آوریل 17, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۲۱

با توجه به جدول ۴-۱ میانگین اندازه شرکت های نمونه۶۹/۲۶ و انحراف معیار آن که نشان دهنده پراکندگی داده ها حول میانگین است برابر۷۲/۱ می باشد .چولگی ۲۶۱/۰به سمت راست متمایل است همچنین مقدار حداقل ۲۴/۲۲ متعلق به شرکت پلاسکوکار سایپا در سال ۸۲ و مقدار حداکثر ۳۹/۳۲ مربوط به شرکت گل گهر سال ۹۲ می باشد. میانگین دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره ۵۶۵/۰ و انحراف معیار مربوط به آن ۲۴۳/۰ می باشد که بیانگر پراکندگی حدود ۲۵/۰ درصدی شرکت حول میانگین است میزان ۰۱۹/۰ چولگی نشان دهنده تمایل به راست است.میانگین ۶۶/۰ استقلال هیأت مدیره نشان دهنده آن است که بطور متوسط بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره شرکت ها را اعضا غیرموظف تشکیل می دهند البته مقدار حداقل (صفر) مربوط به شرکت های تکتوتار سال ۸۶ و ۸۷ ، دارو اسوء ۸۶ ، سازه پویش و سایپا می باشد که تمامی اعضا هیأت مدیره آنها موظف می باشند و همچنین مقدار حداکثر متعلق به شرکت هایست که تمامی اعضا آن غیر موظف می باشند.
متغیر عملکرد هیأت مدیره با میانگینی معادل ۱۱۹/۰ و انحراف معیار ۱۳/۰ دارای چولگی به سمت چپ است .نسبت بازده دارایی ها که در تحقیق حاضز بعنوان معیار سنجش عملکرد مدیران بکارگرفته شده است دارای حداقل ۷۱/۰- متعلق به شرکت فرمولدین کرمان سال ۸۹ و بیشترین بازده مربوط به شرکت باما سال ۸۵ می باشد.
میانگین متغیر مالکیت نهادی ۷۵/۰ و انحراف معیار مربوط به آن ۱۷/۰ می باشد که با توجه به میزان ۰۵/۱- چولگی متمایل به چپ می باشد همچنین میزان حداقل ۰۹/۰ متعلق به شرکت کارتن مشهد سال ۸۲ و میزان حداکثر آن ۹۶/۰ متعلق به شرکت دارو پخش سال ۹۲ است .متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار با میانگین ۰۶/۱ و انحراف معیار ۰۷/۱ نشان دهنده پراکندگی داده ها حول میانگین است و مقدار حداقل به میزان ۸۸/۱- متعلق به شرکت پلاسکوکار سایپا۸۲ و حداکثر به میزان ۷۷/۱ مربوط به گروه بهمن سال ۹۱ می باشد همچنین چولگی به میزان ۷۵/۱ متمایل به راست است .
نسبت مطالبات و موجودیها بر کل دارایی دارای میانگین ۵۳/۰ و انجراف معیار ۲۰/۰ می باشد که میزان حداقل ان مربوط به پلاسکوکار سال ۸۷ و حداکثر آن متعلق به شرکت سیمان کارون سال ۸۲ است . میانگین بازده حقوق صاحبان سهام معادل ۱۵/۰ و انحراف معیار مربوط به آن ۳۴/۴ با چولگی به سمت راست می باشد که حداقل آن متعلق به پلاسکوکار سال ۸۲ و حداکثر آن متعلق به دارو رازک سال ۹۰ می باشد.
با در نظر گرفتن ضریب چولگی انواع متغیرها ، مشخص می شود که توزیع متغیر های تحقیق شامل : بازده دارائیها ، استقلال هیأت مدیره ، اهرم مالی و مالکیت نهادی از چولگی چپ (منفی ) و متغیر های دوره تصدی ، اندازه شرکت ،تامین مالی ، ارزش دفتری به ارزش بازار ، زیان متوالی و نسبت مطالبات و موجودی ها به کل دارای ها از چولگی به سمت راست ( مثبت ) برخوردار است که نماینگرعدم تقارن در کل جامعه است بدین معنا که در مقایسه با توزیع نرمال حجم بیشتری از داده های مشاهده شده برای هر یک از متغیرها کمتر از مقدار میانگین بوده است.
همچنین با توجه به ضریب کشیدگی که نشان دهنده پراکندگی داده های مشاهده شده پیرامون میانگین داده ها است ، میزان کشیدگی متغیر های تحقیق به غیر از مدت تصدی و تامین مالی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از توزیع نرمال بوده است ( ضریب کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ است) بدین معنی که پراکندگی داده ها مربوط به این دو متغیر کمتر از توزیع نرمال بوده است.
متغیر های تامین مالی و زیان متوالی به ترتیب با میانگین ۴۸/۰ و ۰۸/۰ ، از جمله متغیر های کنترلی و دو وجهی (صفر و یک ) می باشند که آماره آنها در جدول ۴-۳ تشریح گردیده است .
جدول ۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای دوحالته (صفر و یک)

وضعیت متغیر زیان یک سال قبل از تجدید ارائه تامین مالی ارائه مجدد صورتهای مالی با اهمیت ارائه مجدد صورتهای مالی کم اهمیت
تعداد تعداد تعداد تعداد
صفر ۱۱۰۴ ۶۲۸ ۵۱۶ ۹۲۴
یک ۱۰۶ ۵۸۲ ۶۹۴ ۲۸۶

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.