مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

را انجام بدهد و به شرط آنکه دارای هدف باشد (اهداف مذکور درماده 75) همچنین قانون برای مرتکب قائل به هیچ شرطی نشده پس مرتکب اعم است از فرد خارجی یا ایرانی. دانلود رایگان متن کامل یک... ادامه

مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

بی مبادلاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال... ادامه

مقاله رایگان درباره داده های شخصی

«تغییر داده های کامپیوتری» و «جاسوسی کامپیوتری» را مورد مجازات قرار بدهند.متوجه می شویم که انجمن بین المللی حقوق جزا «جاسوسی کامپیوتری» را رسماً به عنوان یک جرم رایانه ای تلقی کرده... ادامه

منابع مقاله درمورد اختیاراتی

خدمت به پول رایج ملی وصول می شود.» و در تبصره 2 آن ماده، صاحب کالا مسئول پرداخت کلیه هزینه های مربوطه شده است اما بایستی به این نکته توجه داشت که در بسیاری از موارد، حقوق گمرکی به طریق... ادامه

مقاله رایگان درباره توسعه اقتصادی

و اصلاح قوانین ناظر به جرائم رایانه ای در دهه 1980 بود. در این مرحله حقوق جزا با اشیا و موضوعات نامملوس مانند برنامه ریزی رایانه ای و طرق جدید ارتکاب مانند سوء استفاده از کامپیوتر به... ادامه

منابع مقاله درمورد تعزیرات حکومتی

مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد.» در موارد دیگری مثل مواد 105 و 106 هم این ضمانت اجرا برای... ادامه

مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

توانم این اشکال را رفع کنم اما آنها نپذیرفتند من هم این کار را برای نشان دادن توانایی رسوخ در سیستم امنیتی بانکها انجام دادم و هدف دیگری ندارم.لیست بانکهایی که مورد این حمله... ادامه

منابع مقاله درمورد سازمان جهانی تجارت

تجدیدنظر صادر شده است.فصل دوم: اختیار گمرک در اعمال ضمانت اجراعلی الأصول اجرای صحیح و کارآمد همه ی قوانین در گرو داشتن ضمانت اجرای مؤثر است و قوانین راجع به امور گمرکی هم از این قاعده... ادامه

مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

خواند و همین بحث در جاسوسی رایانه ای، هم مد نظر است . در مورد اینکه جاسوسی رایانه ای عملی خلاف اخلاق و ضد اجتماعی و یک نا هنجاری اجتماعی است و باعث می شود اعتماد عمومی کم رنگ شود شکی... ادامه

منابع مقاله درمورد شرکت حمل و نقل

مورد اضافه تخلیه، به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفا می شود ب) در مورد کسر تخلیه، به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده 110 این قانون اقدام میگردد… .» بنابراین هرچند قانونگذار در این ماده... ادامه