می 12, 2021

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۸

 • شناسایی و همتراز کردن شایستگی‌های محور همکاران تجاری و حمایت از توسعه‌های دو جانبه اطمینان از سازگاری فرهنگی و. تبادل دانش با سازمان‌های همکار

 

 • ایجاد و حمایت از تفکر نوآور و اخلاق از طریق بکارگیری شراکت‌ها

 

 • ایجاد هم افزایی در کار با یکدیگر جهت بهبود فرآینها و ایجاد ارزش در زنجیره مشتری / تأمین کننده

 

۴-۲- منابع مالی، مدیریت می‌شود.

 

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

  • ایجاد توسعه و استقرار استراتژی‌ها و فرایندهای مالی به منظور استفاده از منابع مالی در حمایت از خط مشی و استراتژی کلان

 

  • طراحی سیستم برنامه ریزی و گزارش دهی به منظور جاری سازی انتظارات مالی ذی‌نفعان در گسترده سازمان

 

  • تعیین و استقرار مکانیزم‌های گزارش دهی

 

  • ارزیابی میزان سرمایه گذاری و برداشت سرمایه از دارایی‌های مشهود و نامشهود

 

  • بکارگیری پارامترها و مکانیزم‌های مالی به منظور اطمینان از کارایی و اثر بخشی ساختار تخصصی منابع

 

  • ایجاد توسعه و معرفیر مکتدولوژی‌های مدیریت ریسک منابع مالی در کلیه سطوح متناسب سازمان

 

 • برقراری و استقرار فرایندهای محوری اداره سازمان در کلیه سطوح متناسب

 

۴-۳- ساختمآن‌ ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می‌شود

 

و این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

  • ایجاد و توسعه استراتژی به منظور مدیریت ساختمآن‌ ها، تجهیزات و مواد در حمایت از خط مشی و استراتژی سازمان

 

  • مدیریت نگهداری و استفاده از دارایی‌ها در جهت بهبود عملکرد آن‌ ها در کل چرخه عمر

 

  • مدیریت امنیت دارایی

 

  • اندازه گیری و مدیریت هر گونه تأثیر زیان آور و دارایی‌ها سازمان بر روی جامعه و کارکنان( از جمله مسائل ارگونومی، بهداشت و ایمنی )

 

  • استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار با محیط زیست در طول چرخه یک محصول
  • عکس مرتبط با محیط زیست

 

  • بهینه کردن موجودی‌های مواد

 

  • بهینه کردن استفده از خئدمات عمومی( مثل تلفن، برق و…)

 

  • کاهش و بازیافت ضایعات

 

  • حداقل سازی هر گونه تأثیر زیان آور ناشی از محصولات و فرایندهای تولید و خدمات

 

 • بهینه کردن کاربرد حمل و نقل

 

۴-۴- فناوری مدریت می‌شود:

 

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

  • ایجاد و توسعه استراتژی جهت مدیریت و فناوری به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت کند.

 

  • شناسایی و ارزیابی فناوری‌های جایگزین و نو در راستای خط مشی و استراتژی و اثر آن‌ ها بر روی کسب و کار جامعه

 

  • مدیریت سرمایه گذاری در فن آوری شامل شناسایی و جایگزینی فناوریهای منسوخ

 

  • بکارانداختن و بهره برداری کامل از فناوریهای نوآورانه و سازگار با محیط( صرفه جویی در انرژی و منابع، حداقل کردن ضایعات و آلودگی‌ها، ترغیب به بازیافت و استفاده مجدد)

 

  • استفده از فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در حمایت و بهبود عملیاتهای مؤثر سازمان

 

 • استفاده از فتاوری در حمایت از بهبود.

 

۴-۵- اطلاعات و دانش، مدیریت می‌شود

 

این جزء معیار می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

  • ایجاد و توسعه یک استراتژی جهت مدیریت اطلاعات و دانش به نحوی که خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت نماید.

 

  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانش سازمان

 

  • جمع آوری، ساختاردهی و مدیریت اطلاعات و دانش در حایت از خط مشی و استراتژی

 

  • ایجاد دسترسی مطلوب برای استفاده کنندگان داخل و خارج سازمان به اطلاعات و دانش مرتبط با آن‌ ها
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

  • بهره گیری ازفناوری اطلاعات درحمایت ازارتباطات درون سازمانی ومدیریت دانش و اطلاعات
  • نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

  • تضمین و بهبود اعتبار، یکپارچگی و امنیت اطلاعات

 

  • پرورش، توسعه و حفاظتن مناسب از دارایی‌های فکری انحصاری جهت پیشینه سازی ارزش برای مشتری

 

  • جستجو جهت دست‌یابی، افزایش و استفاده از دانش به صورت مؤثر

 

 • ایجاد تفکر خلاق و نوآور در سازمان با بهره گرفتن از منابع اطلاعاتی و دانش مرتبط

 

۵- معیار پنج : فرایندها [۲۷]

 

سازمان‌های متعالی فرایندهای خود را به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان طراحی نموده، مدیریت کرده و بهبود می بخشند.

 

۵-۱- فرایندها به طور نظام مند طراحی و مدیریت می‌شوند.

 

می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

  • طراحی فرایند‌های سازمان، شامل فرایندهای کلیدی مورد میاز برای تحقق خط مشی و استراتژی

 

  • شناسایی ذی‌نفعان فرایندها و مدیریت مسائل مشترک در درون سازمان و با شرکای بیرونی، به منظور مدیریت و مؤثر فرآینهای به هم مرتبط.

 

  • برقراری سیستم مدیریت فرایندها.

 

  • به کارگیری استانداردهای سیستمی به منظور پوشش سیستمهایی مانند سیستمهای مدیریت کیفیت، سیستم‌های زیست محیطی و سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی در مدیریت فرایند.

 

  • بکارگیری شاخص‌های فرایند و تعیین اهداف عملکرد.

 

 • بازنگری اثر بخشی چارچوب فرایندها در تحقق خط مشی و استراتژی.

 

۵-۲- فرایند‌ها در صورت نیاز بهبود می‌یابند

 

با بهره گرفتن از نوآوری به منظور کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش زاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان بهبود می یابند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:

 

 

  • شناسایی و اولویت بندی فرصتهای بهبود و سایر تغییرات اعم از تغییرات تدریجی و جهشی.

 

  • استفاده از نتایج عملکردی و ادراکی و اطلاعات به دست امده از فهعالیتهای یادگیری به منظور اولویت‌ها و اهداف بهبود و روش‌های بهبود یافته عملیاتی

 

  • ترغیب و به ظهور رساندن استعدادهای خلاق و نوآور کارکنان، مشتریان و شرکای تجاری در بهبودهای تدریجی

 

  • کشف و به کار گیری طراحی‌های جدید فرایند، فلسفه‌های عملیاتی و فناوری‌های توانمندساز.

 

  • برقراری روش‌های مناسب برای استقرار تغییرات.

 

  • اجرای آزمایشی و کنترل استقرار فرایندهای جدید یا تغییر یافته.

 

  • مطلع تمامی ذی‌نفعان مرتبط از تغییرات فرایندها

 

  • اطمینان از آموزش کارکنان برای اجرای فرایندهای جدید یا تغییر یافته، قبل از استقرار آن‌ ها.

 

 • اطمینان از دست‌یابی تغییرات فرایند به نتایج پیش بینی شده