ژانویه 27, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی- قسمت ۱۰

نمودار(۳-۱۰)
نمودار فراوانی از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان میدهد میزان سواد پدر آنان بدین شرح است: ۵۲% (۱۰۴ نفر) بیسواد، ۳۶% (۷۲ نفر) تا سیکل، ۷% (۱۴ نفر) دیپلم و ۵% (۱۰ نفر) دارای تحصیلات عالی میباشند.
نمودار(۳-۱۱)
نمودار فراوانی فوق نشان میدهد از مجموع ۲۰۰ پاسخگو، ۵۵%(۱۱۰) از آنان مادرشان بیسواد، ۳۵% (۷۰نفر) سیکل، ۸% (۱۶ نفر) دیپلم و تنها ۲% دارای تحصیلات عالی میباشند.
نمودار(۳-۱۲)
توزیع نمودار فراوانی از مجموع ۲۰۰ نفر افراد پاسخگوی ما نشان می‌دهد: کسانی که شغل پدرشان کارگر می‌باشد ۳۱% (۶۳ نفر) هستند و۱۵% (۳۱ نفر) پدرشان شغلی ندارد همچنین ۱۳%(۲۵ نفر) شغل پدرشان کارمند و ۱۸% بازاری و یا کاسب و در نهایت ۲۳% شغلی غیر از این موارد دارند.
نمودار(۳-۱۳)
نمودار فراوانی فوق از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان میدهد که ۸۵%(۱۷۰نفر) از افراد پاسخگو مادرشان خانه دار و ۸% (۱۵ نفر) کارگر ،همچنین ۱%(۳ نفر) کارمند و ۶%(۱۲ نفر) شاغل در عناوین دیگر هستند.
نمودار(۳-۱۴)
باتوجه به نمودار فراوانی به لحاظ نحوه رفتار والدین با پاسخگو، از جمع ۲۰۰ پاسخگو ۵۰%(۱۰۰ نفر) از پاسخگویان، رفتار والدین با خود را بیتفاوت دانسته، ۴۳%رفتار والدین را خوب دانسته و۷% از پاسخگویان رفتار والدین را با خود بد میدانند.
نمودار(۳-۱۵)
.
با توجه به نمودار فراوانی فوق، به لحاظ نحوه رفتار والدین با یکدیگر، از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۳۳% (۶۷نفر) رفتار والدینشان را با یکدیگر خوب و معمولی ارزیابی کرده اند، و۳۰% (۵۹ نفر) نحوه رفتار والدین را با هم بد میدانستند، ۱۳%(۲۶ نفر) رفتار والدین را اکثر اوقات خوب و ۲۴%(۴۸ نفر) اکثر اوقات بد اظهار نمودهاند.
نمودار(۳-۱۶)
توجه به نمودار فراوانی نسبت به این سؤال که آیار رفتار والدین افراد پاسخگو با فرزندان خانواده تبعیض آمیز بوده یا نه، نشان میدهد که ۵۹%(۱۱۸نفر) از افراد پاسخگو رفتار والدینشان را تبعیض آمیز نمیدانستند و ۴۱%(۸۲ نفر) نحوه رفتار والدین را تبیض آمیز ارزیابی میکردند.
نمودار(۳-۱۷)
توجه به نمودار فراوانی، از نظر این که میزان درآمد والدین پاسخگویان، چگونه است نشان میدهد که: ۴۳% از (۱۲۶ نفر) والدین خود را کم درآمد میدانند، و ۲۱% (۴۳ نفر) متوسط و تنها ۱۶%(۳۱ نفر) والدین خود را پر درآمد ارزیابی نمودهاند.
نمودار(۳-۱۸)
با توجه به نمودار فراوانی برحسب اعتیاد والدین، از مجموع ۲۰۰ پاسخگو، ۵۷%۰(۱۱۳ نفر) والدینشان اعتیاد نداشته و ۴۳%( ۸۷ نفر) والدینشان اعتیاد دارند.
نمودار(۳-۱۹)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری اعضای خانواده، از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو نشان میدهد که در ۷۴%( ۱۵۸ نفر) هیچ یک از اعضای خانواده آنان سابقه کیفری نداشتهاند و در ۲۱% (۴۲ نفر) از افراد پاسخگو اعضای خانواده آنان سابقه کیفری داشتند.
نمودار(۳-۲۰)
توجه به نمودار فراوانی برحسب سارق بودن اعضای خانواده پاسخگو نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۸۱% (۱۶۲ نفر) اعضای خانوادهی آنان سارق نبوده و فاقد سابقه سرقتاند، و ۱۹% (۳۸ نفر) از اعضای خانواده پاسخگوها سارق بوده و یا دارای سابقه سرقت هستند.
نمودار(۳-۲۱)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی والدین پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر، والدین ۶۷% (۱۳۴ نفر ) آنان اعتقادی به مسائل مذهبی و رعایت آن ندارند و والدین ۳۳% (۶۶ نفر) معتقد به مسائل مذهبی هستند.
نمودار(۳-۲۲)
توجه به نمودار فراوانی تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان بیانگر این است که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۵۷% (۱۱۴ نفر) تأثیر خانواده را تأیید کردهاند و ۴۳%(۸۶ نفر) از پاسخگویان منکر تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت توسط خود شدهاند.
نمودار(۳-۲۳)
توجه به نمودار فراوانی نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ پاسخگو، ۷۱% (۱۴۳ نفر) در محلههایی زندگی میکنند که از لحاظ اقتصادی فقیر نشین محسوب میشود. و همچنین ۲۶%(۵۲ نفر) در محلههایی که از نظر اقتصادی متوسط و معمولی هست زندگی میکنند و تنها ۳% (۵ نفر) از افراد پاسخگوی ما در محلههایی زندگی میکنند که از نظر اقتصادی جزء محلههای ثروتمند نشین محسوب میشود.
نمودار(۳-۲۴)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد افراد محل زندگی پاسخگویان نشان میدهد از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۸۸%(۱۷۶ نفر) در محلهای زندگی کردهاند که بعضی از افراد آن محل دارای اعتیاد بوده و فقط ۱۲% از افراد پاسخگو در محلههایی زندگی کردهاند که افراد آن محل اعتیاد نداشتهاند.
نمودار(۳-۲۵)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب وضعیت بزهکار بودن افراد محل زندگی پاسخگو نشان میدهد که از جمع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۸% (۱۳۷ نفر) از آنان در محلههایی زندگی کردهاند که افراد آن محل بزهکار بوده و یا سابقه بزهکاری دارند و ۳۲% (۶۳ نفر) از پاسخگویان در محلههایی زندگی کردهاند که افرادش بزهکار نبودهاند
نمودار(۳-۲۶)
توجه به نمودار فراوانی بر حسب تأثیر داشتن محل زندگی پاسخگویان در ارتکاب سرقت نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۶۴% (۱۲۸ نفر) تأثیر محل زندگی خود را در سارق شدنشان تأیید کردهاند و ۳۶% ( ۷۲ نفر) منکر تأثیر محل زندگی در سارق شدن خود شدهاند.
نمودار(۳-۲۷)
 
توجه به نمودار فراوانی بر حسب رابطه پاسخگویان با اقوام نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو ۵۹% ( ۱۱۸ نفر) از آنان با اقوام دارای رابطهای خوب و معمولی هستند، و ۲۲% (۴۳ نفر) رابطه ای با اقوام ندارند، و ۱۹% (۳۹ نفر ) رابطهای سرد با اقوام دارند
نمودار(۳-۲۸)
توجه به نمودار فراوانی برحسب داشتن اعتیاد اقوام پاسخگویان نشان میدهد که از مجموع ۲۰۰ نفر پاسخگو، ۶۷% (۱۳۵ نفر) از پاسخگویان اقوام معتاد داشتهاند و ۳۳% ( ۶۵ نفر) از آنان اقوامشان اعتیاد نداشتهاند.