ژانویه 17, 2021

بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۲۶

تعداد ۱

۹۹۷

۴-۴-۱ بررسی معنادار بودن فرضیه اصلی ۱
در مدل اول، مقدار احتمال نسبت درستنمایی برابر با ۰۰۷/۰ است واین مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود بنابراین مدل اول معنادار است و این بدان معناست که در مدل اول، حداقل یک متغیر بر متغیر وابسته تاثیر گذار است (مدل خطی است.).
بررسی متغیرهای فرضیه اصلی ۱ به شرح زیر است:
اعتبار هیأت مدیره:
مقدار احتمال برای متغیر اعتبار هیأت مدیره ، برابر است با ۰۲۴/۰ و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود و رابطه معناداری بین اعتبار هیأت مدیره و تجدید ارائه صورت‌های مالی وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه ضریب متغیر “اعتبار هیأت مدیره” منفی است می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که این متغیر رابطه منفی و معناداری با تجدید ارائه صورتهای مالی دارد
اندازه:
مقدار احتمال برای متغیر اندازه شرکت‌ها ، برابر با ۰۴۸/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض صفر در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین اندازه شرکت ها و ارائه مجدد صورت های مالی وجود دارد.
بازده حقوق صاحبان سهام
مقدار احتمال برای متغیر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با ۵۲۵/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین بازده حقوق صاحبان سهام و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
نسبت مطالبات و بدهی به کل دارایی
مقدار احتمال برای متغیر نسبت مطالبات و بدهی بر کل دارایی برابر با ۵۱۶/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری نسبت مطالبات و بدهی به کل دارایی و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
مالکیت نهادی
مقدار احتمال برای متغیر مالکیت نهادی برابر با ۱۲۸/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین مالکیت نهادی و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
زیان دوره قبل از ارائه مجدد صورت های مالی
مقدار احتمال برای متغیر زیان دوره قبل از ارائه مجدد صورت های مالی برابر با ۴۱۲/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین زیان دوره قبل از ارائه مجدد و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
ارزش بازار به ارزش دفتری
مقدار احتمال برای متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری برابر با ۳۱۳/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ کمتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین ارزش بازار به ارزش دفتری و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
درجه اهرم مالی
مقدار احتمال برای متغیر اهرم مالی برابر با ۰۷/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری بین درجه اهرم مالی و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
تامین مالی
مقدار احتمال برای متغیر تامین مالی برابر با ۰۸۲/۰ است و این مقدار چون از مقدار ۰۵/۰ بیشتر است بنابراین فرض یک در سطح ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.و رابطه معنی داری زیان دوره قبل از ارائه مجدد و ارائه مجدد صورت های مالی وجود ندارد.
فرضیه فرعی ۱-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است.

پارامترها ضرایب انحراف معیار مقدار z مقدار احتمال نسبت درستنمایی
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.