منابع مقاله درمورد حقوق مدنی و سیاسی

استفاده گردهاند.وانگهی شیوههای داوری و دادگستری بینالمللی برای رسیدگی به اختلافات میان دو یا چند دولت عضو کنوانسیون پیشبینی شده است، چه اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در رأی... ادامه

منابع مقاله درمورد کنوانسیون

کمیته درخواست گزارش کند، هر چند زودتر از چهار سال، باید گزارش خود را تقدیم نماید.طبق بند 2 ماده 18، گزارشهای دولتهای عضو باید نشاندهنده عوامل و مشکلاتی که بر انجام تعهدات دولت عضو طبق... ادامه

منابع مقاله درمورد وضعیت زناشویی

اختیار آنها قرار میدهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال میدهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند... ادامه

منابع مقاله درمورد تنظیم خانواده

دولتهای معاهد برای بررسی و به رأی گذاشتن پیشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حداقل یک سوم دولتهای معاهد با چنین کنفرانسی اعلام موافقت کردند، دبیر کل، کنفرانس را زیر نظر... ادامه

منابع مقاله درمورد منشور ملل متحد

بهرحال در زمانی دور یا نزدیک اعلام موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران از جانب مجمع تشخیص مصلحت اجتنابناپذیر به نظر میرسد.حال جهت مزید استحضار، متن کامل کنوانسیون و نیز متن کامل... ادامه

منابع مقاله درمورد وزارت امور خارجه

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  خواستار تجدیدنظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی با الحاق به «کنوانسیون» شد. در این نامه آمده است: «موضع مخالفت مطلق... ادامه

منابع مقاله درمورد وزارت امور خارجه

د شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کردهاند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان... ادامه

منابع مقاله درمورد اسناد حقوق بشر

با احیای حقوق زنان تلقی نمودهاند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون... ادامه