آوریل 17, 2021

بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت …

۰.۲۶۹۹۱۸

-۰.۴۰۲۴۲۹۶

-۱.۳۸۴۴۷

۰.۵۵۷۱۵۱

۰.۳۱۰۳۵۲

۰.۰۸۳۷۶۹

۰.۳۱۲۴۱۵

عملکرد

۰.۱۲۹۵۶۸

-۰.۴۰۲۴۲۹۶

-۰.۹۹۰۹۲

۰.۳۹۸۷۷۷

۰.۲۲۲۱۳۲

۰.۰۲۸۷۸۱

۰.۱۰۷۳۳۹

استقلال

منبع : یافته های پژوهشگر
۳-۱۱ تبیین مدل‌های تحقیق
۱-اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت ها موثر است .
۱- دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است .۱
۲-۱ استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است .
۳-۱ عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است .
۲-اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها موثر است .
۱-۲ دوره تصدی هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها موثر است
۲-۲ استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها موثر است
۳-۲ عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها موثر است
۳- اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها موثر است
۱-۳ دوره تصدی هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها موثر است
۲-۳ استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها موثر است
۳-۲ عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها موثر است
۳-۱۲ داده‌ها و مشاهدات تحقیق
داده‌ها و مشاهدات متغیرهای موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند وجود داشته باشند: داده‌های سری زمانی، داده‌های مقطعی، داده‌های تلفیقی یا پانل.
در این پژوهش داده‌ها و مشاهدات تحقیق با استفاده از پنل دیتا گردآوری شده است. پنل دیتا ترکیبی از سری زمانی[۴۴] و داده‌های مقطعی[۴۵] است. در مدل پنل دیتا می‌توان کمبودهایی را که در هر یک از مدل‌های سری زمانی و داده‌های مقطعی وجود دارد کاهش داده و این امکان را فراهم می‌سازد که برآورد پارامترهای کاراتری برای مدل به دست آید. مشکلات مدل های سری زمانی معمولاً مشکل خود همبستگی می‌باشد و در آمارهای مقطعی مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد، در پنل با تلفیق این دو گروه اطلاعات با افزایش تعداد مشاهدات و درجه آزادی مشکل هم‌خطی[۴۶] بین متغیرهای توضیحی کمتر می‌شود و کارایی تخمین اقتصاد سنجی افزایش می‌یابد. همچنین رفتارهای فردی پدیده‌ها در طول زمان بهتر تبیین می‌گردد[۴۷].
در سالهای اخیر استفاده از روش های پنل دیتا برای آزمون فرضیه‌ها با دیدگاه های اقتصادی و حسابداری افزایش چشم‌گیری یافته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.