می 12, 2021

بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت …

معیار شوارتز
معیار هنن-کویین
بررسی نیکویی برازش با استفاده از آماره کای-دو
درصد پیش‌بینی درست.
استفاده شده است. شاخصهای ذکر شده در بالا برای مقایسه دو مدل به کار گرفته می‌شود و مقدار آنها به صورت نسبی (در مقایسه دو مدل) معنی دارد و مقدار مطلق آن به تنهایی نشانگر اطلاعات زیادی نیست. ضریب مک‌فادن و مقدار احتمال درستنمایی، مقداری بین ۰ و ۱ اختیار می‌کند و نشان‌دهنده آن است که چه مقدار از واریانس متغیر وابسته توسط مدل تبیین شده است. بنابراین هرچقدر مقدار این ضریب به عدد ۱ نزدیکتر باشد، می‌گوییم سهم مدل در تبیین واریانس متغیر وابسته بیشتر است (حبیب‌پور، صفری، ۱۳۸۸: ۷۴۶).
معیارهای آکاییکه، شوارتز و مک‌فادن، معیارهایی برای سنجش نیکویی برازش مدل است. این معیارها نشان می‌دهند که استفاده از یک مدل آماری به چه میزان باعث از دست رفتن اطلاعات می‌شود. در مقایسه بین مدل‌ها، هرچقدر آکاییکه کمتر باشند، بهتر بودن مدل را نشان می‌دهند.
از سوی دیگر، مقدار احتمال کای – دو و درصد پیش بینی درست نیکویی برازش مدل را نشان می‌دهند و هر چقدر مقدار آن‌ها در مدلی بیشتر باشد، نشان دهنده مناسب بودن مدل است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
همانطور که در فصل‌های گذشته گفته شد، یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می‌دهد که درصد بالایی از شرکت‌های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت‌های مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می‌کنند (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹).
در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورت‌های‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ با اهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورت‌های‌ مالی‌ مزبور را کاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورتهای‌ مالی‌ سال‌(های‌) قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌. درنتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. تعدیلات‌ سنواتی‌، به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شوند. (نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱).
از دیدگاه سرمایه‌گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت‌های مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌گردد. در حقیقت، صورت‌های مالی تجدید ارائه‌شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت‌های مالی دوره‌های گذشته و کیفیت پایین آن‌ها ارائه می‌نماید. بنابراین، متعاقب تجدید ارائه، انتظارات سرمایه‌گذاران در ارتباط با جریان‌های نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن‌ها تغییر می‌یابد (ژیا، ۲۰۰۶).
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و موارد ذکر شده در فصل‌های قبلی، در این فصل قصد داریم تا باتوجه به فرضیات تحقیق و داده‌های جمع‌آوری‌شده از بین ۱۱۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از آزمون‌های آماری، به بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی بپردازیم.
آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به کار میرود. به طور کلی مطالعه دادهها در علم آمار به دو طریق امکانپذیر است: ۱- آمار توصیفی و ۲- آمار استنباطی.
در آمار توصیفی این تحقیق، میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر داده‌ها محاسبه شده است.
در آمار استنباطی این تحقیق از موارد زیر بهره‌ برده شده است:
۱-آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی فرضیات (چرا که متغیر وابسته تجدید ارائه صورتهای مالی به صورت دو حالتی صفر ( عدم تجدید ارائه) و یک ( تجدید ارائه) ارائه شدهاند). همچنین در رگرسیون لجستیک استفادهشده در این پژوهش، از روش روش پیش‌رو استفاده شده است.
۲- همچنین از روش رگرسیون چند متغیره به همراه آزمون لیمر و هاسمن بعنوان ازمون های اضافی استفاده شده است.
محاسبات و استخراج خروجی‌ها با استفاده از نرمافزار صفحهگسترده اکسل و نرمافزار آماری ای‌ویوز ۸ انجام گرفته است.
۴-۲– آمار توصیفی:
آمار توصیفی متغیر های تحقیق با استفاده از داده های ۱۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اندازگیری شده اند.جدول ۴-۱، شامل ۱۲سطر و ۹ستون است. ستون‌ها از سمت راست به چپ به ترتیب عبارتند از: ۱-متغیرها، ۲-مشاهدات، ۳-میانگین، ۴-میانه، ۵-انحراف معیار، ۶-چولگی، ۷-کشیدگی، ۸-حداقل و ۹-حداکثر، از سوی دیگر سطرهای این جدول، شامل یک سطر مربوط به نام ستون‌ها، یازده سطر مربوط به متغیرهای تحقیق می باشد . ستون‌های جدول ۴-۱ در زیر شرح داده خواهد شد.
در جدول زیر شاخصهای مرکزی از جمله میانگین و میانه و شاخصهای پراکندگی از جمله انحراف معیار، برای متغیرهای این پژوهش محاسبه شده است.
جدول ۴-۱ امار توصیفی متغیرهای تحقیق
منبع : یافته های پژوهشگر

متغیرها مشاهدات میانگین میانه انحراف معیار چولگی کشیدگی حداقل حداکثر
اندازه شرکت
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.