اجزای یک سیستم آموزش مجازی

اجزای یک سیستم آموزش مجازی

برای پیاده سازی یک سیستم آموزش مجازی ، اجزای زیر لازم است:

صفحه اصلی[1]: این صفحه اولین صفحه ای است که بعد از تایپ کردن آدرس سایت، نمایش داده می شود.

این صفحه در برگیرنده منویی است که به بسیاری صفحات دیگر نظیر مشخصات موسسه آموزشی، راهنمای استفاده از برنامه ، مشخصات یاددهندگان و یادگیرندگان ، فرم های ثبت نام و جزئیات دوره های آموزشی به صورت Hyperlink  است.

پرونده مدرسان[2]:کلیه متقاضیان / یادگیرندگانی که به اطلاعاتی در رابطه با یاددهندگان /مدرسان نیاز دارند، می توانند پرونده های مربوط به آنها را در این قسمت مشاهده نمایند.

این قسمت به درخواست کنندگان اطلاعاتی را در رابطه با اساتید گوناگون مرتبط با دوره ها و همچنین تخصصهای ویژه ایشان، ارائه می دهد.

پرونده یادگیرندگان/دانشجویان[3]:این بخش فهرست کلیه یادگیرندگانی را که برای دوره های گوناگون ثبت نام کرده اند را در اختیار می گذارد . با انتخاب نام هر فرد یادگیرنده ،جزئیات مربوط به وی قابل مشاهده می باشد.

مشاوره[4]: این قسمت مشاوره به صورت 24 ساعته برای راهنمایی دانشجویان در انتخاب دوره فرد مورد نظر، با توجه به سوابق آموزشی ، استاندادهای کاری و آموزشی ، علایق و مسیر حرفه ای افراد یادگیرنده در اختیار کاربران می باشد.

ثبت نام [5]: از طریق این قسمت،فرد می تواند برای یک دوره آموزشی مشخص ثبت نام نماید . دانشجویان دارای حق انتخاب بین روش تعیین شده شخصی و روش مبتنی بر راهنمایی استاد می باشند . یادگیرنده در هر زمان و از هر مکان برای هر دوره ای می تواند ثبت نام نماید. با انتخاب شیوه «تعیین شده شخصی» فرد می تواند در هر زمانی که بخواهد به هر دوره آموزشی که ثبت نامه نموده وارد شود . اما دوره های مبتنی در راهنمایی استاد ،تنها در زمان های مشخص تعیین شده قابل دسترسی خواهند بود.

کاتولوگ دوره [6]:این قسمت ،مشخصات کلیه دوره های قابل ارائه و موجود را با ذکر سرفصل ها و تعیین دوره های زمانی،در اختیار قرار می دهد . این کاتولوگ کلیه دوره های آموزشی موجود را که با ثبت نام به دانشجویان قابل ارائه است را، فهرست نموده و مختصراً تشریح کرده است .

امتحان[7] :محتوای این امتحان باید پس از پایان هر دوره توسط فرد یادگیرنده ،تکمیل گردد و برای اتمام دوره، این قسمت اجباری می باشد. نمرات / امتیازات کسب شده در پایگاه داده هایی برای ارجاعات و ارزیابی های بعدی ذخیره می گردد.

گپ[8]:دانشجویان و اساتید، از این بخش برای انجام بحث ها و شفاف کردن نکات تکنیکی استفاده می نمایند . ارتباط متقابل بین یادگیرندگان نیز از طریق این قـسمت قابل اجرا اسـت . با استفاده از گپ مباحث کلاسی یادگیرندگان نیز تسهیل می گردد.

کلاس درس :[9] این بخش از مهم ترین قسمت های دوره های تحت مدیریت اساتید است . قسمت های این صفحه به ابزارهای گوناگون نظیر « قسمت Chat »،« فهرست اساتید »،« دفترچه یادداشت[10]» و بخش « محتوای آموزشی » تقسیم می گردد.

محدوده شخصی یادگیرنده :[11] این قسمت برای ارائه کلیه جزئیات مربوط به هر یادگیرنده، در طول دوره مورد استفاده قرار می گیرد . تنها مدیر شبکه و نه هیچکس دیگر،اختیارات لازم برای به روز کردن این جزئیات را در اختیار دارد. این اطلاعات در مراحل دیگر به طرق گوناگون قابل ارائه خواهند بود .

تابلو اطلاعات :[12]کلیه پیام های مهم مرتبط با فن آوری اطلاعات به صورت کلی و اطلاعات خاص و ویژه مربوط به دوره ها ،در این قسمت به نمایش در می آیند.

 

کتابخانه :[13]اینجا مکانی است که دانشجو می تواند در آن ،به جزئیات کلیه موضوعات فنی و محتوایی دوره های آموزشی دست یابد. این قسمت بر اساس دوره های آموزشی گوناگون تقسیم شده و کلیه مطالب مرتبط به صورت خودآموزهای HTML در این قسمت قرار داده می شوند.

درس های قبلی  :[14]این بخش امکان بازنگری در مورد مطالبی که قبلا توسط شخصی یادگیرنده مورد مطالعه قرار گرفته شده اند را، در اختیار می گذارد . در صورت عدم تمایل فرد می تواند با گذشتن از این قسمت ،مستقیما وارد مباحث جدید شود.

پیک الکترونیکی  : [15]از این طریق دانشجویان می توانند به صورت Off line با هر کس دیگری ارتباط داشته باشند. دانشجو می تواند یادداشت های خود را از کلاس درس در دفترچه یادداشت ،نوشته و مطالب را به آدرس الکترونیکی فرد مورد نظر ارسال نماید . دانشجویان از طریق این بخش می توانند با اساتید تماس گرفته و ابهامات خود را برطرف نمایند.

گواهینامه:[16]در این قسمت برطبق لیست دانشجویان قبول شده در امتحانات، به صورت Online گواهینامه های دیجیتال و یا به شکل مرسوم صادر می شود و همچنین اعضاء و شرکت کنندگان بصورت پویا ،رتبه بندی می گردند.

سه مرحله مهم و گام اساسی در پیاده سازی آموزش مجازی عبارتند از:

1)آماده شدن برای آموزش مجازی (با در نظر گرفتن تمامی مشکلات و محدودیت ها) ،

2)تعیین استراتژی ،

3) انتخاب فناوری محتوی.(شعبانی نیا،1387)

[1] home page

[2] instructprs  profile

[3]students profile

[4]counseling

[5]registration

[6] course catalogue

[7]test

[8]chat

[9]classroom

[10]notepad

[11] student personal area

[12]notice board

[13]library

[14]previous lessons

[15]E-mail

[16] certificate