آوریل 17, 2021

تحقیق دانشگاهی – بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم بر …

در جای دیگر آن را اینطور تعریف کرده اند: هزینه سرمایه کل شرکت، عبارتست از میانگین موزون هزینه منابع مختلف تأمین مالی بلند مدت، که توسط شرکت به کار گرفته شده است. میانگین موزون هزینه سرمایه با استفاده از وزن های مبتنی بر “ساختار سرمایه” شرکت محاسبه می شود. ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی، سهام عادی و حقوق صاحبان سهام شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند. در حالت کلی هزینه سرمایه به صورت ذیل محاسبه می شود:
نرخ هزینه سرمایه هر یک از اجزای سرمایه × درصد مشارکت هر یک از اجزای سرمایه در کل ساختار سرمایه = WACC .
برای بدست آوردن در صد مشارکت (وزن) هر یک از اجزاء می توان از ضرایب ارزش دفتری، ضرایب ارزش بازار، ضرایب هدف و ضرایب نهایی استفاده کرد. .
راههای افزایش EVA
اگر فرمول EVA را به صورت ذیل بسط دهیم، و کمی تأمل در آن می توان تشخیص داد که در موارد زیر یک واحد تجاری قادر به خلق EVA و ارزش آفرینی است.
EVA = NOPAT –( WACC × Capital)
NOPAT = [۲۳]RONA × Capital
EVA = (RONA × Capital) – (WACC × Capital)
EVA = Capital (RONA – WACC)
نرخ بازدهی دارایی های موجود (RONA) افزایش یابد در حالیکه نرخ متوسط هزینه سرمایه (WACC) ومبلغ سرمایه بکار گرفته شده ثابت باقی بماند. به عبارت دیگر کارآیی عملیاتی مثل افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش هزینه های پرسنلی، تهیه مواد اولیه ارزان تر با حفظ کیفیت و بهبود در فرآیندهای تولید از جمله مواردی هستند که باعث افزایش نرخ بازده یا سود خالص عملیاتی پس از مالیات بدون سرمایه گذاری موجود می شوند و نهایتاً باعث افزایش در EVA می شوند.
رشد توأم با سودآوری _ زمانی که سرمایه گذاری های جدید بازده بیشتری از هزینه سرمایه خود کسب می کنند، باعث ایجاد ارزش می شود. حتی اگر سیاست رشد همراه با کاهش نرخ متوسط RONA بیش از WACC می باشد، ارزش ایجاد می شود. سرمایه گذاری در پروژه هایی که نرخ بازدهی بیش از نرخ هزینه سرمایه داشته باشند، باعث افزایش EVA می شود. این روش تأیید می کند که EVA تنها معیار اندازه گیری عملکرد است که کاملاً با قوانین بودجه بندی سرمایه ای استاندارد سازگاری دارد. به این ترتیب که با تنزیل EVA حاصل از یک پروژه سرمایه ای مشخص مستقیماً به NPV آن می رسیم. بنابراین کلیه فرصتهای سرمایه گذاری که EVA تنزیل شده مثبت ایجاد می کنند مورد قبول می باشند.
حذف فعالیتهای ضایع کننده ارزش _ با حذف فعالیتهای غیر اقتصادی، فروش دارایی های کم بازده و بی مصرف و اختصاص وجوه به فعالیتهای سود آور، افزایش EVA را به همراه خواهد داشت. هنگامی که بخشها و مشاغلی که بازدهی آنها کمتر از هزینه آنهاست تعطیل شود سرمایه بکار گرفته شده کاهش می یابد و چنانچه کاهش هزینه سرمایه بیش از کاهش بازدهی ناشی از حذف این بخشها باشد در نتیجه شکاف بین نرخ بازده RONA و WACC و EVA افزایش می یابد.
کاهش نرخ هزینه سرمایه که از طریق تنظیم سیاستهای مالی شرکت امکان پذیر است. مانند استفاده از بدهی به جای سهام در ساختار مالی به دو دلیل ذیل:
الف- چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد، بازده کمتری را طلب می کند.
ب- صرفه جویی مالیاتی از پرداخت هزینه بهره بوجود می آید.
دستیابی و اجرای پروژه های طولانی تری که نرخ RONA آنها بیشتر از نرخ متوسط هزینه سرمایه آنهاست.
۳-۸-۱-۲) سود هر سهم
سود هر سهم گزارش شده توسط شرکتهای عضو نمونه از طریق نرم افزار های بورس استخراج شده است، که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل می باشد:
۳-۸-۲)متغیر وابسته
۳-۸-۲-۱)ارزش بازار
ارزش بازار معرف ارزشی است که سرمایه گذاران با توجه به جمیع جهات در جریان عرضه و تقاضای بازار حاضر به پرداخت آن می باشند. ارزش بازار اوراق بهادار برآوردی است که به وسیله قضاوت فردی خریدار یا فروشنده تعیین شده و تابع فرآیند چانه زنی[۲۴] است. در تئوری قیمت، بازار مکانی است که در آن تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان برای مبادله کالای کاملاً مشخصی با یکدیگر تبادل نظر می نمایند و در خصوص سهام، ارزش بازار بهایی است که در یک زمان مشخص در داخل بازار بورس و یا خارج از آن و با اختیار کامل معامله پرداخت می گردد. در این تحقیق با توجه به اعلام سود هر سهم واقعی شرکت، ده روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه به بورس و اثر آن روی قیمت هر سهم، ارزش بازار سهام قبل از مجمع به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه طی سال=ارزش بازار
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از مجموع حقوق صاحبان سرمایه در ابتدا و انتهای دوره تقسیم بر دو
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱) مقدمه
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای انجام شده بر مبنای طرح پژوهش در این فصل ارائه میشود. با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارند، دادههای جمعآوری شده دستهبندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد.
۴-۲)آمار توصیفی
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها، همچنین برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. آمار توصیفی به محاسبه پارامترهای جامعه میپردازد و شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی جامعه و … میباشد. در جدول شماره (۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، میانه، بیشینه، کمینه، انحراف معیار و …. آورده شده است. به عنوان مثال برای متغیر سود هر سهم (EPS) میانگین، میانه، ماکزیمم و مینیمم به ترتیب ۱۱۳۵٫۴۰۰، ۷۱۴٫۵۰۰۰، ۹۲۷۶ و ۱۱۳۱- میباشد.
جدول۴-۱-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

ارزش بازار سهام (MV) ارزش افزوده اقتصادی(EVA) سود هر سهم
(EPS)
اندازه شرکت
(SIZE)
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.