می 12, 2021

بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس- قسمت ۲۳

۱۰/۰

 

 

۸۰/۰

 

 

۴۲/۰

 

 

 

روابط انسانی

 

 

۱۵/۰

 

 

۴۲/۱

 

 

۱۵/۰

 

 

 

مشارکت در کار

 

 

۰۳/۰-

 

 

۲۷/۰-

 

 

۷۸/۰

 

 

همان‎طورکه در جدول فوق مشاهده می‎شود. ضریب همبستگی بین مؤلفه های اخلاق کار و مؤلفه شرایط کار (از ابعاد استرس شغلی) ۲۸/۰ و ضریب تعیین آن ۰۷/۰ است. به عبارت دیگر ۷ درصد از مؤلفه شرایط کار به وسیله مؤلفه های اخلاق تبیین میشود. مشخصات ضرایب رگرسیونی نشان داد که از بین مولفه های اخلاق کاری، تنها مؤلفه علاقه به کار پیش بینی کننده معنی داری برای مؤلفه شرایط کار (از ابعاد استرس شغلی) محسوب میشود. در حالی که سه مؤلفه دیگر که شامل مؤلفه های مشارکت در کار، روابط انسانی و پشتکار در کار میشوند. هیچکدام پیش بینی کننده معنیداری برای مؤلفه مؤلفه شرایط کار (از ابعاد استرس شغلی) محسوب نمیشوند. مؤلفه علاقه به کار با مقدار بتای ۳۲/۰ در سطح آلفای ۰۱/۰ پیش بینی کننده معنیداری برای مؤلفه شرایط کار (از ابعاد استرس شغلی) محسوب میشود. به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار مؤلفه علاقه به کار، ۳۲/۰ در انحراف معیار مؤلفهی شرایط کار تغییر ایجاد میشود.
فرضیه چهارم: بین مؤلفه های استرس شغلی و مؤلفه های تعهد سازمانی در میان کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس رابطه وجود دارد.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم پژوهش از آزمون آماری رگرسیون چند متغیری به روش همزمان )شروع([۵۷]، استفاده شد. مؤلفه های استرس شغلی به عنوان متغیرهای پیش بین و مولفه های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) به عنوان متغیرهای پیش بین در فرضیه چهارم پژوهش در نظر گرفته شدند. لذا در تجزیه و تحلیل فرضیه سوم سه معادله رگرسیونی به تفکیک هر متغیر ملاک انجام شد که نتایج آن در جداول زیر ارائه شدهاند.
جدول ۴-۱۷٫ مشخصات رگرسیونی پیش بینی مؤلفه تعهد عاطفی براساس مؤلفه های استرس شغلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن