ژانویه 17, 2021

مقاله – بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۴

تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره[۳۸]، مالیات[۳۹] و سود تقسیمی به سهامداران است. علاوه بر این، سود هر سهم [۴۰]و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است که مورد استفاده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره‌های بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم‌های مربوط، آثار اقتصادی و مالی بر ای افراد مختلف خواهد داشت. برای درک انگیزه‌های احتمالی مدیریت شرکت‌ها از ارائه نادرست ارقام حسابداری و اصلاح آن در دوره‌های آینده، باید به عواملی توجه کرد که اینگونه اعمال را توجیه می‌کند. تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگر ی متقلبانه، انگیزه‌های مختلفی را برای چنین اقداماتی برشمرده‌اند. البته باید به یاد داشت که تجدید ارائه صورت‌های مالی همواره نشانه تقلب نیست و در طیفی از اصلاح اشتباهات سهوی تا گزارشگری متقلبانه قرار می‌گیرد اما به سادگی می‌تواند به عنوان سرپوشی برای رفتارهای متقلبانه مدیریت به کار رود. (نیکبخت و رفیعی، ۱۳۹۱).
در تحقیق حاضر به سوال اصلی زیر پاسخ داده می‌شود:
آیا اعتبار هیأت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی موثر است؟
در راستای پاسخ به این سوال، در این فصل تلاش شده است تا روش پژوهش شامل چگونگی جمع آوری داده‌های مورد نیاز ، شیوه محاسبات و پردازش داده‌ها، محاسبه متغیرهای پژوهش، شیوه های آماری برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات تشریح گردد.
۳-۲– طرح مسئله تحقیق و استدلال آن
موفقیت اکثر شرکت‌های سهامی، مستلزم توانایی مدیریت در تامین انتظارات بازار نسبت به رشد و پایداری سود است. قصور در تامین انتظارات بازار می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه وارد نماید و بر سرمایه‌گذاری‌های بالقوه تاثیرگذار باشد. در حقیقت، اعتبار مدیریت سرمایه‌ای ارزشمند است اما به راحتی می‌تواند در شرایط تجدید ارائه صورت‌های مالی دچار آسیب شود. اعتبار پایین، تمام عملکردهای شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدنام‌شدن مدیریت شدیداً بر دیدگاه بازار تاثیرگذار است و ارزش شرکت در بازار را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دیگر، دلیل خدشه وارد شدن به اعتبار مدیریت آن است که سرمایه‌گذاران به تجدید ارائه صورت‌های مالی پاسخ منفی نشان می‌دهند.
تجدید ارائه برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه‌گذاران، اخبار مربوط به تجدید ارائه، فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌گردد (ژیا، ۲۰۰۶).
اعلان تجدید ارائه، احتمال سلب شهرت مدیریت را افزایش می‌دهد. نتایج پژوهش وو (۲۰۰۲) حاکی از آن است که تقلیل اعتبار شرکت و مدیریت آن در نزد سرمایه‌گذاران به دلیل تجدید ارائه منجر به کاهش معنادار ضریب واکنش به سود برای فصول پس از تجدید ارائه نسبت به فصول قبل از تجدید ارائه خواهد شد. وو دریافته است که بازار به طور معناداری در طول دوره سه روزه، نسبت به اعلان تجدید ارائه واکنش منفی نشان می‌دهد.
۳-۳– پرسش‌ تحقیق
هر تحقیق و پژوهش علمی با یک سری سوالات و پرسش‌ها شکل می‌گیرد. در گام اول در صورتی تحقیق به شیوه درست و علمی می‌تواند انجام شود که این سوالات از روشنی لازم برخوردار باشد. بنابراین لازم است محقق درباره مساله تحقیق به تفکرات بیشتری بپردازد و ذهن خود را درباره مسائل روشن سازد. با در نظر گرفتن مبانی و اهداف خاص تحقیق سوال اصلی تحقیق به صورت زیر می‌باشد:
آیا اعتبار هیأت مدیره شرکت ها بر تجدید ارائه صورت‌های مالی تاثیرگذارست؟
۳-۴-فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی ۱: اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت ها موثر است .
فرضیه فرعی ۱-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است
فرضیه فرعی ۱-۲ : استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است .
فرضیه فرعی ۱-۳: عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی موثر است
فرضیه اصلی ۲: اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها موثر است .
فرضیه فرعی ۲-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است
فرضیه فرعی ۲-۲ : استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است .
فرضیه فرعی ۲-۳: عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام کم اهمیت موثر است
فرضیه اصلی ۳: اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها موثر است .
فرضیه فرعی ۳-۱ : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است
فرضیه فرعی ۳-۲ : استقلال اعضاء هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است .
فرضیه فرعی ۳-۳: عملکرد هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از اقلام با اهمیت موثر است
۳-۵– طبقه بندی تحقیق بر اساس هدف
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه (شیرازی و صائبی، ۱۳۸۵). این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است.
در پژوهش‌های کاربردی هدف اصلی، کشف علم نیست، بلکه آزمون و بررسی امکان کاربرد دانش است. به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد علمیِ دانش هدایت میشود. به عبارت دیگر تحقیق کاربردی، تحقیقی است که نظریهها، اصول و فنون را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار میگیرد.
۳-۶ روش ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ :
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ داده ﻫﺎی ﻻزم را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﭘﺮدازش و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ ﻧﻮع اﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻻزم، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺧﺎﮐﯽ(۲۳۹:۱۳۹۰)، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای، ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺐ ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار رهآورد ﻧﻮﯾﻦ و …)ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی، داده ﻫﺎ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ی اﮐﺴﻞ ﺷﺪ .در ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ دادهﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﻞ دﯾﺘﺎ درآﻣﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮای داده ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ایوز ۸ ﺷﺪه و آزﻣﻮن هﺎی آﻣﺎری و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ – ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
۲- ﻧﺮم اﻓﺰار ره آورد ﻧﻮﯾﻦ (www.BSI.ir)
۳- ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (www.codal.ir)
۴- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﺮان
۵ – ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان (www.fipiran.ir)
۶ – ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ (www.rdis.ir)
۷ – ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ Science Direct ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
۸- – ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ سیکا ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺠﺎمﺷﺪه
۹- سایر منابع
۳-۷- جامعه و نمونه اماری
به مجموعه ای از اشیاء یا نمونه هایی که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یک جا در نظر گرفته شوند، جامعه آماری گفته می شود (منصورفر ،۱۳۸۵) . دلاور (۱۳۷۴) بیان می دارد که جامعه اماری عبارتست از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.