پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و اندازه گیری

 • (3-4)
  که در آن پوکی و حجم کل نمونه است.
  دو پارامتر مهم دیگر در بحث آبهای زیرزمینی نگهداشت مخصوص و آبدهی مخصوص میباشد. حجم آبی که به صورت هیگروسکوپی در مواد نگهداری میشود (نسبت به حجم کل مواد) به نام نگهداشت مخصوص نامیده میشود. بخشی دیگر از آب موجود در خاک در اثر نیروی ثقل حرکت میکند و قادر است از آن خارج شود. نسبت حجم آبی که در اثر نیروی ثقل قابل جابجا شدن میباشد به حجم کل مواد را آبدهی مخصوص (ویژه) مینامند.
  از نظر بهره برداری از آبهای زیرزمینی آن دسته از مواد رسوبی که علاوه بر تخلخل زیاد بالاترین درصد آبدهی مخصوص را داشته باشند ارجحیت دارند. با توجه به شکل (3-3) که در آن تغییرات تخلخل کل، آبدهی مخصوص و نگهداشت مخصوص نسبت به اندازه ذرات تشکیل دهنده مواد رسم شده است ملاحظه میگردد که بالاترین مقادیر آبدهی مربوط به ماسه متوسط تا درشت است. لذا بهترین لایه آبدار زیرزمینی، لایهای است که از ذرات ریز و درشت به یک اندازه داشته باشد و از نظر حفر چاه، لایههای رسوبی مطلوب تر از لایههای بسیار درشت دانه میباشد. در شکل 3-3 مشاهده میشود که تخلخل در مواد درشتدانه کم و در مواد ریزدانه زیاد است و همچنین نگهداشت مخصوص نیز در مواد ریزدانه زیاد و در مواد درشتدانه کم میباشد. اما چون تغییرات آنها با یکدیگر متقارن نیست لذا تفاوت این دو که آبدهی مخصوص میباشد به نحوی است که از مواد ریزدانه به سمت مواد درشتدانه، ابتدا آبدهی زیاد و به نقطه ماکزیمم رسیده و سپس کاهش مییابد. نقطه ماکزیمم جایی است که اندازه ذرات متوسط(نه ریز و نه زیاد درشت) باشد(علیزاده، 1386). با توجه به اینکه مجموع نگهداشت و آبدهی مخصوص، نشاندهنده تخلخل است، با داشتن دو پارامتر، پارامتر سوم قابل تعیین است.
  شکل 3-4: رابطه بین تخلخل، آبدهی مخصوص و نگهداشت مخصوص با اندازه ذرات[ علیزاده،1389]
  جهت اندازه گیری پوکی، مقداری از هر نوع خاک در حالت خشک داخل ظرفی که گنجایش 1000 سی‏سی را داشت ریخته شد و وزن آن اندازه گیری شد، سپس مقداری آب به آن اضافه شد و بعد از چند ساعت که به وضعیت اشباع کامل رسید دوباره وزن نمونه اندازه گیری شد و مقدار پوکی محاسبه شد. جهت مقایسه، مقدار پوکی(تخلخل) از گراف شکل 3-4 و همچنین از رابطه تقریبی نیز تعیین شد. سپس با استفاده از مقدار پوکی و رابطه نسبت تخلخل محاسبه شد. وزن مخصوص خاک نیز از تقسیم وزن نمونه به حجم آن (cc1000) بدست آمد. در ادامه پارامترهای آبدهی مخصوص و نگهداشت مخصوص نیز از گراف شکل 3-6 تعیین شد که نتایج مطالعات فوق در جدول 3-2 آورده شده است.
  جدول3-2: پارامترهای وزنی حجمی خاک ها
  پارامترهای وزنی – حجمی
  روش تعیین
  خاک نوع1
  خاک نوع 2
  خاک نوع3
  پوکی (تخلخل) n
  آزمایشگاهی
  0.32
  0.34
  0.25
  نمودار
  0.41
  0.415
  0.43
  دانه بندی
  0.422
  0.45
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و اندازه گیری بسته هستند

  پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و سطح ایستابی

  شبیهسازی حرکت آبهای زیرزمینی در آبخوان

 • برداشت از چاه و مشاهده مخروط افت سطح آب
  ایجاد بارندگی و وقوع رواناب و بررسی هیدرولیک انتقال رسوب
  بررسی روابط بارش و سیلاب برای نواحی خشک، اشباع شده نفوذپذیر با شیبهای متفاوت
  بررسی اثر جریان آب ورودی بر روی سطح هیدروگراف جریان آب خروجی (بعلاوه جریان آب زیرزمینی)
  اندازهگیری مخروط افت برای یک چاه تک و مقایسه با اثر متقابل مخروطهای افت برای دو چاه مجاور
  جریان از یک چاه در یک سفره آب مخروطی
  قابلیت آب پخشان برای یک جزیره شبیهسازی شده با جریان های بارش باران و چاهها
  انتقال رسوب در قسمت های پر پیچ و خم و شبیهسازی رودخانهها
  مطالعه اثر جریان آب بر روی ستون های پل شبیه سازی شده
  این دستگاه دارای ابعاد 4/2 متر طول، 1 متر عرض و 8/1 متر ارتفاع است (بلندی کل دستگاه) و ارتفاع مخزن خاک در این دستگاه 22 سانتیمتر بوده و دارای حجم تقریبی 44/0 مترمکعب میباشد(شکل 3-1).
  (الف)
  (ب)
  شکل 3-1: الف ) دستگاه هیدرولوژی، ب) شمای کلی چرخه آب زیرزمینی در دستگاه
  از آنجا که آزمایش های صحرایی محدود به بررسی آبخوانهایی با شرایط ثابت میباشند، این مدل دارای این قابلیت است که آزمایش را بر روی خاک های گوناگون انجام داده و اثر دانه بندی خاک بر روی حرکت آبهای زیرزمینی را بررسی نماید. همچنین در آزمایشهای صحرایی تاثیر شیب سنگ بستر قابل بررسی نیست زیرا بررسی صحرایی بر روی آبخوانی که بتوان شیب بستر را در آن تغییر داد غیرممکن است. بنابراین برای بررسی این پارامتر میتوان به راحتی از دستگاه هیدرولوژی استفاده کرد.
  دستگاه مدل هیدرولوژی در شکل (3-1) نشان داده شده است. با توجه به شکل، مخزن آب در قسمت پایینی دستگاه قرار گرفته و گنجایش 200 لیتر آب دارد. آب داخل مخزن توسط پمپ به مخزن میانی که خاک در آن قرار میگیرد منتقل میشود. مخزن خاک از دو طرف به دو دیواره محدود میشود که این سرریزها به اندازه 20 سانتیمتر از دو لبه دستگاه فاصله دارند و محل ورود و خروج آب است. همان طور که در شکل (3-1 ب) مشاهده میشود لوله های P1 و P3 در سمت چپ دستگاه و لوله هایP2 و P4 در سمت راست دستگاه قرار گرفتهاند. با باز کردن شیر فلکه های B و C میتوان آب را به محفظه پشت سرریز سمت چپ و سمت راست دستگاه، به ترتیب منتقل نمود. همچنین با استفاده از شیر کنار گذر A میتوان دبی آب ورودی به چرخه هیدرولوژی را کنترل نمود. پس از وارد شدن آب به محفظه های سمت راست و چپ دستگاه، آب از میان صافی هایی که در بدنه دیواره نصب شده عبور کرده و وارد آبخوان میشود. همچنین میتوان با بستن این دریچه ها جریان آب را از روی سرریز برقرار نمود. ارتفاع لوله های P1 و P2 که آب را به سمت آبخوان هدایت میکنند و نیز لولههای P3 و P4 که آب را به مخزن برمیگردانند قابل تنظیم است. چنانچه دو لوله ورودی در زیر آب قرار گرفته باشند، با بالا و پایین رفتن تراز آب در دو محفظه دبی پمپ تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین برای آزمایشهایی که در آن ها سطح ایستابی تغییر میکند بهتر است لوله های ورودی آب(P1وP2) در بالاترین تراز خود قرارگیرند. با تغییر ارتفاع لوله های P3 و P4 می توان هد آب در دو انتهای مخزن خاک را تنظیم نمود.
  دو عدد جک در سمت چپ مخزن خاک و زیر آن قرار گرفته است. با استفاده از این جک ها شیب آبخوان را میتوان تغییر داد. با چرخاندن جکها، مخزن خاک حول محوری که در سمت راست مخزن خاک و زیر سرریز پایین دست قرار گرفته میچرخد. محدوده تغییرات مخزن نسبت به حالت افقی از 2- تا 23 سانتیمتر است که امکان تغییر شیب بستر نفوذناپذیر از 1%- تا 5/11 % وجود دارد.
  دو عدد چاه در مخزن خاک تعبیه شده که توسط آن ها میتوان برداشت آب از آبخوان را مدل نمود. چاه سمت چپ که W1 نامگذاری شده به فاصله 70 سانتیمتر از بالادست و چاه سمت راست (W2) به فاصله 70 سانتیمتر از پایین دست قرار دارد. با باز کردن شیر های F و G به ترتیب آب از چاه W1 و W2 خارج میشود. اگر نیازی به اندازه گیری دبی خروجی از چاه باشد میتوان با باز کردن شیر های D و E آب خروجی از چاه را به سمت سرریز مستطیلی که در زیر مخزن قرار گرفته هدایت نمود.
  در کف مخزن خاک، 20 عدد پیزومتر در امتداد محور طولی مخزن تعبیه شده و قرائت آن ها در جلوی دستگاه امکان پذیر است (شکل 3-2). با استفاده از این پیزومترها میتوان تراز سطح آب در نقاط مختلف آبخوان را مشاهده و ثبت نمود. خط کشی که در مجاورت پیزومترها وجود دارد نسبت به کف مخزن خاک مدرج شده است. بنابراین اعدادی که از پیزومترها خوانده میشود ارتفاع، نسبت به کف مخزن خاک است. فاصله بین پیزومترها در شکل 3-2 نشان داده شده است.
  شیر فلکه H بلافاصله بعد از پمپ قرار گرفته که از طریق آن میتوان دبی آب ورودی به سیستم را کنترل نمود. دبی را میتوان توسط روتومتری که بعد از این شیر قرار دارد قرائت نمود. روتومتر از صفر تا 22 لیتر بر دقیقه مدرج شده است.
  شکل3-2: فاصله بین پیزومترها در دستگاه هیدرولوژی
  3-2- مطالعات خاک شناسی
  مخازن آب زیرزمینی غالبا از مواد رسوبی متشکل از ماسه، شن و قلوه سنگ و غیره تشکیل میشوند. این ذرات و دانههای رسوبی ممکن است سخت نشده باشند، یا آنکه توسط سیمان مختصری به هم جوش خوردهباشند ولی به هرحال این ذرات و دانهها شبکه ای از فضاهای خالی را ایجاد میکنند که آب میتواند در آن ها ذخیره شود و حرکت کند. بنابراین تجزیه و تحلیل اندازه دانههای رسوبی در مطالعات هیدروژئولوژی اهمیت زیادی دارد و به وسیله آن یکی از شرایط فیزیکی محیطهای متخلخل را میتوان مشخص کرد. برای این کار از منحنیهایی که توزیع اندازه دانه ها را نشان دهند استفاده می کنند(صداقت، 1387).
  جهت تعیین اثر دانهبندی خاک بر روی نفوذپذیری خاک، گرادیان هیدرولیکی، شعاع تاثیر چاه و زمان رسیدن به تعادل سه نوع خاک مختلف در نظر گرفته شده است. به دلیل شرایط خاص دستگاه اندازه دانههای خاک باید در محدوده ماسه قرار گیرد. خاک بسیار ریز برای پیزومترها مشکلساز خواهد بود و خاک بسیار درشت نیز به دلیل عدم برقراری شرایط دارسی و آشفتگی جریان امکان پذیر نمیباشد.
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و سطح ایستابی بسته هستند

  پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و سطح ایستابی

 • در سال 2007، اودنگ، بررسیهای خود را صرفا به محاسبه ضریب هدایتهیدرولیکی با استفاده از فرمولهای مختلف تجربی اختصاص داد. وی فرمول های هیزن، کازنی – کارمن، بریر ، اسلیچر، ترزاقی، USBR و آلیاماتی و سن را برروی چهار نوع خاک با دانه بندی مختلف از ماسه متوسط تا شن استفاده کرد و ضریب هدایتهیدرولیکی را از آزمون پمپاژ از چاه بدست آورد تا بتواند نتایج به دست آمده از فرمولهای تجربی را با مقادیر واقعی صحرایی مقایسه کند. وی فرمول تجربی کازنی – کارمن و پس از آن فرمول هیزن را برای خاک های ماسه ای و فرمول بریر را برای شن پیشنهاد نمود (اودونگ، 2007).
  چی یانگ و همکارانش در سال 2008 روش های مختلف استفاده از فرمول های تجربی و برداشت از آبخوان را برای محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی ارزیابی نمودند و اعلام کردند که مقدار محاسبه شده ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان که از فرمولهای تجربی به دست آمده 3/3 برابر بیشتر از آزمون پمپاژ است. همچنین ضریب هدایت هیدرولیکی را از آزمون چاهک به دست آوردند که نتایج آن 10 تا 100 برابر کمتر از نتایج حاصل از فرمولهای تجربی و آزمون پمپاژ اعلام شد(چی یانگ و همکاران، 2008). در سال 1389 وزیریان و امانیان ضریب هدایت هیدرولیکی را در یک بررسی آزمایشگاهی از طریق آزمون پمپاژ به دست آوردند و نتایج را با رابطه تجربی هیزن مقایسه کردند. نتایج نشان داد که رابطه هیزن که می تواند به سهولت مورد استفاده قرار گیرد تقریب خوبی از ضریب هدایت هیدرولیکی به ما می دهد (وزیریان و امانیان، 1389).
  در بررسی هیدرولیک آبخوان ها اثر مقیاس مدل بر روی نتایج در مقایسه با محیط طبیعی حائز اهمیت است. در سال 1995 مقاله ای توسط اسکولز- ماکوش و چرکاور با عنوان بررسی اثر مقیاس بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان در طی آزمایش پمپاژ ارائه شد. در واقع در آن زمان تحقیقات نشان میداد که ضریب هدایت هیدرولیکی در طول آزمون پمپاژ با افزایش مقیاسی از آبخوان که تحت تاثیر برداشت از چاه صورت می گیرد افزایش خواهد یافت. این تحقیق به صورت آزمون های پمپاژ بر روی آبخوانی از جنس کربنات در ایالت ویسکوزین انجام شد و نگارنده اعلام نمود که عموما ضریب هدایت هیدرولیکی در طول آزمایش پمپاژ افزایش مییابد و این موضوع مستقل از روش اندازه گیری و شیوه محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی، (روش کوپر-ژاکوب، روش تیس و روش تیم) میباشد(اسکولز-ماکوش، 1995).
  در سال 2005 تحقیق مشابهی توسط ایلمن انجام شد و در آن ایالت آریزونای آمریکا در منطقه وسیعی آزمون تزریق به داخل چاهک و محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی غیراشباع به روش چاهک معکوس انجام شد و نتایج نشان داد که با افزایش منطقهای که تحت تاثیر آزمایش قرار میگیرد، ضریب هدایتهیدرولیکی افزایش خواهد یافت. نگارنده تحقیق مذکور علت این موضوع را افزایش شکستگی های به همپیوسته در بافت آبخوان در طی افزایش مقیاس آزمون بیان نمود(ایلمن، 2005).
  وو و همکارانش در سال 2008 به بررسی جریان آبهای زیرزمینی در آبخوان و مقایسه سرعت جریان در چاه (با استفاده از چند نوع دستگاه سنج) با سرعت طبیعی جریان آبهای زیرزمینی در آبخوان در فواصل دور از چاه (با استفاده از فرمول دارسی) پرداختند. آنها آزمایش های خود را بر روی یک مدل آبخوان آزمایشگاهی به طول 80 سانتیمتر، عرض 50 سانتیمتر و ارتفاع 65 سانتیمتر انجام دادند و در تحقیق خود اعلام نمودند که برای جلوگیری از اثرات مرزها لازم است ابعاد مخزن خاک حداقل 10 برابر شعاع چاه در آن مدل باشد(وو و همکاران، 2008).
  ماسلینک و همکارانش در سال 2009 به بررسی حرکت آب های زیرزمینی در آبخوان هایی که در مجاورت آب شور دریاها قرار دارند پرداختند. آنها برای انجام تحقیقات خود یک مدل آزمایشگاهی ساختند و آبخوانی را با ریختن شن موجود در ساحل بوجود آوردن و ضمن بررسی تداخل آب های شور و شیرین و میزان پیشروی آب شور به طرف ساحل، به بررسی اثر مقیاس برای مدلسازی آبهای زیرزمینی پرداختند. آنها در مقاله خود به این موضوع اشاره نمودند که در بررسی جریان آبهای زیرزمینی در آبخوانها توسط مدلهای آزمایشگاهی حرکت آب در خاک به صورت حرکت مولکولهای آب از میان خلل و فرج یک محیط متخلخل اتفاق میافتد و این پدیده همان چیزی است که در یک آبخوان واقعی و یا به طور کلی در هر جریان آبهای زیرزمینی اتفاق میافتد. آنها حرکت آبهای زیرزمینی در یک مدل آزمایشگاهی را مشابه جریان در آبخوان واقعی معرفی نمودند ولی عنوان کردند که لازم است به اثرات مرزها بر روی جریانهای زیرزمینی توجه شود(ماسلینک و همکاران، 2009).
  نیهلمو همکارانش در مقاله خود با عنوان پایین افتادن سطح آب در نهرها به علت برداشت آب های زیرزمینی توسط چاهها که در سال 2002 منتشر گردید، آبخوانی را در نظر گرفتند که شامل یک نهر بود و در آن جریان سطحی وجود داشت. همچنین آبخوان دارای چاهی بود که توسط آن برداشت از آب های زیرمینی صورت میگرفت(نیهلم و همکاران،2002).
  با توجه به کارهای انجام شده، در این پژوهش سعی شده با سه روش آزمایشگاهی مختلف پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان سنجیده شود و با مقایسه با فرمولهای تجربی، اعتبار این روشهادر بدست آوردن این ضرایب در آزمایشگاه سنجیده شود. سپس با استفاده از دادههای آزمون پمپاژ خاکها با دانه بندی مختلف را در زمان رسیدن به تعادل، گسترش مخروط افت و گرادیان هیدرولیکی مقایسه شدند. ارتباط بین دانهبندی و شعاعتاثیر چاه، ارتباط دانهبندی خاک با زمان رسیدن به تعادل، رابطه گرادیان هیدرولیکی ودانهبندی خاک به صورت کمی بیان شد.

  فصل سوم
  تعیین پارامترهای هیدروژئولوژی با مدل فیزیکی
  3-1- معرفی مدل فیزیکی
  3-1-1- معرفی دستگاه هیدرولوژی
  دستگاه هیدرولوژی یک مدل فیزیکی برای شبیه سازی آبخوان میباشد.این دستگاه در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران دانشگاه یزد قرار دارد.
  بعضی از مشخصات دستگاه مدل هیدرولوژی به شرح زیر است:
  تغذیه ناحیه تحت پوشش نفوذپذیری باران توسط پاشنده های از بالا و یا آبهای زیرزمینی جاری از انتهای مخزن
  پیستون های آب پاشی مناسب برای نیمه یا کل مساحت تحت پوشش
  وجود پیزومترهایی برای اندازهگیری پروفیل سطح ایستابی آب
  قابلیت اندازهگیری فروکش سطح آب برای چاههای متقابل کلی یا دوگانه
  قابلیت تنظیم زاویه شیب برای سطح تحت پوشش
  استفاده از دبی سنج برای اندازهگیری جریان تحت پوشش
  اندازهگیری جریانهای سیلابی و چاهها توسط سرریز مستطیلی کالیبره شده
  نیاز به جریان برق برای راه اندازی دستگاه
  فرایندهای فیزیکی قابل اجرا توسط دستکاه به شرح زیر می باشد:

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و سطح ایستابی بسته هستند

  پایان نامه درمورد منطقه مورد بررسی و آبهای زیرزمینی

  مطابق شکل (2-3) فرض میشود چاهی از سطح زمین تا لایه ی غیرقابل نفوذ کف در یک آبخوان آزاد حفر شده باشد. موقعیت سطح ایستابی قبل از پمپاژ با خط چین مشخص گردیده و منحنی افت نیز با خط پر نشان داده شدهاست. شعاع تاثیر چاه ، ارتفاع آب در لایه آبدار و ارتفاع آب در چاه طی پمپاژ میباشد. به عبارت دیگر افت سطح آب در چاه است. با فرض اینکه جریان شعاعی آب به طرف چاه در امتداد خطوط افقی صورتگیرد و شیب خطوط جریان مساوی شیب منحنی افت باشد (فرضیات دوپوئی – فرشهیمر)، میتوان قانون دارسی را برای این وضعیت به کاربرد. برای شرایط ماندگار که در آن فرض میشود سطح افت نسبت به
  شکل 2-3: جریان شعاعی آب به طرف چاه در آبخوان آزاد[صداقت،1387]
  زمان در موقعیت ثابتی قرار گرفتهاست ، یعنی دبی ورودی به چاه و دبی خروجی از آن با یکدیگر مساوی است میتوان نوشت :

 • (2-7)
  در یک نقطه انتخابی مانند m روی سطح منحنی افت که ارتفاع آب در آن h میباشد شیب هیدرولیکی و مساحتی که جریان آب آن را قطع و از آن به طرف چاه حرکت میکند (A) برابر سطح جانبی استوانهای است به شعاع r و ارتفاع h، یعنی :
  (2-8)
  بنابراین :
  (2-9) )

  (2-10)
  حال اگر در معادله فوق بین دو حد (،) و (،) انتگرال گرفته شود خواهیم داشت:
  (2-11)
  که نتیجه آن عبارت است از :
  (2-12)
  معادله (2-12) تغییرات دبی را نسبت به شعاع تاثیر و افت سطح آب در چاه نشان میدهد که از روی آنها میتوان مقدار نفوذپذیری را نیز به دست آورد.(علیزاده ، 1386)
  2-2-پیشینه پژوهش
  تحقیقات بسیاری در بخشهای مختلف پیرامون موضوع ژئوهیدرولوژی صورت گرفته است. هیدرولیک چاه ها، جنس و دانهبندی خاک، گرادیان هیدرولیکی، ضریب نفوذپذیری توسط محققان مختلف دررشته های مهندسی آب، معدن، زمین شناسی، کشاورزی، منابع طبیعی صورت گرفته است. تمام این تحقیقات حول یک محور و آن هم ماهیت حرکت آب میباشد. این ماهیت ذهن را به این سمت هدایت میکند که آب همیشه چه در سطح زمین وچه در زیر آن مسیری را برای حرکت انتخاب میکند که آسانتر باشد.
  تا پنجاه سال اخیر منابع کمی درباره مطالعات آب زیرزمینی در دست بود که معمولترین آنها کتابهایی توسط، تولمن (1937 )، مینزر(1942 )، موسکات (1937 )، وبخش بسیار عالی در آب زیرزمینی توسط ژاکوب (1950 )، میباشد. تعداد کمی مقالات موثق که درهمان زمان منتشرشدند نظیر آنچه به وسیله هوبرت(1940 )، تیس (1935) نوشتهشدند. که در حال حاضرنیز مرجع بسیاری از تحقیقات در آبهای زیرزمینی میباشند. درادامه به کارهای محققانی که درزمینه پژوهش موردنظر انجام شده با ذکرخلاصهای ازنتیجه کار آنها پرداخته میشود.
  بون در سال 1982 زمان رسیدن جریان به حالت پایدار رادر جریانهای سطحی وزیرسطحی، مقایسه نمود وعنوان کرد که در جریان زیرسطحی، زمان رسیدن دبی حداکثر(زمان تمرکز) به مراتب بیشتر از جریان سطحی است. وی افزود که ضریب هدایتهیدرولیکی، رطوبت خاک وعمق آبخوان تاثیر زیادی در میزان این اختلاف زمانی دارند( بون،1982).
  اسکولز – ماکوش و همکارانش در سال 1995 ضریب هدایتهیدرولیکی را با استفاده از نتایج آزمون پمپاژ به روشهای آزمون تیس و کوپر-ژاکوب مورد ارزیابی قرار دادند. آنها علاقه‏مند بودند علت تغییر ضریب هدایتهیدرولیکی با افزایش محدودهای از آبخوان که تحت تاثیر پمپاژ قرارگرفته را دریابند و سپس بیان نمودند که این تغییرات مستقل از روش اندازهگیری ضریب هدایتهیدرولیکی است (اسکولز – ماکوچ و همکاران، 1995). فاراگ روشهای مختلفی را برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک ارزیابی نمود. این روشها شامل فرمولهای تجربی، آزمونهای نفوذپذیری صحرایی و پمپاژ از چاه بودند. وی آزمونهای صحرایی را بهترین روش برای اندازهگیری ضریب هدایت هیدرولیکی اعلام نمود و افزود در صورت عدم امکان و یا محدودیت های انجام چنین آزمایشهایی می توان از فرمولهای تجربی استفاده نمود. فاراگ بر روی فرمولهای تجربی هیزن (1948)، شفرد(1989)، آلیامانی و سن(1993) تحقیق نمود و پیشنهاد داد که از میان این فرمولها، رابطه هیزن تقریب های دقیق تری به ما میدهد(فاراگ).
  در سال 2000، کاسیموف اثر گرادیانهیدرولیکی را در جریان آبهای زیرزمینی به سمت یک دریاچه کرهای شکل بررسینمود. فرضیات وی بر این اساس بود که آبخوان محصور و همگن باشد. در این تحقیقات اثرات هدایت هیدرولیکی آبخوان، پهنای دریاچه، رقوم کف دریاچه و قطر ذرات در نظر گرفته شده است (کاسیموف، 2000).
  چویی نیز در سال 2008 تحقیقات مشابهی را بر روی دریاچهای با ضریب هدایت هیدرولیکی نسبتا زیاد انجام داد (چویی، 2008). آنتونیو و پاچکو در سال 2002 به بررسی منحنی های زمان – افت در برداشت از چاه در زمینهای گسلهای پرداختند که در آن آبخوان شامل یک ناحیه متخلخل و شیبدار در میان دو لایه سنگی بود. آنها منحنیهای زمان – افت سطح آب در این آبخوان محدود و شیبدار را با منحنیهای کوپر – ژاکوب مقایسه نمودند (آنتونیو و پاچکو، 2002). رود و همکارانش برداشت از چاه و اثرات آن بر روی آبهای زیرزمینی را بررسی نمودند. آنها در سال 2004 با آمارگیری و بررسی میزان برداشت از آبهای زیرزمینی و میزان مصرف در مقایسه با آبهای سطحی برای سالهای خشک و بحرانی و نیز ترسالیها را در تحقیقات خود نشان دادند. در این تحقیقات اشاره شده است که میزان برداشت از آبهای زیرزمینی در سالهای تر، 30 درصد از تقاضای کل مصرف آب است که این میزان در سال های خشک به 80 درصد می رسد. منطقه مورد بررسی در ایالت کالیفرنیای آمریکا است که ناحیهای نیمه خشک محسوب می‏شود (رود و همکاران،2004).
  محققین زیادی بررسیهای خود را به ضریب هدایت هیدرولیکی خاک اختصاص دادند. از آنجا که در بسیاری از تحقیقات آبهای زیرزمینی نیاز به داشتن میزان آبگذری خاک است، این محققین علاقه مند بودند ضریب هدایت هیدرولیکی را از روش های مختلف اندازه گیری نموده و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنند.
  در بعضی از این روشها ضریب هدایتهیدرولیکی به صورت تئوری اندازهگیری میشود که اساس همه آنها فرمول دارسی است. در این روش دیتاهای بدست آمده از آزمایش در رابطهای که از فرمول دارسی مشتق شده قرار داده میشود و ضریب هدایتهیدرولیکی به دست میآید. همچنین فرمولهای تجربی زیادی بر اساس شرایط دانهبندی و نوع خاک ارائه شدهاند که اساس همه آنها درشتی ذرات خاک است (کاسنوف، 2002).

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد منطقه مورد بررسی و آبهای زیرزمینی بسته هستند

  پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و کاربرد مستقیم

 • که در آن بار آبی کل، فشار، سرعت، شتاب ثقل، وزن مخصوص
  آب و فاصله نقطه مورد نظر تا تراز مبنا میباشد.
  اگر رابطه برنولی برای حالت جریان آب از داخل محیط متخلخل خاک در نظر گرفته شود، به علت سرعت کم جریان، از بار سرعت می توان صرف نظر کرد و بار آبی کل را به صورت زیر نوشت:
  (2-2)
  شکل 2-1 ارتباط بین فشار، و بار کل جریان در داخل خاک را نشان میدهد.
  شکل2-1: رابطه بین فشار وبار آبی برای جریان در خاک[صداقت،1387]
  افت بار h را میتوان در شکل بی بعد به صورت زیر نوشت:
  (2-3)
  که در آن گرادیان هیدرولیکی و فاصله بین نقاط A و B می باشد.
  2-1-1-2- قانون دارسی
  در سال 1856 ، دارسی رابطه ساده خود را برای سرعت جریان آب در خاک اشباع به صورت زیر منتشر نمود:
  (2-4)
  که در آن سرعت جریان و ضریب نفوذپذیری می باشد. قانون دارسی در شرایطی حاکم است که شرایط دارسی برقرار باشد . توضیحات بیشتر در این رابطه در فصل سوم ارائه شده است.
  2-1-1-3- معادله لاپلاس
  به جز حالتهای ساده که برای محاسبهی دبی جریان کاربرد مستقیم قانون دارسی کفایت میکند در خیلی از حالات جریان آب در خاک نه تنها در یک امتداد نیست، بلکه در تمام سطح عمود بر امتداد جریان نیز یکنواخت نمیباشد. در چنین حالاتی، محاسبه جریان بر اساس مفهوم شبکه جریان که بر پایه روابط پیوستگی لاپلاس که شرایط جریان دائمی را برای یک نقطه در تودهی خاک تعریف میکنند ، صورت میگیرد. معادله لاپلاس از ترکیب قانون بقا، جرم و رابطه دارسی به دست میآید و در حالت سه بعدی به شکل زیر بیان میشود:
  (2-5)
  اگر خاک از نظر نفوذپذیری همسانگرد باشد رابطه پیوستگی به صورت زیر بیان میشود.
  (2-6)
  2-1-1-4- شبکه جریان
  معادله لاپلاس در حالت دوبعدی برای محیط همسانگرد نشاندهنده دو خانواده منحنی متعامد است که نام یکی خطوط جریان و نام دیگری خطوط هم پتانسیل است. خط جریان خطی است که ذرات آب در امتداد آن از بالادست به پایین دست در خاک نفوذپذیر جریان می یابند. خط همپتانسیل، خطی است که نقاط واقع در روی آن دارای یک انرژی پتانسیل میباشند. بنابراین اگر پیزومترهایی در روی نقاط واقع در روی یک خط هم پتانسیل نصب شوند، تراز سطح فوقانی آب در تمام پیزومترها یکسان خواهد بود.
  مجموعه خطوط جریان و خطوط هم پتانسیل، شبکه جریان نامیده میشود . از شبکه جریان برای محاسبات جریان آبهای زیرزمینی استفاده میشود. شکل 2-2 مثالی از یک شبکه جریان میباشد.
  شکل 2-2: شبکه جریان[ صداقت،1387]
  2-1-2- هیدرولیک چاه ها
  2-1-2-1- جریان شعاعی آب در چاه در لایه های آزاد در حالت ماندگار
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و کاربرد مستقیم بسته هستند

  پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و مقایسه نتایج

 • مقایسه نتایج روشهای آزمایشگاهی با فرمولهای تجربی
  بررسی ارتباط دانه بندی خاک با زمان رسیدن به تعادل در آبخوان
  بررسی چگونگی حرکت آب در خاک های با دانه بندی متفاوت در اطراف چاه پمپاژ
  بررسی ارتباط دانهبندی خاک با گرادیان هیدرولیکی و شعاع تاثیر چاه
  استفاده از این نتایج برای توسعه چاه

  1-7- روش انجام تحقیق :
  مدلهای ماسهای، مدل های فیزیکی کوچک شده ای از سیستم های جریان آب زیرزمینی است که امکان عبور آب یا سیال دیگری را از خلال ماسه یا یک محیط متخلخل دیگر فراهم می کند. مدلهای فیزیکی همچنین وسایل ارزشمندی برای آزمودن اعتبار فرضیهها و فرضهای ساده شدهای است که در تجزیه و تحلیل ریاضی سیستمهای جریان به کار برده میشود (صداقت ، 1387).
  روش انجام این تحقیق به صورت آزمایشگاهی برروی یک مدل فیزیکی با نام دستگاه هیدرولوژی میباشد که در فصل بعد به جزئیات آن و مراحل انجام آزمایش به طور مفصل پرداخته میشود.
  1-8- ترتیب ارائه مطالب :
  فصل اول این تحقیق به مقدمه و کلیات اختصاص دارد که شامل مقدمه، شرح مسأله، فرضیات مطالعه ، دامنه کاربرد تحقیق ، اهداف آن، روش انجام و … می باشد و به گونه ای به تحریر در آمده است تا خواننده با خواندن این بخش دیدی جامع نسبت به کل موضوع پیدا کند.
  فصل دوم با عنوان ادبیات پژوهش شامل دو بخش مفاهیم و قوانین کلی و پیشینه پژوهش می باشد. در بخش مفاهیم اصول جریان آب در خاک و مفاهیم مربوط نشت و آب های زیرزمینی و هیدرولیک چاه ، روش های بدست آوردن ضریب هدایت هیدرولیکی آبخوان ارائه شده است. در بخش پیشینه پژوهش با مروری بر کارهای انجام شده قبل ، توضیح کوتاهی راجع به روش و نتایج حاصل از آن آورده شده است.
  فصل سوم با عنوان روش تحقیق شامل : معرفی مدل فیزیکی، مطالعات خاکشناسی، مطالعات هیدرولیکی، روش انجام آزمایش میباشد. در قسمت معرفی مدل به بیان جزئیات دستگاه هیدرولوژی، کارکرد و قابلیت های آن پرداخته شدهاست. سپس چگونگی استفاده از مدل در انجام آزمایش های مختلف بیان شده است. مطالعات خاکشناسی درباره مشخصات فیزیکی خاک مورد مطالعه و پارامترهای مهم در بحث نشت و آبهای زیرزمینی میباشد. در قسمت مطالعات هیدرولیکی، برقراری شرایط دارسی مورد بحث قرار گرفتهاست. بخش روش انجام آزمایش نیز برای هریک از حالات، نحوه انجام کار و پارامترهای مربوط به آن توضیح داده شده است.
  فصل چهارم به بررسی و تحلیل دادههای حاصل از آزمایشها اختصاص دارد. با ارائه نمودارها و روابط بدست آمده به تحلیل و تفسیر نتایج پرداخته شده است.
  فصل پنجم با عنوان نتیجهگیری و پیشنهادات شامل نتیجهگیری کلی و پیشنهاداتی جهت مطالعات بعدی ارائه شده است.
  در انتها نیز فهرستی از منابع و مآخذ مورد استفاده در این تحقیق آورده شده است.
  فصل دوم

  مطالعه آب شناسی تحقیق
  2-1- مفاهیم و قوانین کلی
  2-1-1- جریان آب در خاک
  2-1-1-1- گرادیان هیدرولیکی
  طبق رابطه برنولی ، بار آبی کل یک نقطه آب در حال جریان، مجموع بار فشار، بار سرعت و بار ارتفاعی میباشد. یعنی
  (2-1)

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و مقایسه نتایج بسته هستند

  پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و جهاد کشاورزی

 • سیستمهای جریان زیرزمینی غالبا پیچیدهتر از جریانهای ساده یک بعدی یا جریانهای شعاعی است. سیستمهای سادهتر را ممکن است بتوان با راه حلهای ریاضی تحلیل کرد. ولی بهتر است که جریان در سیستمهای پیچیدهتر، به ویژه در محیطهایی که مرزهای نامنظم، شرایط مرزی پیچیده یا لایههای ناهمسان دارند و در مواردی که چندین سیستم جریان به طور همزمان وجود دارد، با استفاده از مدلها (فیزیکی، تشابهی یا عددی) حل شود(صداقت، 1387).
  دستگاه هیدرولوژی که در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران قراردارد، نمونه ای از یک مدل فیزیکی است، که با تقریب خوبی، یک آبخوان در طبیعت را شبیه سازی میکند. در این پژوهش با در نظرگرفتن فرضیات لازم برای استفاده از معادلات حاکم بر جریان آبهای زیرزمینی، آزمایشات مختلف با هدف اندازهگیری پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان روی این مدل فیزیکی انجام شد. با تخمین این پارامترها قادر به ارزیابی سطح ایستابی آبخوان خواهیم بود، همچنین در آزمایشگاه امکان تعویض خاکهای آبخوان را داشته و با استفاده از این امکان خاکهای مختلف را در شرایط یکسان مورد سنجش قرار دادیم. با استفاده از این مدل فرضیات مربوط به ارتباط ضریب هدایتهیدرولیکی با دانهبندی خاک و تاثیر روشهای مختلف آزمایشگاهی در مقدار این ضریب بررسی شد.
  نیاز به مدلسازی آب زیرزمینی امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و این نیاز از دو دیدگاه قابل بررسیاست. دیدگاه اول نیاز روزافزون بشر به آب شرب، در حالی که استفاده بی رویه و بدون برنامه تاکنون مقدار قابل توجهی از این منبع را هدر داده است وجهان را با مشکل جدی در دسترسی به آب آشامیدنی مورد نیازش مواجه کرده است. مطالعه وبررسی و داشتن اطلاعاتی راجع به چگونگی حرکت این آب ها زیرزمین، در خاک های مختلف وتاثیر چاهها، قناتها، زهکشها سدهای خاکی، سدهای زیرزمینی، وبه طور کلی هر سازه ساخت بشر که در روند طبیعی این جریان تاثیرگذارد، به منظور مدیریت صحیح این منبع لازم وضروری است. دیدگاه دیگر راجع به اهمیت این مطالعات در بخش مهندسی است. درفعالیت های مهندسی آب زیرزمینی در عین اینکه به عنوان عاملی مزاحم باید مهار شود، به همان اندازه برای ادامه پروژه به آن نیاز است. به همین خاطر شناخت کافی از رفتار آب، کنترل آن را ممکن می سازد. برای مثال در پروژه های معدنی نشت آب زیرزمینی در تونل های اکتشافی عاملی مزاحم محسوب می شود که با روش های مناسب زهکشی باید حرکت آب را به سمت خاصی هدایت کرد تا باعث تخریب نشود و در عین حال بتوان ار این آب به صورت بهینه بهره برد. در پروژههای عمرانی اعم از ساخت سد، فونداسیون، جادهها با مشکلاتی مشابه مواجه هستیم.
  با توجه به موارد گفته شده، به وضوح میتوان اهمیت این مطالعات و پیشبرد آن به سمتی که نتایج حاصل از آن بیشترین کاربرد را در عرصههای صنعتی داشته باشد را درک کرد. لذا دستیابی به روش هایی بهتر برای مدیریت زمان و هزینه و نیز کنترل این پدیده و هدایت آن به سمتی که با اهداف ما هم راستا شود، انجام تحقیقاتی پیرامون شناخت هرچه بهتر آن و تحلیل رفتارش لازم و ضروری میباشد.
  1-3- شرح مسأله :
  تحقیق حاضر به منظورسنجش اعتبار روشهای آزمایشگاهی برای تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با توجه ویژه به ضریب هدایتهیدرولیکی، برای سه نوع خاک با دانه بندی متفاوت صورت گرفته است.
  انجام آزمایشات با دو رویکرد ارزیابی پارامترهای آبخوان با انجام روش های مختلف آزمایشگاهی و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده از روش های تجربی از یک سو، و از سوی دیگر مقایسه زمان رسیدن به تعادل در آبخوان هایی با دانه بندی های متفاوت، مقایسه تغییرات ایجاد شده در سطح آب زیرزمینی در صورت پمپاژ از چاه آب در خاک های مختلف و رسیدن به نتایجی پیرامون تحلیل رفتار آب زیرزمینی در نتیجه پارامترهای نظیر دانه بندی خاک میباشد. لذا در هر بار آزمایش یک نوع خاک درون دستگاه قرار داده شد و مورد آزمایش قرارگرفت.
  برای بدست آوردن ضرایب آبخوان که ضریب هدایت هیدرولیکی یکی از مهمترین آنها میباشد روش های صحرایی، آزمایشگاهی و فرمول تجربی به کار برده می شود که البته از نظر صرف دقت و هزینه روش های صحرایی نسبت به دو روش دیگر پرهزینه تر است، لذا نیاز به یک روش آزمایشگاهی دقیق که بتواند ما را از انجام آزمایشهای صحرایی بی نیاز سازد، میباشد. آزمون پمپاژ و آزمایش بارافتان و آزمایش ردیاب از روش های متداولی است که برای دستیابی ضرایب آبخوان استفاده میشوند.
  در این تحقیق با استفاده از این سه روش در آزمایشگاه، مقادیر ضرایب هدایت هیدرولیکی بدست آمده است، سپس با مقایسه خاک ها در زمان رسیدن به تعادل، گرادیان هیدرولیکی و شعاع تاثیر با استفاده از داده های آزمون پمپاژ با هم مقایسه شدند و ازنتایج آنها برای رسیدن به روابط کمی مورد نیاز استفاده شده است.
  1-4- فرضیات :
  با توجه به محدودیت های موجود در محیط آزمایشگاهی و عدم امکان بررسی تمام حالات و گزینه های پیش رو نتایج این تحقیق با در نظر گرفتن فرضیات زیر میباشد.
  1. با توجه به محدودیت ابعاد دستگاه نتایج این تحقیق در محدوده شعاع تاثیر چاه صادق می باشد.
  2. آزمایش ها در شرایط خاک همگن و همسانگرد انجام شده است.
  3. آزمایش ها در حالت جریان دائمی انجام شده است.
  4. چاه تا بستر آبخوان نفوذ کرده است.
  5. خطوط جریان موازی میباشند.
  6.. شیب هر نقطه از جریان مساوی شیب سطح ایستابی در بالای همان نقطه می باشد.
  7. سطح ایستابی قبل از پمپاژ افقی باشد.
  8. آبخوان به صورت آزاد (غیرمحصور) می باشد.
  1-5- دامنه تحقیقات :
  آبهای زیرزمینی و شناخت آبخوان مورد توجه بسیاری از محققان در رشتههای عمران، معدن، کشاورزی، زمینشناسی و منابعطبیعی قرار دارد. در این مطالعه پمپاژ از چاه که اساسی ترین راه استفاده از آب زیرزمینی میباشد شبیه سازی شدهاست. چگونگی حرکت آب در خاک تحت گرادیان هیدرولیکی بررسی شده است، و چون در طبیعت تعویض خاک و بررسی چند نوع دانه بندی میسر نمیباشد در شرایط آزمایشگاهی با انجام این کار و انجام آزمایشات برروی سه نوع خاک با دانه بندی متفاوت این امکان فراهم شد تا بتوان خاک های مختلف را در پارامتر هیدرودینامیکی، زمان تعادل، گرادیان هیدرولیکی، شعاع تاثیر چاه و مخروط افت مقایسه کرد. لذا از نتایج بدست آمده می توان برای پروژه هایی که با مدیریت آب زیرزمینی چه در زمینه ذخیره، چه در مورد جلوگیری از نشت آب، ارزیابی زمان لازم برای انجام پروژه با توجه به نوع خاک، توسعه چاه به صورت طبیعی یا مصنوعی در زمینه های عمران، معدن، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی می تواند کاربرد داشته باشد.
  1-6- اهداف تحقیق
  هدف از انجام این پژوهش دستیابی به موارد زیر میباشد:
  تعیین ضرایب هیدرودینامیکی وبه ویژه ضریب نفوذپذیری (هدایت هیدرولیکی آبخوان) از طریق سه روش آزمایشگاهی
  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی و جهاد کشاورزی بسته هستند

  پایان نامه درمورد هیدرولوژی و نفوذپذیری

  درخاک نوع3………………………………………………..………….……57
  شکل 4-7 : نمودار ارتفاع نسبی درپیزومترها برحسب زمان از شروع پمپاژ در خاک نوع 1 ….59
  شکل 4-8: نمودار ارتفاع نسبی درپیزومترها برحسب زمان از شروع پمپاژ در خاک نوع2 ……59
  شکل 4-9: : نمودار ارتفاع نسبی درپیزومترها برحسب زمان از شروع پمپاژ در خاک نوع3 ….…60

 • شکل4-10: نمودار مقایسه ارتفاع نسبی پیزومتر شماره 7 بر حسب زمان ازشروع پمپاز برای سه نوع خاک ……………………………………………………………………61
  شکل 4-11: نمودار مقایسه زمان رسیدن به تعادل نسبی بر حسب اندازه متوسط ذرات خاک…62
  شکل 4-12: نمودار داده های پیزومتریک بر حسب فاصله از چاه در خاک نوع 1 ………..….63
  شکل 4-13: : نمودار داده های پیزومتریک بر حسب فاصله از چاه در خاک نوع2………….64
  شکل 4-14: : نمودار داده های پیزومتریک بر حسب فاصله از چاه در خاک نوع ……………64
  شکل 4-15: نمودار تغییر نسبی بر حسب زمان در پیزومتر14 …………….……..…….66
  شکل 4-16: نمودار تغییر نسبی بر حسب زمان در پیزومتر3 ………………….………66
  شکل 4-17: نمودار ارتفاع پیزومتریک سه نوع خاک در پیزومترهای 3،5،9،12،14 …………67
  شکل 4-18: نمودار گرادیان هیدرولیکی در فواصل مختلف از چاه برای سه نوع خاک ……69
  شکل 4-19: نمودار رابطه گرادیان هیدرولیکی با ضریب نفوذپذیری در 3نوع خاک …………70
  شکل 4-20: نمودار شعاع تاثیر چاه بر حسب دانه بندی ذرات خاک…………………..…..71

  فصل اول
  مقدمه وکلیات

  مقدمه
  هیدروژئولوژی را میتوان به عنوان علمی پیرامون پدیدآمدن، توزیع و حرکت آب در زیر سطحزمین تعریفکرد. انجمن تحقیقات ملی آمریکا هیدروژئولوژی را اینگونه توضیح دادهاست:
  هیدروژئولوژی علمی است که راجع به آبهای زمین، چگونگی به وجودآمدن آن، چرخش و توزیع آن، ویژگیهای چرخش و توزیع آن، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی، واکنش آن به محیط اطراف و ارتباط آن با موجودات زنده بحث میکند (Todd,2005) .
  آبهایزیرزمینی به دلایل مختلف زمین شناسی، هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و … در زیر زمین حرکت میکنند، برای مطالعه وپژوهش درباره ماهیت این جریان تاکنون از روشهای صحرایی، تحلیلی و مدلهای فیزیکی استفاده شده است. روشهای صحرایی برای اعتیارسنجی فرضیه هایی که در مورد جریان آبزیرزمینی به کار برده می شود، همیشه مقدور نیست. جدا از بحث هزینههای زیاد روشهای صحرایی، در طبیعت ما قادر به تغییر وضعیت موجود ومقایسه آنها با هم نیستیم. ولی استفاده از مدلهای فیزیکی این امکان را به ما می دهد که اعتبار فرضیات را در شرایط مختلف سنجیده و مقایسه کنیم.

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد هیدرولوژی و نفوذپذیری بسته هستند

  تحقیق با موضوع رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت و رفتار شهروندی سازمانی

  دوبیسی (2006)، در پژوهشی با عنوان «رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی با رضایت مشتریان بانک های مالزی» به این نتیجه دست یافت که؛ بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد.

 • ارسلی و همکاران (2005)، در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در بانک یونان» به این نتایج دست یافتند که؛ بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایت مشتریان و تبلیغات دهان به دهان رابطه معناداری وجود دارد.
  کوشال و کانتز (2006)، در پژوهشی با عنوان «نقش فرهنگ و شخصیت در انتخاب سبک مدیریت تعارض» نشان دادند که، سبک سلطه و اجتناب با فرهنگ فردگرایی و جمع گرایی رابطه مثبت و معناداری دارد؛ سبک اجتناب با فرد گرایی افقی رابطه منفی و معناداری دارد؛ بعد توجه به خود و توجه به دیگران، با بعد فردگرایی و جمع گرایی همپوشانی دارد؛ سبک اجتناب با مکتب اجتماعی و انعطاف پذیری رابطه مثبت و معنادار ، لیکن با روحیه رابطه منفی و معنادار دارد.
  2-3- مدل مفهومی پژوهش

  شکل 2-5- مدل مفهومی پژوهش
  2-4- خلاصه و جمعبندی
  در این فصل به مباحث هوش چندگانه، رضایت مشتری و فرهنگ سازمانی اشاره شده و نظریات متفاوتی در مورد هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اغلب مدلها پیرامون مفاهیم اصلی پژوهش مطالعه شد.
  با توجه به پژوهشها و مطالعات انجام شده، پژوهشی که رابطه بین هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری را با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی بسنجد، یافت نشده است.پرهیزگار و جاوید (1386)، در در پژوهشی نشان دادند که هوشمندی رقابتی با رضایت مشتری رابطه معناداری دارد بنابراین در این پژوهش رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی در بانک رفاه کارگران استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است.
  – John Dewey
  – Bineh
  – Atkinson & Hilgard
  – Simon
  – Terman
  – Charls Darvin
  – Herbert Spencer
  – Fransis Galton
  – Darvin
  – Mental age
  – Lewis Terman
  – Stanford-Binet
  – Jenson
  – Ahern
  – Beaty
  – Halstead
  – Factor analysis

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت و رفتار شهروندی سازمانی بسته هستند

  تحقیق با موضوع رضایتمندی و وفاداری مشتریان و مدیریت فرهنگ سازمانی

  4- تغییر فرهنگ می بایست توسط سیستم منابع انسانی و سبکهای مدیریت و عملیات حمایت شود.
  5- اعضای سازمان باید قادر باشند تا خودرا با تغییرات جدید سازگار نمایند (گوردون، 1986).

 • مطالعات مدیریت و علوم رفتاری نشان دهنده ی وجود سه عنصر مهم در مدیریت فرهنگ سازمانی میباشد که عبارتنداز: بهسازی فرهنگ موجود، آموزش فرهنگ سازمانی (اجتماعی کردن) و تغییر فرهنگ سازمانی (علمشاهی، 1387).

  شکل 2-4- عناصر مهم مدیریت فرهنگ سازمان
  الف) بهسازی فرهنگ موجود: بیشتر مدیران در موقعیتی نیستند که یک فرهنگ سازمانی به وجودآورند . آنها در سازمانی که از قبل دارای ارزشهای فرهنگی بوده است کار می کنند. لذا روش اصلی مدیران برای اداره کردن این سازمان ها این است که از سیستم فرهنگی موجود در سازمان به بهترین وجه استفاده نمایند که این کار همان بهسازی فرهنگ می باشد . برای بهسازی کامل سیستم فرهنگی موجود لازم است که مدیران درک درست و عمیقی از ارزشهای فرهنگی سازمان که اداره کننده ی ان هستند ، داشته باشند. درک مدیران ار ارزشها و مفروضات اساسی فرهنگ موجود سازمان می تواند به درک افراد و کارکنان سطوح پائین تر سازمان منجر گردد و در نتیجه نیاز کارکنان به سرپرستی مستقیم را کاهش می دهد. اگر مدیریت در اصلاح و بهسازی مستمر فرهنگ سازمانی موفق باشد، می توان گفت که سازمان در بلند مدت فعالیتی رقابتی تر و سود آورتر خواهد داشت . تاثیر کامل و مثبت تلاش های مدیریت در بهسازی فرهنگ سازمانی طی یکسال نمایان نمی شود . بنابراین اگر مدیران اولویت اول را به سودآوری سریع بدهند ، خواسته یا ناخواسته نسبت به صرف وقت بر روی بهسازی فرهنگ سازمانی بی میل می گردند که این خود در نهایت کاهش توان رقابتی سازمان را به همراه خواهد داشت.
  ب) آموزش فرهنگ سازمانی (اجتماعی کردن): کارکنانی که در سازمان کار میکنند، متناسب با ارزشهای فرهنگی سازمان، نیاز به اجتماعی شدن دارند. که از طریق آموزش رسمی یا به وسیلهی تجربه و مشاهده اعمال مدیریت صورت میگیرد. اجتماعی کردن از سوی سازمان فرایندی است که به وسیله آن کارکنان فرهنگ سازمانی را یاد گرفته و دانش و ادراکات خود را به دیگران منتقل میسازند.
  ج) تغییر فرهنگ سازمانی: با توجه به اینکه تغییر فرهنگ مشکل، آرام و پر هزینه میباشد. چگونه میتوان تغییرات لازم را ایجاد نمود؟ «گرلاف» از قول «بیکر» بیان میدارد که توجه به رویدادهای مستقیم که شامل الگوسازی نقش، تقویت مثبت و ارتباطات بوده و نیز رویکرد غیر مستقیم که شامل استخدام، ارتقاء مقام و انتقال، طراحی سازمان، تشریفات، امکانات و تسهیلات است هر دو در ارتباط با تغییر فرهنگ ضروری می باشد. برای تغییر فرهنگ لازم است که در درجهی اول مدیران دید روشنی از مسیر آینده سازمان و ارزشها و رفتارهای لازم داشته باشند. دوم اینکه مدیران رأس هرم رهبری باید از تغییر فرهنگ حمایت کنند. سوم اینکه آنها باید از طریق رفتار خود، نمونه و الگوی فرهنگ جدید باشند، یعنی باید رفتار و ارزشهای خوشایندی را از خود نشان دهند. چهارم اینکه تغییر فرهنگ باید توسط سیستم منابع انسانی و سبکهای مدیریت و عملیات حمایت شود و پنجم اینکه اعضای سازمان باید قادر باشند تا خود را با فرهنگ جدید سازگار نمایند (ایمانی، 1373؛ به نقل از علمشاهی، 1387).
  2-2- پیشینه پژوهش
  2-2-1- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
  محمودی کوچکسرایی (1392)، در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه هوش هیجانی و سبکهای مدیریت تعارض با تاکید بر فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی بانک ملی استان مازندران)»، که بر روی 318 نفر از کارکنان و مدیران بانک ملی استان مازندران انجام داد به این نتایج دست یافت که در شعب بانک ملی، با فرهنگ سازمانی حاکم مشارکتی، کارآفرینی، ماموریتی و بورکراتیک بین هوش هیجانی و سبک مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  خاکزاد (1392)، در پژوهشی با عنوان «تاثیر هوش چندگانه گاردنر بر موفقیت ورزشکاران در شهرستان قائمشهر» که بر روی 165 نفر (36 تن از ورزشکارن موفق به کسب مدال و 129 نفر ورزشگاران ناموفق در کسب مدال) انجام داده، به این نتایج دست یافت که از نظر هوش زبانی، هوش منطق و ریاضیات و هوش طبیعتگرا بین ورزشکاران موفق در کسب مدال و ناموفق در کسب مدال تفاوت معناداری وجود ندارد. اما از نظر هوش موسیقیایی، هوش جسمانی، هوش فضایی و هوش برون فردی بین ورزشکاران موفق در کسب مدال و ناموفق در کسب مدال تفاوت معناداری وجود دارد و هوش ورزشکاران موفق در کسب مدال بالاتر از هوش ورزشکاران ناموفق در کسب مدال است. از نظر هوش درون فردی بین ورزشکاران موفق در کسب مدال و ناموفق در کسب مدال تفاوت معناداری وجود دارد و هوش درون فردی ورزشکاران موفق در کسب مدال پایینتر از هوش درون فردی ورزشکاران ناموفق در کسب مدال می باشد.
  خدادای و همکاران (1392)، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین مولفههای هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل و ادارت تربیت بدنی آذربایجان شرقی» که بر روی 112 نفر از کارکنان انجام دادند به این نتایج دست یافتند که؛ بین مولفههای هوش سازمانی (سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، ایجاد و توافق و کاربرد دانش) با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  رحیمی، نوروزی و سریعالقلم (1391)، در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه هوش چندگانه گاردنر مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی» به این نتیجه دست یافتند که؛ هوش چندگانه گاردنر مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی رابطه دارد.
  سیدعامری، بهرامی و صیادی (1391)، در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه» به این نتایج دست یافتند که؛ بین کیفیت خدمات و زیر مقیاسهای آن (کیفیت برنامه، کیفیت تسهیلات، کیفیت تعامل) با رضایتمندی و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
  قورچیان، جعفری و رزقی شیرسوار (1390)، در پژوهشی تحت عنوان تعیین سطح هوش چندگانه گاردنر در مدیران آموزش عالی کشور (مطالعه موردی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی) که بر روی 160 نفر از مدیران انجام دادند به این نتایج دست یافتند که وضعیت هوش منطقی –ریاضی، هوش بدنی جنبشی، هوش بین فردی، هوش دیداری – فضایی، هوش طبیعت گرایانه و هوش وجودی (هستی گرایانه) در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت در حد مطلوبی قرار دارد؛ اما هوش موسیقیایی، هوش درون فردی و هوش زبانی در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت در حد ضعیفی قرار دارد.
  سوختهسرایی (1389)، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین فرهنگ سازمانی و پرورش روحیه خلاقیت در دبیران دوره متوسطه شهرستان رامیان» نشان داد که که بین انواع فرهنگ نظام آموزشی شامل «مشارکتی، کارآفرینی، ماموریتی و بوروکراتیک» با پرورش روحیه خلاقیت دبیران رابطه معنیداری وجود ندارند و خلاقیت در دبیران در سطح بسیار پائینی است.
  رنجبریان و براری (1388)، در پژوهشی با عنوان «بازاریابی رابطهمند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری» که بر روی 160 نفر از مشتریان بانک سامان در شهرستان اصفهان انجام دادند به این نتایج دست یافتند که؛ به ترتیب الویت، شایستگی (253/0)، ارتباطات (204/0)، اعتماد (136/0) و مدیریت تعارض (095/0) بر رضایت مشتری از خدمات بانکی بانک سامان رابطه دارد اما تعهد رابطه معناداری با رضایت ندارد.
  حسینی هاشم زاده (1388)، در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک صنعت و معدن» به این نتایج دست یافت که؛ متغیر کیفیت خدمات (شامل پنج بعد آن» بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتریان دارد و بعد از آن به ترتیب نگرش مشتریان به کارکنان بانک، ارزیابی آنان از قوانین و مقررات بانک، تحصیلات مشتریان و پایگاه مشتریان تغییرات متغیر رضایت مشتریان را تبیین میکنند.
  پرهیزگار و جاوید (1386)، در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر رضایت مشتری (مورد کاوی: بانک الف)» به این نتایج دست یافتند که؛ بین هوشمندی رقابتی (آگاهی از وضعیت بازار، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری و تکنیکی و آگاهی راهبردی- اجتماعی) با رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد.
  2-2-2- پژوهشهای انجام شده در خارج کشور
  یان پیاو و موهد دان (2014)، در پژوهشی با عنوان «شناسایی تواناییهای هوش چندگانه رهبران مدارس مالزی» که بر روی 287 نفر از رهبران مدارس به منظور شناسایی توانایی هوش چندگانه رهبران و رابطه آنها با عوامل فردی انجام دادند، به این نتایج دست یافتنتد که؛ بین توانایی هوش چندگانه با عوامل فردی رهبران مدرسه رابطه معناداری وجود دارد. در رهبران مدرسه، هوش بین فردی و هوش درون فردی در بالاترین سطح قرار دارند در حالی که هوش طبیعتگرا، بدنی-جنبشی و موسیقیایی در پایینترین سطح قرار دارند.
  ایلدیریم و بیرنسی (2013)، در پژوهشی با عنوان «تاثیر فرهنگ سازمانی و رهبری بر عملکرد کسب و کار» نشان دادند که؛ فرهنگ سازمانی و رهبری به عنوان نقط مهم برای دستیابی به عملکرد کسب و کار مورد نظر در طول تغییرات عمده سازمانی شناخته شدهاند.
  علامه و همکاران (2011)، در پژوهشی با عنوان «رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش» نشان دادند که؛ بین انواع فرهنگ سازمانی (گروه، توسعه، سلسله مراتبی و منطقی) با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  ویلسون و مجتبی (2010)، در پژوهشی با عنوان «رابطه هوشهای چندگانه با رهبری» نشان داد که؛ هوش چندگانه، مفاهیم برجستهای برای موثر بودن، انتخاب، آموزش و پیشرفت رهبر دارد، هوش و استعداد به رهبری موثر کمک میکند و رهبران موثر دارای اشکال چندگانه هوش هستند. در پیوند با این موضوع وی نیز اشاره دارد که تنظیم مهارتهای مدیران و ایفای نقش درست، از چالشهایی است که توسط تئوری هوش چندگانه مخاطب قرار میگیرد.
  مکینتاش و دوهرتی (2010)، در پژوهشی با عنوان «تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و ترک خدمت از سازمان در کارکنان» نشان دادند که؛ فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و قصد ترک خدمت از سازمان تاثیر معناداری دارد و 3/14 درصد از واریانس رضایت شغلی و 3/50 درصد قصد ترک سازمان توسط فرهنگ سازمانی قابل تبیین است.

  منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع رضایتمندی و وفاداری مشتریان و مدیریت فرهنگ سازمانی بسته هستند