ژانویه 22, 2021

بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی …

۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان
نمودار فراوانی به لحاظ نحوه رفتار والدین با پاسخگو در مبحث قبل نشان می‌دهد که: از جمع ۲۰۰ پاسخگو ۵۰%(۱۰۰ نفر) از پاسخگویان، رفتار والدین با خود را بیتفاوت دانسته، ۴۳%رفتار والدین را خوب دانسته و۷% از پاسخگویان رفتار والدین را با خود بد میدانند. نحوه رفتار والدین با فرزندان امری مؤثر در تربیت و گرایش آنان به ناهنجاریهای اجتماعی است، چرا که خانواده به عنوان کوچک ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی شناخته شده است و بسیاری از رفتارهای فرد نشأت گرفته از رفتار والدین با فرد میباشد. همان گونه که ملاحظه شد نیمی از افراد پاسخگو رفتار والدین با خود را بیتفاوت دانسته که این امر بسیار حائز اهمیت است، بی تفاوتی خانوادهها نسبت به رفتار فرزندان میتواند سرآغازی باشد برای کجروی ها و انحرافات فرزندان، خانواده به عنوان نهادی که تربیت و شکل گیری شخصیت فرزندان را برعهده دارد در صورت اهمال و بی تفاوتی نسبت به رفتارهای فرزندان آن‌ها را به ورطهی نابودی میکشاند. آسیبهایی که از بیتفاوتی رفتار والدین با فرزندان ایجاد میشود کم از رفتار بد و خشن نیست. بی تفاوتی والدین فرزندان را در انجام رفتارهای اشتباه گستاخ میکند و آنان آزادانه به رفتارهای اشتباه خود ادامه میدهند چرا که با مانع مهمی چون خانواده روبه رو نمیشوند و تکرار رفتارهای غلط و کجرویها زمینهای برای رفتارهای ضد اجتماعی چون بزهکاری میشود. البته با توجه به این که اکثر خانوادههای افراد پاسخگو پرجمعیت بودند، انتظاری بیش از این نیز نمیرود چون که والدین فرصت لازم و کافی را پیدا نمیکنند که رفتار صحیحی با همهی فرزندانشان داشت باشند. سیاستهای غلط جمعیتی که از دهه شصت مبنی بر تشویق خانوادهها بر فرزندآوری بیشتر، در ایران مورد توجه وتأکید قرار گرفت بدون این که کیفیت تربیت فرزندان و امکانات لازم مورد توجه آنان قرار بگیرد، پیامدهایی منفی بر جا گذاشت.
۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر
نمودار فراوانی به لحاظ نحوه رفتار والدین با یکدیگر در مبحث قبل نشام می‌دهد که: از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۳۳% (۶۷نفر) رفتار والدینشان را با یکدیگر خوب و معمولی ارزیابی کرده اند، و۳۰% (۵۹ نفر) نحوه رفتار والدین را با هم بد میدانستند، ۱۳%(۲۶ نفر) رفتار والدین را اکثر اوقات خوب و ۲۴%(۴۸ نفر) اکثر اوقات بد اظهار نمودهاند. والدین به عنوان الگوی فرزندان خود بر نحوه رفتار آنان تأثیر زیادی میگذارند و رفتار نامناسب والدین با یکدیگر ممکن است عواقب وخیمی برای فرزندان آن‌ها داشته باشد که سرقت و بزهکاری یکی از این موارد میباشد. فرزندان خانوادههایی که پدر و مادر در آن رفتار مناسبی با هم ندارند تحت تأثیر این رفتار نامناسب قرار میگیرند، از آن الگوبرداری میکنند و این رفتار جزئی از شخصیت شکل گرفته آنان میشود که آینده این فرزندان را با چالشهایی جدی روبه رو میکند که فرزندان توانایی حل آن را ندارند و بزهکاری هم میتواند نتیجهی آن باشد. با توجه به نمودار فوق ۵۴% از افراد فذاوانی معتقد هستند که والدینشان رفتار خوب و مناسبی با یکدیگر نداشتهاند. البته نمیتوان به نحو قاطع گفت که رفتار نامناسب والدین با یکدیگر منجر به سارق شدن و بزهکاری فرد میشود بلکه رفتار نامناسب والدین با هم زمینههای بزهکار شدن فرد را بیشتر میکند و چنین فردی آسانتر تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد و زودتر تحت تأثیر فساد بالای جامعه قرار میگیرد.
۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین
نمودار فراوانی نسبت به این سؤال که آیار رفتار والدین افراد پاسخگو با فرزندان خانواده تبعیض آمیز بوده یا نه، نشان میدهد که ۵۹%(۱۱۸نفر) از افراد پاسخگو رفتار والدینشان را تبعیض آمیز نمیدانستند و ۴۱%(۸۲ نفر) نحوه رفتار والدین را تبیض آمیز ارزیابی میکردند. تبعیض و یا به عبارتی دیگر تفاوت گذاشتن بین فرزندان توسط والدین نتایج خوبی در بر نخواهد داشت. تبعیض بین فرزندان، در روحیهی فرزندان آثار نامطلوبی به جا میگذارد. والدین نباید به یکی از فرزندان محبت فراوان نشان دهند؛ اما با دیگری، سرد و عادی برخورد کنند. این گونه برخوردها، بذر حسادت و دشمنی را در بین فرزندان بارور و به عقدهی خود کم بینی دچار میسازد. درگیریهای خانوادگی و اختلال در تعادل روانی از بارزترین پیامدهای این گونه برخوردهاست. تبیض بین فرزندان، از یک سو منجر به حقارت و عقده فرزندانی میشود که توجه کافی به آنان نمیشود و از طرفی منجر به خودخواهی و زیاده خواهی فرزندانی میشود که توجه زیادی به آنان شده، و هر دو دسته از این فرزندان با مشکلات ناشی از تبعیض آمیز بودن رفتار والدین با آنان روبه رو میشوند. گرچه بیشتر پاسخگویان معتقد بودند که رفتار والدینشان تبیض آمیز نبوده ولی ۴۱% معتقد به تبیض والدینشان در نحوه رفتار با فرزندان بودند که البته درصد قابل توجهی میباشد که باید مد نظر قرار بگیرد.
ت: درآمد والدین
نمودار فراوانی میزان درآمد والدین پاسخگویان در مبحث قبل، نشان میدهد که: ۴۳% از (۱۲۶ نفر) والدین خود را کم درآمد میدانند، و ۲۱% (۴۳ نفر) متوسط و تنها ۱۶%(۳۱ نفر) والدین خود را پر درآمد ارزیابی نمودهاند میزان درآمد والدین از نظر امکانات آموزشی و رفاهی و تربیتی که والدین میتوانند فراهم کنند اثرگذار و حائز اهمیت است. در خانوادههای با درآمد پایین، مشکل اقتصادی بر دیگر جنبههای زندگی اثرات نامطلوبی میگذارد، خانوادههای با درآمد کم از بسیاری از امکانات جهت آموزش و تربیت صحیح فرزندان محروم میشوند و این محرومیت زندگی آینده این فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب تنزل شأن اجتماعی آن‌ها به نسبت همسالان خود در خانوادههای با درآمد بالا میشود. خصوصاً با توجه به دیدگاه اشتباه حاکم بر جامعه، که وضعیت اقتصادی فرد را حل کننده تمام مشکلات میدانند. در نمودارمربوط به درآمد والدین نیز بیشتر پاسخگویان، والدینشان درآمد کمی داشتهاند، و این درآمد کم میتواند ریشه بسیاری از مشکلات و بزهکاریها از جمله سرقت باشد. البته منظور این نیست که خانوادههای کم درآمد به یقین فرزندانی بزهکار و خانوادههای پر درآمد فرزندانی صالح تحویل جامعه میدهند، بلکه بدیهی است که گرفتاریها اقتصادی خانوادههای کم درآمد با ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری فرزندان آنان مرتبط است.
ث: سابقه کیفری اعضای خانواده
نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری اعضای خانواده پاسخگویان در مبحث قبل نشان می‌دهد که، از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، در ۷۴%( ۱۵۸ نفر) آنان، هیچ یک از اعضای خانواده سابقه کیفری نداشتهاند و ۲۱% (۴۲ نفر) از افراد پاسخگو اعضای خانواده آنان سابقه کیفری داشتند. نمودار فراوانی برحسب سارق بودن اعضای خانواده پاسخگو در مبحث قبل نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۱% (۱۶۲ نفر) اعضای خانوادهی آنان سارق نبوده و فاقد سابقه سرقتاند، و ۱۹% (۳۸ نفر) از اعضای خانواده پاسخگوها سارق بوده و یا دارای سابقه سرقت هستند. تأثیری که خانواده بر فرد میگذارد بسیار حائز اهمیت میباشد و دارا بودن سابقهی کیفری یکی از اعضای خانواده تأثیرات منفی بر دیگر اعضای خانواده میگذارد که گاهی ممکن است به صورت بزهکاری و از جمله سارق شدن دیگر اعضای خانواده ظاهر شود. چرا که فرد مجرم ممکن است مورد الگو و تقلید اعضای خانواده واقع شود که در نهایت بزهکاری در پی داشته باشد. گر چه اعضای خانواده اکثریت افراد پاسخگو در نمودار فوق فاقد سابقه کیفری هستند، اما نباید دیدگاه جامعه و تأثیراتی که محیط بر خانواده افراد بزهکار خواهد داشت را فراموش کرد.
چ: اعتیاد والدین
نمودار فراوانی برحسب اعتیاد والدین، در مبحث قبل نشان می‌دهد که: از مجموع ۲۰۰ پاسخگو، ۵۷%۰(۱۱۳ نفر) والدینشان اعتیاد نداشته و ۴۳%( ۸۷ نفر) والدینشان اعتیاد دارند. اعتیاد والدین بر کیفیت زندگی فرزندان تأثیر گذار است، الگوی رفتاری آنان مورد تقلید فرزندان قرار می‌گیرد و در وجودشان نهادینه می‌شود مطالعات علمی جامعه شناسی، اعتیاد والدین را یکی از موارد خانواده نابسامان دانسته که سبب از هم پاشیدگی خانواده میگردد. و همین از همپاشیدگی خانواده سر آغازی برای مشکلات است. اعتیاد والدین سبب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی برای فرزندان میگردد که این خود زمینهی بزهکاری و رفتار مجرمانه را در فرد ایجاد میکند. گرچه اکثریت پاسخگویان در نمودار والدینشان اعتیاد نداشته ولی ۴۳% درصدی قابل توجه است که نباید آن را نادیده انگاشت.
ح: اعتقادات مذهبی والدین
نمودار فراوانی اعتقادات مذهبی والدین پاسخگویان در مبحث گذشته نشان میدهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر، والدین ۶۷% (۱۳۴ نفر ) آنان اعتقادی به مسائل مذهبی و رعایت آن ندارند و والدین ۳۳% (۶۶ نفر) معتقد به مسائل مذهبی هستند. اعتقادات مذهبی والدین و رعایت مسائل آن به طور صحیح و به دور از افراط و تفریط میتواند تأثیر مثبت و بسزایی در تربیت شایسته فرزندان و به خصوص در عدم بزهکاری و سارق شدن آنان بگذارد. تأثیر مثبت اعتقادات مذهبی که به عنوان یک مانع درونی در برابر ارتکاب جرائم عمل میکند، بر کسی پوشیده نیست. نقش والدین در تربیت صحیح و دینی فرزندانشان امری بسیار مهم و درخور توجه است، فرزندی که در خانوادهای بی اعتقاد به مسائل دینی و مذهبی به دنیا میآید بسیار آسیب پذیرتر در مقایسه با دیگر همنوعان و همسالان خود در خانوادههای مذهبی است چرا که چنین فرزندی از بسیاری عوامل بازدارنده دینی و مذهبی در ارتکاب جرائم محروم میشود. همان‌طور که ملاحظه شد، ۶۷% از پاسخگویان نیز والدینشان معتقد به مسائل مذهبی نبودهاند که درصدی معتنا به است.
خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان
نمودار فراوانی تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان در مبحث قبل بیانگر این است که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۷% (۱۱۴ نفر) تأثیر خانواده را تأیید کردهاند و ۴۳%(۸۶ نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت توسط خود شدهاند. خانواده به عنوان کوچک ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در شکل گیری شخصیت و اخلاق و رفتار فرزندان دارد، در واقع، تأثیر خانواده در رفتارهای بزهکارانه فرزندانشان امری مورد توافق و تأیید بزرگان علوم انسانی است. بسیاری از رفتارهای ضداجتماعی و بزهکارانه ناشی از تربیت نادرست فرزندان توسط خانوادههاست، خانوادههای نابسامان مثل خانوادههایی که والدین در آن اعتیاد دارند و یا درگیر مشاجرات لفظی و دعواهای همیشگی هستند شکل گیری شخصیت فرزندانشان را با مشکل روبه رو میکنند. بنابراین توجه به نهاد خانواده و حمایت کافی از آن میتواند درصد بسیار زیادی از مشکلات و انواع بزهکاریها من جمله سرقت را کم کند.
بند دوم: اقوام
الف: روابط با اقوام
نمودار فراوانی بر حسب رابطه پاسخگویان با اقوام در مبحث گذشته نشان میدهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۹% ( ۱۱۸ نفر) از آنان با اقوام دارای رابطهای خوب و معمولی هستند، و ۲۲% (۴۳ نفر) رابطه ای با اقوام ندارند، و ۱۹% (۳۹ نفر ) رابطهای سرد با اقوام دارند. رابطهای گرم و عاطفی با اقوام میتواند بر نحوهی رفتار واخلاق فرد تأثیر بگذارد، کسی که رابطهای خوب با اقوام دارد کمتر در معرض دوستی با افراد پر خطر قرار میگیرد، البته این مورد هم بستگی به افراد اقوام و نحوه رفتارشان دارد، چه بسا که در بعضی از موارد که افراد فایل دارای اخلاق و رفتار مناسبی نیستند، ارتباط با آنان پرخطرتر از دوستان نامناسب باشد چرا که افراد اقوام راحتتر با یکدیگر معاشرت میکنند و تأثیر بیشتری بر یکدیگر میگذارند. شاید از این روست که رابطه با اقوام همواره در روایات مورد تأکید و تأیید بوده است.
ب: اعتیاد اقوام
نمودار فراوانی برحسب داشتن اعتیاد اقوام پاسخگویان در مبحث قبل نشان میدهد که: از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۷% (۱۳۵ نفر) از پاسخگویان اقوام معتاد داشتهاند و ۳۳% ( ۶۵ نفر) از آنان اقوامشان اعتیاد نداشتهاند. همان طور که پیشتر گفته شد، امروزه اعتیاد نه تنها به عنوان یک جرم و بیماری شناخته شده است بلکه به عنوان زمینه بسیاری از بزهکاریها و از جمله سرقت مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. ارتباط با اقوامی که اعتیاد دارد گاه ممکن است که زمینهای برای اعتیاد و بزهکار شدن فرد باشد، بیش از ۶۰ % از پاسخگویان نیز دارای اقوامی بودهاند که اعتیاد داشتهاند. البته منظور این نیست که رابطه با معتادان یقیناً منجر به بزهکاری و سارق شدن فرد میگردد بلکه منظور این است که باید در رابطه با این افراد دقت و توجه لازم را نمود.
ج: سابقه سرقت در میان اقوام
نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام پاسخگویان در مبحث قبل نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۴% (۱۲۸ نفر) اقوامشان فاقد سابقه سرقت هستند و۳۶% (۷۲ نفر) از اقوام پاسخگویان دارای سابقه سرقت هستند. محیط اطراف زندگی فرد و به خصوص کسانی که با وی در ارتباط است مانند اقوام تأثیرات زیادی در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار او دارند، معاشرت با کسانی که دارای سابقه سرقت هستند خصوصاً اقوام ممکن است که منجر به یادگیری این عمل و تقلید از آنان بیانجامد. از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو تنها ۳۶% از آنان دارای اقوامی با سابقه سرقت بودند، ولی این رقم هم به اندازهای نیست که نادیده گرفته شود. بلکه باید به آن توجه نمود و نحوه رفتار صحیح با این افراد را به همگان آموزش داد.
د: اعتقادات مذهبی اقوام
نمودار فراوانی برحسب وضعیت اعتقادی و مذهبی اقوام پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۴% (۱۰۸ نفر) از اقوام پاسخگویان بیاعتقاد به مسائل مذهبی هستند و۴۶ % (۹۲نفر) از اقوام پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی و دینی هستند. رابطه با اقوام در کامل شدن شخصیت فرد تأثیر گذار است، که این تأثیر ممکن است به دلایلی همچون بزهکار بودن اقوام، اعتیاد داشتن آنان، بی اخلاقی و داشتن انواع ناهنجاریهای رفتاری مثبت نباشد، که تنها ۱۲% از پاسخگویان تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کردند، گرچه این درصد زیادی نمیباشد ولی نباید سبب عدم توجه به تأثیرگذاری اقوام در اعمال و رفتار فرد شود.
ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان
نمودار فراوانی تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط پاسخگو در مبحث قبل نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۸% (۱۷۶نفر) تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط خود را انکار کرده اند، و ۱۲% (۲۴ نفر) مدعی تأثیر اقوام در سارق شدن خود شدهاند. معاشرت با اقوام می‌تواند زمینه ی بسیاری از رفتارها در فرد شود، رابطه با اقوامی که دارای ناهنجاری ها و رفتارهای نامناسب هستند می‌تواند به صورت بروز ناهنجاری وبزهکاری در فرد نمایان شود. اما در این پژوهش فقط۱۲% از پاسخگویان رابطه با اقوام را در سارق شدن خود مؤثر دانسته اند، که گرچه این آمار کمی ست ولی نباید از تأثیرات اقوام بر اعمال ورفتار فرد غافل شد.
بند سوم: دوستان
الف: اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست
نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین پاسخگویان در انتخاب دوست در مبحث گذشته نشان میدهد که : از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، والدین ۸۹% (۱۷۸ نفر) آنان اهمیتی در انتخاب دوستان توسط پاسخگو ندادهاند و تنها ۱۱% (۲۲ نفر) والدین پاسخگویان برای انتخاب دوستان پاسخگو اهمیت قائل شدهاند. دوستان هر فرد تأثیر زیادی بر کردار و رفتار شخص میگذارد و والدین باید اهمیت زیادی در انتخاب دوست توسط فرزندانشان قائل شوند و این امر را همواره مورد توجه و تأکید قرار دهند. چرا که انتخاب افراد نامناسب برای دوستی ممکن است عواقب نامطلوبی در پی داشته باشد، همان طور که ملاحظه شد از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، تنها والدین ۱۱ % از آنان ظاهراً به انتخاب دوست توسط فرزندشان اهمیت قائل شدهاند.
ب: اعتقادات مذهبی دوستان
نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادی و مذهبی دوستان پاسخگو در مبحث قبل نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر، ۸۴%(۱۶۹ نفر) دارای دوستانی بودهاند که اعتقادی به مسائل مذهبی نداشتهاند و تنها ۱۶% (۳۱نفر) دارای دوستانی بودهاند که به مسائل مذهبی معتقدند. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در اهمیت گزینش دوست خوب می فرمایند: الرجال علی دین خلیله، فلینظر احدکم من یخالل، انسان به دین دوستش هست ؛ پس هریک از شما بنگردکه با چه کسی دوست می‌شود. [۱۲۵]وضعیت اعتقادی دوستان هر فرد تأثیرات فراوانی بر فرد دارد، چرا که هر فردی دوست دارد با افرادی که از حیث اعتقادی مشابه او هستند معاشرت نماید. یک فرد بی اعتقاد راحتتر میتواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد به این دلیل که اعتقادات دینی و مذهبی همچون سدی در برابر بزهکاری است و زمانی که دایرهی دوستان فرد معتقد به چنین مسائلی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.