دانلود پایان نامه حقوق در مورد مسمی

جامعه به عقود مبتنی بر غرر ذاتی است. مثلاً قرارداد با عوض شناور ، قرارداد مشارکت در احداث و … که این دسته از عقود دیگر امروزه مبدل به ضروریات شده است که بی اعتبار تلقی نمودن این... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

معامله نیز باید اشاره نمود که در قرارداد اختیار معامله که موضوع آن امر اعتباری اعطای حق و اختیار انجام معامله درآینده است، تسلیم موضوع قرار داد به صورت اعطای سندی که مبین تملک چنین... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق در مورد ایفاء تعهد

مال مینمایند. بند دوم : معلوم و معین بودن اشعار ماده 216ق.م.براین نکته موید است که مورد معامله باید مبهم نباشد، یعنی معلوم باشد. اختصاص این حکم به قرینه ماده 214 ق.م.اعم از مال عینی است و... ادامه