آوریل 17, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت …

۰/۶۴۵

۲۱/۵۰۲

۱۰۰

منبع : یافته های پژوهشگر
مطابق با نتایج جدول ۳-۲ عامل های ویژه با مقدار بزرگتر از یک عامل های اول و دوم می باشند که بعنوان عوامل اصلی به سمت چپ جدول منتقل می شود. درصد تغییرات اعتبار هیأت مدیره که توسط این مولفه ها تبیین می گردد جمعاَ معادل ۴۹۸/۷۸ درصد پراکندگی اعتبار هیأت مدیره در شرکت های مورد بررسی می باشد. مولفه اصلی سوم ۵۰۲/۲۱ درصد از پراکندگی اعتبار هیأت مدیره در شرکت های مذکور را بیان می کنند. در نهایت متغیر اعتبار هیأت مدیره به صورت ترکیب خطی از ضرایب مولفه اصلی استخراج شده در جدول ۳-۵ به دست می آید این ضرایب در جدول شماره ۳-۶ ارائه شده است:
جدول ۳-۳ ضرایب عامل ها

شاخصهای اعتبار هیأت مدیره ضرایب پیشنهادی عامل اول
دوره تصدی ۰/۶۹۰
عملکرد هیأت مدیره ۰/۶۹۱
استقلال هیأت مدیره ۰/۴۴۱

منبع : یافته های پژوهشگر
در جدول ۳-۳ ضرایب مولفه اصلی برای سه شاخص اعتبار هیأت مدیره ارائه گردیده است .نتایج مبین آن است که هر سه عامل پیشنهادی تاثیر مثبت بر اعتبار هیأت مدیره دارند به عبارت دیگر هرچه دوره تصدی اعضای هیأت مدیره بیشتر باشد بر اعتبارشان افزوده می شود و به همین ترتیب بهبود عملکرد و افزایش بازده منجر به اعتبار هیأت مدیره می گردد و همچنین تعداد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر اعتبار آنها تاثیرگذار است. بر اساس ضرایب ارائه شده ترکیب خطی اعتبار هیأت مدیره از روش تحلیل عاملی به صورت ذیل می باشد:
۳-۱۰-۴-۲ روش AHP و انتروپی شانون[۴۳]
نخست برای انجام ازمون AHP به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه اقدام نموده و پرسشنامه ها را با استفاده از صفحه گستر اکسل وزن دهی می نمایند با توجه به اینکه پرسش شوندگان تحقیق حاضر از اساتید دانشگاه در رشته حسابداری می باشند تعداد ۱۲ پرسش نامه همگن جهت انجام محاسبات کفایت می نماید. سپس برای وزن دهی مولفه ها از آنتروپی شانون استفاده خواهد شد. از این روش برای وزن دهی به معیارهای اعتبار هیأت مدیره شامل : (بازده عملکرد ، استقلال هیأت مدیره ، دوره تصدی هیأت مدیره ) استفاده می شود. در این بخش روش آنتروپی شانن به طور خلاصه تشریح می شود:
وقتی که داده های یک ماتریس به طورکامل مشخص شده باشند ، روش آنتروپی می تواند برای ارزیابی وزن ها به کاررود.
آنتروپی مفهومی اصلی درعلوم فیزیکی،علوم اجتماعی و تئوری اطلاعات است، به طوری که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان موجود از محتوی مورد انتظار اطلاعاتی از یک پیام است.آنتروپی درنظریه اطلاعات یک معیارعدم اطمینان است که توسط توزیع بیان می شود.
به بیان دیگر ، آنتروپی در تئوری اطلاعات معیاری است برای مقدارعدم اطمینان بیان شده توسط یک تابع توزیع احتمال گسسته به طوری که این عدم اطمینان درصورت پخش بودن توزیع بیشتر از pi موردی است که توزیع فراوانی تیزتر باشد. (shannon ). این عدم اطمینان به صورت زیر تشریح می شود .
(ابتدا ارزشی را با نماد E محاسبه می کنیم ):

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است