دسامبر 4, 2020

سامانه پژوهشی – بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی- …

نمودار(۳-۲۹)
نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام پاسخگو نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۴% (۱۲۸ نفر) اقوامشان فاقد سابقه سرقت هستند و۳۶% (۷۲ نفر) از اقوام پاسخگویان دارای سابقه سرقت هستند.
نمودار(۳-۳۰)
توجه به نمودار فراوانی برحسب وضعیت اعتقادی و مذهبی اقوام پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۴% (۱۰۸ نفر) از اقوام پاسخگویان بیاعتقاد به مسائل مذهبی هستند و۴۶ % (۹۲نفر) از اقوام پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی و دینی هستند.
نمودار(۳-۳۱)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط پاسخگو نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۸% (۱۷۶نفر) تأثیر اقوام در ارتکاب سرقت توسط خود را انکار کرده اند، و ۱۲% (۲۴ نفر) مدعی تأثیر اقوام در سارق شدن خود شدهاند.
نمودار(۳-۳۲)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین پاسخگویان در انتخاب دوست نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، والدین ۸۹% (۱۷۸ نفر) آنان اهمیتی در انتخاب دوستان توسط پاسخگو ندادهاند و تنها ۱۱% (۲۲ نفر) والدین پاسخگویان برای انتخاب دوستان پاسخگو اهمیت قائل شدهاند.
نمودار(۳-۳۳)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادی و مذهبی دوستان پاسخگو نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر، ۸۴%(۱۶۹ نفر) دارای دوستانی بودهاند که اعتقادی به مسائل مذهبی نداشتهاند و تنها ۱۶% (۳۱نفر) دارای دوستانی بودهاند که به مسائل مذهبی معتقدند.
نمودار(۳-۳۴)
توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه کیفری دوستان نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۶% (۱۳۲نفر) دوستان آن‌ها دارای سابقه کیفری و ۳۴% (۶۸ نفر) فاقد سابقه کیفری بودند. همان‌طور که گفته شد رابطهی دوستی تأثیر زیادی در خلق و رفتار و شخصیت هر فرد میگذارد. همان گونه که مشاهده شد بیش از۶۰% از فراد پاسخگوی ما دارای دوستانی بودهاند که سابقهی کیفری داشتهاند.
نمودار(۳-۳۵)
توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه سرقت دوستان افراد پاسخگو نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، دوستان ۵۲%(۱۰۸ نفر) از پاسخگویان دارای سابقه سرقت بودهاند و دوستان ۴۸% (۹۶نفر) از پاسخگویان فاقد سابقه سرقت بوده‌اند.
نمودار(۳-۳۶)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد داشتن دوستان افراد پاسخگو نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ پاسخگو، ۷۱% (۱۴۲نفر) از دوستانی با سابقه اعتیاد دارند و ۲۹%(۵۸ نفر) فاقد دوستان با سابقه اعتیاد هستند.
نمودار(۳-۳۷)
توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر داشتن دوستان در سارق شدن فرد نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفرپاسخگو ۸۷% (۱۷۴ نفر) از آنان تأثیر دوستانشان در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کردهاند و ۱۳% (۲۶ نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر دوستان در سارق شدن خود میباشند.
نمودار(۳-۳۸)
توجه به نمودار فراوانی برحسب نحوه رفتار معلمان در مدرسه با پاسخگویان بیان میکند که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۴۴% (۸۸ نفر) رفتار معلمان با خود را بد ارزیابی کردهاند و ۳۶ % (۶۸ نفر) رفتار معلمان را خوب دانستهاند و ۲۲ %(۴۴ نفر) رفتار معلمان با خود را متوسط و معمولی ارزیابی کردهاند.
نمودار(۳-۳۹)
توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر مدرسه بر سارق شدن پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۴۶% (۹۲ نفر) از آنان تأثیر مدرسه را در ارتکاب سرقت تأیید کردهاند و ۵۴% (۹۲ نفر) از آنان منکر تأثیر مدرسه در سارق شدنشان شدهاند.
نمودار(۳-۴۰)
توجه به نمودار فراوانی برحسب اعتقادات مذهبی پاسخگویان نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۹% (۱۳۸ نفر) اعتقاد چندانی به مسائل مذهبی نداشتند و۳۱% (۶۲ نفر) از پاسخگویان معتقد به مسائل مذهبی بودند.
نمودار(۳-۴۱)
توجه به نمودار فراوانی اهل نماز و روزه بودن پاسخگویان نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۸% (۱۳۶ نفر) از آنان اهل نماز و روزه نیستند و ۳۲% (۶۴ نفر) از پاسخگویان اهل نماز و روزه هستند.
نمودار(۳-۴۲)
توجه به نمودار فراوانی برحسب مصرف مشروبات الکلی توسط پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۰%(۱۱۹ نفر) از آنان مشروبات الکلی مصرف نکردهاند و ۴۰% (۸۱ نفر) از آنان سابقه مصرف مشروبات الکلی داشتهاند
نمودار(۳-۴۳)
توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر مصرف مشروبات الکلی در سارق شدن پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۹۴% (۱۸۸ نفر) از آنان منکر تأثیر مصرف مشروبات الکلی در ارتکاب سرقت توسط خود شدهاند، و۶% (۱۲ نفر) از پاسخگویان تأثیر مصرف مشروبات الکلی را در سارق شدن خود تأیید کردهاند.
نمودار(۳-۴۴)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد نشان میدهد از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۳% (۱۶۷ نفر) از آنان دارای سابقه اعتیاد بوده و ۱۷% ( ۳۳ نفر) سابقه اعتیاد نداشتهاند.
نمودار(۳-۴۵)
توجه به نمودار فراوانی برحسب تأثیر اعتیاد در سارق شدن پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۲ % (۱۶۴ نفر) تأثیر اعتیاد در ارتکاب سرقت توسط خود را تأیید کردهاند و ۱۸% (۳۶نفر) از آنان منکر تأثیر اعتیاد در سارق شدن خود شدهاند.
نمودار(۳-۴۶)
توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن سابقه بیماری روانی نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۷% (۱۷۳ نفر) فاقد سابقه بیماری روانی بوده و تنها ۱۳%( ۲۷ نفر) از پاسخگویان دارای سابقه بیماری روانی بودهاند
نمودار(۳-۴۷)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیماری روانی در سارق شدن پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر افراد پاسخگو ۹۳% (۱۸۶ نفر) منکر تأثیر بیماری روانی در سارق شدن خود شدهاند و ۷% (۱۴ نفر) از پاسخگویان تأثیر بیماری روانی را در سارق شدن خود تأیید کردهاند.
نمودار(۳-۴۸)
توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن روابط نامشروع پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۹% (۱۱۸ نفر) از پاسخگویان داشتن روابط نامشروع را رد کردهاند و ۴۱% (۸۲ نفر) از آنان داشتن روابط نامشروع را توسط خود تایید کردهاند.

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir