مارس 8, 2021

بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۲۲

منبع : یافته های پژوهشگر
با توجه به جدول ۴-۳ از میان ۱۲۱۰ شرکت – سال نمونه تعداد ۶۹۴ شرکت-سال اقدام به ارائه مجدد صور تهای مالی با اهمیت نموده اند که مقدار یک و ۵۱۶ شرکت -سال اقدام به ارائه مجدد با اهمیت ننموده اند که مقدار صفر گرفته اند . همچنین تعداد ۹۲۴ شرکت – سال ارائه مجدد صورتهای مالی کم اهمیت ننموده اند که مقدار صفر و ۲۸۶ شرکت اقدام به ارائه مجدد صورت های کم اهمیت نموده اند که مقدار یک اتخاذ نموده اند. از شرکت- سال نمونه تعداد ۵۸۲ شرکت اقدام به تامین مالی از طریق انتشار سهام و استقراض نموده اند و تعداد ۱۰۶ شرکت – سال از نمونه های مورد بررسی در دوره قبل در صورت های مالی خود زیان (بازده منفی ) گزارش نموده اند و تعداد ۱۱۰۴ شرکت- سال در گزارش خود بازده مثبت ارائه نموده اند.
۴-۳ ضرایب همبستگی
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند. ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی تاو کندال از مهمترین روش‌های محاسبه همبستگی میان متغیرها هستند. بطور کلی:
۱- اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه‌ای باشند از شاخص تاوکندال استفاده می‌شود.
۲- اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود.
اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود.
در تحقیق حاضر جهت بررسی همبستگی متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتایح در جدول ۵-۴ ارائه گردیده است.
ضریب همبستگی اسپیرمن
هرگاه داده‌ها بصورت رتبه‌ای جمع آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند، می‌توان از همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (rs) که یکی از روشهای ناپارامتریک است، استفاده کرد. (بهبودیان، ۱۳۸۳ : ۱۴۵) یکی از مزیت‌های ضریب همبستگی اسپیرمن به ضریب همبستگی پیرسون این است که اگر یک یا چند داده نسبت به سایر اعداد بسیار بزرگ باشد چون تنها رتبه آنها محسوب می‌شود، سایر داده‌ها تحت الشعاع قرار نمی‌گیرند.
برای محاسبه ضریب همبستگی رتبه‌ای داده‌های زوجی (xi,yi) ابتدا به تمام xها برحسب مقادیرشان رتبه می‌دهیم و همین کار را نیز برای yها انجام می‌دهیم، سپس تفاضل بین رتبه‌های هر زوج را که با نشان می‌دهیم حساب می‌کنیم. در مرحله بعد توان دوم d‌ها را محاسبه کرده، در نهایت با استفاده از این فرمول ضریب همبستگی رتبه‌ای را حساب می‌کنیم.
جدول ۴-۳ ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر ها
 
منبع : یافته های پژوهشگر
باتوجه به نتایج جدول ۴-۳ متغیر اعتبار هیأت مدیره (CEOREP) رابطه قوی و معناداری با متغیر وابسته ارائه مجدد صورت های مالی (RASTATE) دارد . بازه نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن ۱+ ، ۱- می باشد که هر چه قدر ضریب دو متغیر به عدد یک نزدیکتر باشد آن دو متغیر از رابطه قوی تر و معنادارتر برخوردارند به نحوی که عدد صفر مبین عدم ارتباط دو متغیر بایکدیگر است .علامت (منفی و مثبت) ضریب نشان دهنده نوع رابطه متغیرها با یکدیگر است بدین مفهوم که علامت منفی نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر و علامت مثبت بیانگر رابطه همسو و هم جهت متغیر ها است. با این تفسیر مقدار ضریب ۸۶۹/۰ – برای ارائه مجدد صورت های مالی و اعتبار هیأت مدیره بیانگر رابطه معکوس و معنادار این دو متغیر با هم است .یعنی هر چه اعتبار هیأت مدیره افزایش یابد احتمال ارائه مجدد صورت های مالی کاهش خواهد یافت .
نتایج جدول فوق نشان می دهد که هر سه متغیر دوره تصدی هیأت مدیره (TENUR) ، عملکرد هیأت مدیره (ROA) و استقلال هیأت مدیره (B-INDEP) با مقادیر ۵۹۸/۰ ، ۶۷۳/۰ و ۸۹۱/۰ رابطه معنادار و قوی با اعتبار هیأت مدیره دارند و این امر به دلیل آن است که متغیر اعتبار هیأت مدیره با ستفاده از روش آنتروپی و ترکیب خطی سه شاخص نامبرده برآورد گردیده است.تفسیر ارتباط سایر متغیر بر اساس تفسیر فوق الذکر بررسی و تحلیل می گردنند.
۴-۴- برآورد فرضیات با استفاده از مدلها
فرضیاتی که با استفاده از مدل برآورد میشوند به شرح زیر است:
فرضیه اصلی ۱: اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت ها موثر است .
فرضیه فرعی ۱-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است
فرضیه فرعی ۱-۲ : استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است .
فرضیه فرعی ۱-۳: عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است
فرضیه اصلی ۲: اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها موثر است .
فرضیه فرعی ۲-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است
فرضیه فرعی ۲-۲ : استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است .
فرضیه فرعی ۲-۳: عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است
فرضیه اصلی ۳: اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها موثر است .
فرضیه فرعی ۳-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است
فرضیه فرعی ۳-۲ : استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است .
فرضیه فرعی ۳-۳: عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است
فرضیه اصلی ۱: اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت ها موثر است .

پارامترها ضرایب انحراف معیار
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است