آوریل 17, 2021

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۵

نمونه عبارتست از تعدادی از اعضاء یک جامعه اماری که دارای خواص تعریف شده برای جامعه آماری مورد نظر باشد دلایل مختلفی برای انتخاب روش های اماری مبتنی بر نمونه گیری وجود دارد که از آن جمله می توان به هزینه ، کنترل خطا و زمان اشاره نمود .
اگر تعداد نمونه های انتخابی جهت آزمون به اندازه کافی نباشد اعتماد افراد نسبت به یافته های تحقیق دچار تزلزل خواهد شد . انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع آوری اطلاعات معتبر از اهمیت به سزایی برخوردار است . حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتیجه حاصل عیناٌ به نتایج همان مطالعه در جامعه ی مورد آزمون برابر باشد (دلاور،۱۳۷۴).
در تحقیق حاضر روش انتخاب نمونه ، از نوع نمونه گیری سیستماتیک می باشد و از بین جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های که حائض شرایط ذیل بوده اند به عنوان نمونه برگزیده شده اند :
۱-ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻃﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲-پایان سال مالی شرکت های مورد مطالعه ۲۹ اسفند باشد.
۳-ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﮔﺮی، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ.
۴-وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند.
۵-اطلاعات در دسترس و کامل باشد.
۶-در طی دوره تحقیق (۹۲-۸۲) تغییر در دوره مالی نداشته باشند.
۷-اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﯽ ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۳-۸ ﻗﻠﻤﺮو تحقیق
قلمرو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮع “تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر اراﺋﻪ مجدد ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ۱۱۰ شرکت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞِ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﺑﻮده و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت آن ﻫﻤﮕﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ: ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل۱۳۸۲ تا پایان ﺳﺎل ۱۳۹۲در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، که شامل ۱۱ سال است، با توجه به اینکه برای تعداد ۱۱۰ شرکت ، اطلاعات ۱۱ سال در نظر گرفته شده است ، مجموعاً ۱۲۱۰ سال – شرکت مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت .
۳-۹ متغیر های تحقیق و نحوه محاسبه آن ها

نام متغیر نوع متغیر نماد متغیر نحوه محاسبه
مجازی متغیر مجازی است ، اگر ارائه مجدد صورتهای مالی به دلیل اصلاح موارد مالیاتی باشد مقدار ١ و در غیر این صورت مقدار ٠ می گیرد.
مجازی H متغیر مجازی است ، اگر مقدارارائه مجدد صورتهای مالی بیشتر از ۰۵/۰ باشد مقدار ١ و در غیر این صورت مقدار ٠ می گیرد.
مجازی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.