منابع مقاله درمورد توسعه اقتصادی

گ آمده است؛ «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ، به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل(سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به نخستین... ادامه

منابع مقاله درمورد مالیات بر ارزش افزوده

و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد. همچنین این اصطلاح در معنای وسیع شامل هریک از قسمت‌های سازمان گمرک و ادارات اصلی یا تابعه آن نیز می شود. بعلاوه در مورد مأمورین گمرک،... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد خسارت غیرمستقیم

وقوع زیان در هنگام دخالت اسباب متعدد در وقوع حادثه است. فرض کنید متصدی یک پایانه حمل و نقل، در انبار پایانه مقدار بسیاری بنزین نگهداری می‌کند و بنزین انباشته در اثر سرایت ناگهانی... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

قابل استناد است.بند اول) پیشینه قاعدهیکی از مهم‌ترین منابع حقوق ایران، فقه امامیه است. فقیهان اسلامی به قابل پیشبینی بودن ضرر در تعریف سبب و مصداق‌های آن اشاره کرده‌اند. چنان که... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

موضوعهبند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنیماده 328 ق.م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…» طبق این ماده برای تحقق اتلاف (مباشرت در تلف)... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد رابطه‌

می‌باشد قابل مطالبه نیست حال توجه به مثال فوق الذکر (پوتیه) گویای این مطلب است که خسارت نوع اول که؛ ضرر ناشی از فروش دام بیمار و مرگ و میر سایر دام‌هاست مستقیماً به دلیل عمل فروشنده... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد منزلت اجتماعی

مبتنی بر حمایت از منافع مورد انتظار طرفین قرارداد است و حمایت از منافع قراردادی بر پایه حاکمیت اراده و اخلاق می‌باشد.گفتار دوم: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت غیر قراردادیبرای... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اصل حاکمیت اراده

ندارد و حتی ممکن است در آینده به وجود بیاید قابل مطالبه نیست، مگر اینکه به وجود بیاید و به وجود آمدنش قطعی باشد، زیرا ضرر آینده، ضرری است که در زمان رسیدگی به پرونده وجود آن حتمی است... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد عامل ورود زیان

یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد، ایجاد گردیده، لطمهای واردنماید که موجب ضرر مادی و یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد معافیت از مسئولیت

بداند تا زیاندیده بتواند برای جبران خسارتش متمسک به سازمان‌های قضایی گردد. به همین جهت می‌گویند عمل زیانبار باید « نامشروع» باشد.بند سوم: موانع انتساب فعل زیانبار به شخص (ناروا... ادامه