آوریل 17, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۵۵

۱۲۰۹

تعداد ۱

۲۸۶

۴-۴-۱۷ بررسی معنادار بودن فرضیه اصلی ۳
در مدل دوم، مقدار احتمال نسبت درستنمایی برابر با ۰۰۰/۰ است واین مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود بنابراین مدل دوم معنادار است و این بدان معناست که در مدل اول، حداقل یک متغیر بر متغیر وابسته تاثیر گذار است (مدل خطی است.).
۴-۴-۱۸ بررسی متغیرهای مدل سوم به شرح زیر است:
اعتبار هیأت مدیره:
مقدار احتمال برای متغیر اعتبار هیأت مدیره ، برابر است با ۰۲۸/۰ و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود و رابطه معناداری بین اعتبار هیأت مدیره و تجدید ارائه صورت‌های مالی وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه ضریب متغیر “اعتبار هیأت مدیره” منفی است می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که این متغیر رابطه منفی و معناداری با تجدید ارائه صورتهای مالی دارد
اندازه:
مقدار احتمال برای متغیر اندازه شرکت‌ها ، برابر با ۰۰۰/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین اندازه شرکت ها و ارائه مجدد صورت های مالی وجود دارد.
بازده حقوق صاحبان سهام
مقدار احتمال برای متغیر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با ۰۳۰/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین بازده حقوق صاحبان سهام و ارائه مجدد صورت های مالی وجود دارد.بدین مفهوم که با توجه به ضریب منفی متغیر فوق ،ارائه مجدد صورت های مالی رابطه معکوس با حقوق صاحبان سهام دارد.
نسبت مطالبات و بدهی به کل دارایی
مقدار احتمال برای متغیر نسبت مطالبات و بدهی بر کل دارایی برابر با ۰۹۲/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری نسبت مطالبات و بدهی به کل دارایی و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
مالکیت نهادی
مقدار احتمال برای متغیر مالکیت نهادی برابر با ۱۷۲/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین مالکیت نهادی و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
زیان دوره قبل از ارائه مجدد صورت های مالی
مقدار احتمال برای متغیر زیان دوره قبل از ارائه مجدد صورت های مالی برابر با ۰۱۹/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین زیان دوره قبل از ارائه مجدد و ارائه مجدد صورت های مالی وجود دارد.
ارزش بازار به ارزش دفتری
مقدار احتمال برای متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری برابر با ۶۲۲/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود و رابطه معنی داری بین ارزش بازار به ارزش دفتری و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
درجه اهرم مالی
مقدار احتمال برای متغیر اهرم مالی برابر با ۳۲۶/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین درجه اهرم مالی و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
تامین مالی
مقدار احتمال برای متغیر تامین مالی برابر با ۲۵۸/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین تامین مالی و ارائه مجدد صورت های مالی وجود دارد.
فرضیه فرعی ۳-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است.

پارامترها ضرایب انحراف معیار
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.