آوریل 17, 2021

بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم …

روش کاری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای ۸۸ تا ۹۲ بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد. در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار eviwes صورت گرفت.
۱-۹)جمع آوری اطلاعات
به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، توسط نرم افزار eviwes مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۱-۱۰)قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی آن سالهای ۸۸ تا ۹۲ بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.
۱-۱۱)محدویت های پژوهش
عدم وجود بسته های اطلاعاتی کامل،دقیق،جامع و بدون اشتباه در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار است به گونه ای که وجود این محدودیت ممکن است نتایج یک پژوهش را تحت
تاثیر قرار دهد.
۱-۱۲)واژگان کلیدی
۱-۱۲-۱)ارزش افزوده اقتصادی
در صورتهای مالی سود به عنوان مبلغ باقی مانده پس از کسر همه هزینه های عوامل تولیدی و غیر تولیدی ارائه می شود. این سود باقیمانده سودی است که متعلق به سهامداران می باشد.
حقوق صاحبان سهام یکی از منابع اقتصادی شرکت می باشد که در صورتهای مالی هزینه فرصت مربوط به این منبع لحاظ نمی شوند. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) از حاصل کسر هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام از سود خالص شرکت به دست می آید. بنابراین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که در محاسبه آن هزینه کلیه ی منابع بکار گرفته شده در شرکت مدّ نظر قرار می گیرد.
EVA =NOPAT – (C × Capital)
۱-۱۲-۲) ارزش بازار
ارزش بازار معرف ارزشی است که سرمایه گذاران با توجه به جمیع جهات در جریان عرضه و تقاضای بازار حاضر به پرداخت آن می باشند. ارزش بازار اوراق بهادار برآوردی است که به وسیله قضاوت فردی خریدار یا فروشنده تعیین شده و تابع فرآیند چانه زنی است. در تئوری قیمت، بازار مکانی است که در آن تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان برای مبادله کالای کاملاً مشخصی با یکدیگر تبادل نظر می نمایند و در خصوص سهام، ارزش بازار بهایی است که در یک زمان مشخص در داخل بازار بورس و یا خارج از آن و با اختیار کامل معامله پرداخت می گردد. در این تحقیق با توجه به اعلام سود هر سهم واقعی شرکت، ده روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه به بورس و اثر آن روی قیمت هر سهم، ارزش بازار سهام قبل از مجمع به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه طی سال=ارزش بازار
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از مجموع حقوق صاحبان سرمایه در ابتدا و انتهای دوره تقسیم بر دو
۱-۱۲-۳) سود هر سهم
سود هر سهم گزارش شده توسط شرکتهای عضو نمونه از طریق نرم افزار های بورس استخراج شده است، که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل می باشد:
۱-۱۲-۴)هزینه سرمایه
هزینه سرمایه شامل هزینه اجزای تشکیل دهنده سرمایه می باشد که مجموع ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهند. اجزای عمده ساختار سرمایه عبارت است از بدهی با بهره، سهام ممتاز، سود انباشته و سهام عادی. با توجه به این که صاحبان هر یک از منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار خاص خود هستند، لذا هزینه هر یک از آنها نیز متفاوت بوده و با توجه ماهیت متفاوت هر یک از این منابع روش محاسبه هزینه سرمایه آنها نیز با هم تفاوت دارد.
برای تعیین هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است هزینه هر یک از اجزای سرمایه بطور مستقل محاسبه و براساس نسبت آنها در کل ساختار سرمایه، متوسط هزینه سرمایه شرکت به دست آید. (Miller، ۱۹۶۳) .
WACC = +
۱-۱۳)ساختار پژوهش
پژوهش انجام شده در پنج فصل ارائه می گردد
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
درپایان نگاره و پیوست ها آورده خواهد شد
فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱)مقدمه
در عصرکنونی اقتصاد، فشار فراوان و انگیزه های شخصی برای مدیران جهت ارائه گزارشهای مالی گمراه کننده ولی سرمایه گذار پسند وجود دارد. گزارش کمیسیون معاملات اوراق بهادار امریکا (SEC) نشان می دهد که شرکتهای زیادی به ارائه گزارشهای گمراه کننده مالی و بازی با ارقام سود(profit) می پردازند، در نتیجه این سهامداران هستند که از این استراتژیهای تهاجمی حسابداری زیان می بینند و زمانی که با مشکلات روبرو می شوند، ارزش سهام آنها با افت شدیدی مواجه می شود. (هرمن و یانگ[۳]،۲۰۰۱، ۷)
بعضی از عوامل، مدیران شرکتها را در برخورد با مسائل تحریک نموده تا در نتیجه آن سود شرکتها را هموار نمایند. مدیران این شرکتها تلاش می کنند از طریق هموارسازی (ساختگی) سود، رشد سودآوری شرکتهای تحت مدیریت خود را یکنواخت نشان دهند. (جوادیان کوتنائی، ۱۳۷۹، ۳۴)
بازی با ارقام سود به این معنی است که مدیران با اتخاذ روشهای حسابداری می توانند سود شرکت را به صورت غیر واقعی ارائه کنند و سرمایه گذاران را با اتکا به این سود غیر واقعی گزارش شده، برای سرمایه گذاری ترغیب کنند. در کوتاه مدت، ممکن است بازده سهام افزایش یابد امّا چون سود حسابداری گزارش شده، از طریق مدیریت مبتنی بر ارزش ایجاد نشده است، طولی نخواهد کشید ارزش سهام شرکت سقوط نماید و سرمایه گذاران متضرر شوند. بنابراین نیازمند معیاری هستیم که بتواند سرمایه گذاران را با ارزش واقعی شرکت آشنا سازد و اثرات ترفندهای حسابداری بازی با اعداد سود را به حداقل برسانند. (شاکری، ۱۳۸۴، ۷)
از طرفی حضور شرکتهای بزرگ و مدرن در ساختار اقتصادی کشورها تأثیر بسیار زیادی دارند. به همین دلیل، بحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن، مانند نظریه شرکت، نقش شرکتها در توسعه و پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی، هدف شرکتها، عملکرد شرکتها، مسئولیت اجتماعی شرکتها، تفکیک مالکیت و کنترل شرکتها و نظایر آن، مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصاد و کلیه شاخص های علوم کاربردی قرار گرفته است و در این راستا تحقیقات گسترده ای به انجام رسیده است.
یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت ها ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد. جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری معیارهای مختلفی ارائه شده است که می توان آنها را به معیارهای سنتی و معیارهای مبتنی بر ارزش تقسیم نمود. هر یک از معیارهای یاد شده براساس یک تئوری خاص تدوین شده اند. مثلاً معیارهای سنتی مانند سود هر سهم، سود عملیاتی، منطبق باتئوری حداکثر کردن سود و معیارهای مبتنی بر ارزش مانند ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی[۴] منطبق با تئوری حداکثر کردن ارزش بنا شده اند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.