می 12, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۳۷

۲۴- آیت ا… حکیم ، سید محسن ، حقایق الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ، قم ، [ بی تا].
۲۵- همو ، مستمسک العروه الوثقی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالاحیاء التراث ، بیروت ، [ بی تا ]
۲۶- بحر العلوم ، محمد ، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالزهراء ، بیروت ،۱۹۸۰ م
۲۷- بحرانی ، یوسف ، حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره [ با تعلیقات شیخ علی آخوندی ] ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ].
۲۸- بجنوردی ، حسن ، القواعد الفقهیه ، محقق : مهدی مهریزی ، محمد حسین درایتی ، [ بی چا ] ، انتشارات الهادی ، قم ، ۱۳۷۷ ش
۲۹- همو ، منتهی الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتبه بصیرتی ، قم ، [ بی تا ].
—————- ، چاپ اول ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، [ بی جا ] ، ۱۴۱۹ ق
۳۰- برازی ، محمد حسن ، محاضرات فی القانون الرومانیه ، [ بی چا ] ، انتشارات الجامعه السوریه ، [ بی جا ] ، ۱۹۳۵ م
۳۱- بروجردی ، محمد تقی ، نهایه الافکار [ تقریرات مرحوم آقا ضیاء اراکی ] ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، [ بی جا ] ، ۱۴۰۵ ق
۳۲- تبریزی ، شیخ جواد ، صراه النجاه [ اصل کتاب فتاوای آیت ا… خویی ] ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ]
۳۳- همو ، ارشاد المکاسب الی التعلیق علی المکاسب ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه النشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۰ ق
۳۴- جیلانی ، حاج میرزا ابوالقاسم میرزای قمی ، جامع الشتات ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، ۱۳۲۴ ق
۳۵- حراج ، شفیق ، دراسه فی تطور الحقوق ، [ بی چا ] ، انتشارات المطبعه الجدیده ، دمشق ، ۱۳۹۶ ق
۳۶- حرعاملی ، محمد بن حسن ، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، محقق : موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث ، قم ، [ بی تا ]
——————– ، بیروت ، ۱۳۱۹ ق
——————– ، بیروت – لبنان ، [ بی تا ]
۳۷- حسینی مراغه ای ، میر فتاح ، العناوین الفقهیه ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه النشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۷ ق
۳۸- حلی ، ابن ادریس ، سرائر ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۰ ق
۳۹- حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن ، شرایع الاسلام ، چاپ دوم ، انتشارات دار الاضواء ، بیروت – لبنان ، ۱۴۰۳ ق
۴۰- همو ، المعتبر ، چاپ سنگی ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، [ بی تا ] .
۴۱- حلی ، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تبصره المتعلمین ، چاپ اول ، انتشارات فقهیه ، [ بی جا ] ، ۱۳۸۸ ش
۴۲- حنفاوی ، عبدالمجید ، نظریه الغلط فی القانون الرومانی ، [ بی چا ] ، انتشارات مطبعه الوادی ، اسکندریه ، ۱۹۷۴ م
۴۳- خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتبه الصدوق ، قم ، ۱۳۴۰ ش
۴۴- خویی ، سید ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ، چاپ بیست و هشتم ، انتشارات مدینه العلم ، [ بی جا ] ، ۱۴۱۰ ق
۴۵- همو ، مصباح الفقاهه [ به کوشش حیدری ] ، [ بی جا ]، انتشارات وجدانی ، قم ، [ بی تا ]
۴۶- همو ، مبانی تکلمه المنهاج ، [ بی چا ] ، انتشارات مطبعه الاداب ، نجف اشرف ، [ بی تا ]
——————– ، چاپ دوم ، [ بی نا ] ، قم ، ۱۳۹۶ ق
۴۷- دیلمی ، حسن بن محمد ، اعلام الدین فی صفات المومنین ، محقق : موسسه آل البیت ( ع ) ، لاحیاء التراث ، [ بی جا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث ، قم ، ۱۳۶۶ ش.
۴۸- راغب اصفهانی ، ابوالقاسم الحسین بن محمد ، المفردات الفاظ قرآن ، محقق : صفوان عدنان داوودی ، انتشارات دارالقلم ، بیروت ، [ بی تا ]
۴۹- زین الدین ، جمال الدین حسن ، معالم الدین ، [ بی چا ] ، انتشارات دفتر نشر اسلامی ( وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ) ، قم ، [ بی تا ]
۵۰- سبزواری ، سید عبد الاعلی ، مهذب الاحکام ، چاپ چهارم ، انتشارات دفتر آیت ا… العظمی سبزواری [ بی جا ] ، ۱۴۱۷ ق
۵۱- سنهوری ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط فی شرح القانون المدنی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی ، بیروت ، [ بی تا ]
۵۲- سیستانی ، سید علی ، المسائل المنتخبه ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، قم ، [ بی تا ]
۵۳- سیوطی ، عبدالرحمن جلال الدین ، الاشباه و النظائر فی القواعد و الفروغ فقه الشافعیه ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، مکه ، ۱۲۳۱ ق
۵۴- شهید اول ، عاملی ، ابی عبد الله محمد بن مکی ، الدروس الشرعیه ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۴ ق
۵۵- همو ، المعه الدمشقیه ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۴ ق
———————– ، انتشارات دارالنصر ، قم ، ۱۴۰۶ ق
۵۶- شهید ثانی ، جبغی عاملی ، زین الدین بن علی ، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، چاپ هفتم ، انتشارات مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، [ بی جا ] ، ۱۳۷۲ ش
۵۷- همو ، مسالک الافهام ، چاپ اول ، انتشارات موسسه المعارف الاسلامیه ، قم [ بی تا ]
—————- ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه معارف اسلامی ، قم ، ۱۴۱۴ ق
۵۸- شهید صدر ، سید محمد باقر ، المعالم الجدیده للاصول ، چاپ دوم ، انتشارات مطبوعات مکتبه النجاح ، تهران ، ۱۳۵۹
۵۹ – همو ، دروس فی علم الاصول ، چاپ دوم ، انتشارات دارالکتب البنانی ، بیروت ، ۱۴۰۶ ق