دانلود مقاله با موضوع دیوان اروپایی

که می فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما اتیها» دلالت بر پذیرش اصل مذکور در حقوق اسلامی دارد و سابقه اصل مذکور در اروپا به اعلامیه حقوق بشر (1789) باز می گردد (شکری و سیروس، 1382: 15).از مشخصه... ادامه

دانلود مقاله با موضوع دادرسی عادلانه

توسل به هر گونه شکنجه برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاع و یا شهادت یا اقرار و یا سوگند را ممنوع اعلام کرده است .1-5-2 مبانی اخلاقی و شرعی حق سکوت متهمآیین اخلاق گرایان امروزی با آن که می... ادامه

دانلود مقاله با موضوع آیین دادرسی کیفری

مواد 34 تا 38- اجازه چنین برداشتی از سکوت متهم را به هیئت منصفه داده اند و درحقیقت سکوت به اماره ای بر مجرمیت تبدیل شده است (Palmer, 2001, P. 161/ Duff and et.al, 2007, P.150) در دعوای مورای به طرفیت دولت... ادامه