آوریل 17, 2021

علمی : بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۶۷

۳۲۷/۰

۴۹/۰

۱۳/۰

۳۷۹/۱

۳۵۶/۱

۶۶/۰-

۰

سوم

۲۴۸/۰

۴۲/۰

۱۰/۰

۰۹۹/۱

۰۷۳۶/۱

۵۲/۰-

۰

شاخصهای ذکر شده در جدول بالا برای مقایسه سه مدل اصلی به کار گرفته میشود و مقدار آنها به صورت نسبی معنی دارد و مقدار مطلق آن به تنهایی نشانگر اطلاعات زیادی نیست. شاخصهای ضریب تعیین مک فادن ، مقدار احتمال کای – دو برای نکویی برازش و درصد پیش بینی درست هر چه برای مدل بیشتر باشد نشان دهنده مناسب بودن مدل است و سایر شاخصها هر چه کمتر باشد بهتر بودن مدل را نشان میدهد.
در اکثر شاخصها سه مدل تقریبا یکسان هستند و تفاوت عمده ای بین این سه مدل وجود ندارد تنها مدل دوم میزان ضریب تعیین مک فادن کمی بیشتر از مدل اول است بنابراین میزان شدت ارتباط ( قوی بودن مدل) در هر دو مدل تفاوتی به نظر نمیرسد.
۴-۶ آزمون اضافی فرضیات اصلی با استفاده رگرسیون OLS
باتوجه به در دسترس بودن داده های و مقادیر متغیرها غیر دوجهی فرصت را مغتنم شمرده و با استفاده از روش رگرسیون OLS فرضیات اصلی را مورد آزمون مجدد قرار داده ایم و نتایج مربوط به آن در پیوست ۶-۱۸ بصورت خروجی نرم افزار Evews ۸ ارائه گردیده است .
یافته های مربوط به روش رگرسیون OLS منطبق با نتایج روش لجستیک است و هرسه فرضیه اصلی با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می شوند . این نتایج بیانگر تاثیر اعتیار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی است.
فصل پنجم
نتیج گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه :
در فرایند تحقیق، نتایج تحقیق اهمیت به سزایی دارد. در نخستین فصل این تحقیق ابتدا به بیان مساله تحقیق پرداختیم و با بیان مسئله در پی پاسخ به این پرسش برآمدیم که ” آیا اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی موثر است؟” سپس به بررسی اهمیت و اهداف تحقیق پرداختیم.
سپس فرضیه‌های تحقیق را به تفکیک فرضیه‌ها اصلی و فرعی بیان نمودیم و هریک از عناصری را که در فرضیه‌های تحقیق آمده است مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
در فصل دوم به بیان تاریخچه تحقیق و تحقیقاتی که تا کنون در عرصه داخلی و خارجی انجام شده‌اند پرداخته شد که این تحقیقات در دو گروه به شرح زیر طبقه‌بندی شدند:
الف) تحقیقات مربوط به تجدیدارائه صورت‌های مالی
ب) تحقیقات مربوط به اعتبار هیأت مدیره
در فصل سوم این پژوهش به بحث و بررسی درباره اینکه در آزمون فرضیه‌های تحقیق از چه ابزارها و داده‌هایی استفاده خواهیم کرد به بحث و بررسی پرداختیم و توضیحاتی را به طور خلاصه درباره ابزارهای مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
در فصل چهارم این پژوهش، به آزمون فرضیه‌های تحقیق با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و مدل‌های سنجش فرضیه‌های تحقیق پرداختیم و نتایج سنجش این فرضیات را به طور خلاصه برای تک تک فرضیات فرعی مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
۵-۲ خلاصه تحقیق
عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع می تواند به بیشتر شدن مسئله نمایندگی منتج گردد. در این میان انتظار می رود اعتبار هیأت مدیره به کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدارن و مدیران کمک کند ، زیرا هیأت مدیره معتبر انگیزه بهتری برای حفظ کیفیت گزارشگری و عدم ارائه مجدد صورت های مالی بعنوان یکی از بارزترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت صورت های مالی داشته باشد. از یک سو تصمیمات ناکارای هیأت مدیره ممکن است موجب تضعیف شاخص های سنجش عملکرد گردد و این کارنامه عملکرد ، اعتبار هیأت مدیره را خدشه دار نموده و بر بازار کار مدیران تاثیر منفی می گذارد. از سوی دیگر گزارشگری صورت های مالی بعنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران در سطوح مختلف مورد توجه جامعه و ذینفعان است . در تعاریف مربوط به اعتبار توجه به این نکته حائض اهمیت است که اعتبار هیأت مدیره تحت تاثیر ارزیابی بازار از توانایی های مدیران است بدین مفهوم که دو عامل ، نتایج ناشی از تصمیمات هیأت مدیره که منتهی به ارزیابی عملکرد آنان می گردد و همچنین کیفیت پاسخگویی و قابلیت اعتماد صورت های مالی ارائه شده توسط مدیران می باشد تواماَ بر اعتبار شرکت تاثیر گذارست . با توجه به تئوری بازار ، عدم وجود تفارن اطلاعاتی موجب کارایی بازار می گردد به همین دلیل می توان اینگونه بیان کرد که در بازار کارا اعتبار شرکت ها بر اساس ارزیابی عملکرد و ارزیابی های مسئولیت اجتماعی همچون مسئولیت در قبال محیط زیست مورد توجه است از این رو نگرانی کمسیون بورس و اوراق بهادار امریکا از افزایش تعداد ارائه مجدد صورت های مالی تا مرز ۶ درصد بیانگر اهمیت اعتماد سرمایه گذاران به اطلاعات و نحوه افشاء آن است .این در حالست که در بازارهای متوسط و ناکارا ارائه مجدد بشدت بالاتر از بازارهای کارا است.
رسوایی حسابداری دهه اخیر شرکت اندرون و موسسه حسابرسی آرتور اندرسون موجب تصویب قانون سایینز اکسلی (۲۰۰۲) و افزایش تحقیقات در خصوص تقلب و تبانی گردید.(جواهری،۱۳۸۵). اظهار نظرهای بسیاری در خصوص افزایش تجدید ارائه صورت های مالی انجام شده است. به عنوان نمونه ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ارتباط با افزایش ارائه مجدد صورت های مالی ابراز نگرانی نموده است و خاطر نشان کرده است که این افزایش به اعتماد و اطمینان سرمایگذاران خدشه وارد می نماید. همچنین دیوان محاسبات آمریکا در سال ۲۰۰۲ گزارشی را به مجلس سنا ارائه نمود که این گزارش حاکی از لطمه دیدن اعتماد سرمایگذاران به دلیل افزایش صورت های مالی تجدید ارائه شده بود که در آن اشتباهات حسابداری را جدی ترین مشکل برای بازار اوراق بهادار دانسته است .(وو، ۲۰۰۲).
توماس و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیق خود به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بعنوان شاخص کیفیت گزارشگری بر اعتبار هیأت مدیره پرداخته اند .آنها اذعان می دارند که شرکت های معتبر تر (بااعتبار بالا) از احتمال کمتری برای ارائه مجدد صورت های مالی خود برخوردارند. برخی محققان به بررسی نقش اعتبار هیأت مدیره بر کاهش مسئله نمایندگی پرداخته و بیان می دارند که اعتبار بر چشم پوشی مدیر از منفعت طلبی ، موثر است.(فاما ۱۹۸۰، اینون و گرسویتز ۱۹۸۱، هولمستر ۱۹۸۲، استیگنز و ویس ۱۹۸۳ ، ناچمن ۱۹۸۵ ، دایموند یر ۱۹۹۱، گومز ۲۰۰۰).
همچنین تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر بازار کار مدیران شرکت های بزرگ مشهود است (فیچ ،۲۰۰۵ ). علاوه بر این تحقیقات تاثیر عملکرد منفی بر شهرت هیأت مدیره و کاهش سود سهام را نشان داده است (هارفورد ۲۰۰۳، یرماک ۲۰۰۴، کاپلان و ریشوز ۱۹۹۰).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.