تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

در ماده 227 قانون مدنی تنها راه معافیت را اثبات قوه قاهره قرار داده شده است؟ در پاسخ می توان گفت که اولین مبنایی که می توان برای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض در ماده 227 قانون مدنی ذکر... ادامه

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد. 3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان مطابق ماده 7... ادامه

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر

المدعی، خواهان را از اثبات تقصیر خوانده معاف نموده است. به نظر نگارنده برای یافتن پاسخ جامع و کامل برای این مساله می بایست به آثار این فرض توجه نمود و به علاوه به نظر می رسد قانونگذار... ادامه

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر

مستلزم نقض یک تکلیف است اما به بهای ارتکاب یک اشتباه بزرگ. می توان برای تقصیرسنگین معیارهایی را برشمرد:از جمله اینکه اگر عمل زیان بار ناشی از یک بی توجهی زیاد باشد تقصیر،سنگین است و... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق : اختلاس

در مواقع گیرنده غیر مستقیم وجه دانسته و احکام کیفری راجع به رشوه را به این موارد بار کرد، بدیهی است که این کار می توان موخر بر انجام یا ترک فعل از سوی کارمند نیز صورت پذیرد، به شرط آن... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق : عدالت اجتماعی

مایبذله علی وجهه الهبه لیورث الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا)) یعنی : هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی است که راشی به قاضی می... ادامه

تحقیق رایگان درمورد عدالت اجتماعی

موجبات ضمان است. “علی الید” مبین اشتغال ذمه و عهده داری قهری کسی است که بر مال دیگری استیلا و تسلط یافته باشد و “حتی تؤدی” حاکی از ادامه ضمان تا زمان رد مال و چگونگی فراغ... ادامه

دانلود پایان نامه حقوق : افساد فی الارض

مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود، فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود، و چنانچه... ادامه

تحقیق رایگان درمورد نظام های حقوقی

مجوز ارتکاب افعالی را در شرایط خاصی صادر کرده است، لذا در این شرایط تعیین شده اضرار به غیر موجب تحقق مسئولیت نمی گردد.در خصوص معیار تشخیص تقصیر در مسئولیت قهری می توان گفت در بحث... ادامه