مقاله با موضوع شرکتهای پذیرفته شده

5-4- پیشنهادهایی برآمده پژوهش 83

5-4-1 پیشنهادهایی کاربردی 83
5-4-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 83
5-5- محدودیتهای پژوهش 84
منابع و ماخذ 85
پیوستها 89
فهرست جداول عنوان صفحه
جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه
51
جدول 4-1: تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات
65
جدول 4-2: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
68
جدول 4-3: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
68
جدول 4-4: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول
69
جدول 4-5: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم
72
جدول 4-6: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
75
چکیده
پدیده مدیریت سود در دهه اخیر به شدت مورد توجه محققین و صاحبنظران حسابداری و مالی بوده است. هموارسازی سود رفتار آگاهانهای است که مدیران برای دستیابی به اهدافی مانند امنیت شغلی، پاداش، افزایش ثروت سهامداران و تسهیل قابلیت پیشبینی سود نسبت به انجام آن مبادرت میورزند. هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار میگیرند، مدیران آنها از واحدهای حسابداری در خواست میکنند که آخرین سطح صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند، بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. بنابراین مدیران باتوجه به اندازه شرکت و میزان سود عملیاتی ازطریق زمانبندی فروش داراییها ثابت اقدام به مدیریت سود میکنند. هدف اصلی این پژوهش رابطه بین اندازه شرکت، زمانبندی و مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده است. از لحاظ روش پژوهش این تحیق توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. جامعهآماری تمام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراقبهادار تهران، که 112 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده طی 5 سال(1387 تا 1392)، گردآوری و مورد تجزیهتحلیل قرار گرفته است. روش بررسی و تحلیل دادهها از مدلهای رگرسیونی ارائه شده تعدیل شده جونز(1995) و ازطریق نرم افزارspss و در سطح اطمینان 95% آزمون و نتایج حاصله ارائه میشود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد مدیران شرکت انگیزه و تمایل قویتری جهت مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکتها مسئولیت پاسخگویی آنها بیشتر میشود و مدیران شرکت در معرض پاسخگویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار میگیرند، سازگار است اندازه شرکت و زمانبندی بر مدیریت سود تاثیر مثبتی داشته است. در رابطه با زمانبندی نشان میدهد، هرچه میزان سود عملیاتی کاهش پیدا کند زمانبندی فروش داراییها افزایش پیدا کرده بنابراین اگر سود عملیاتی کاهش پیدا کند به خاطر انگیزههایی مدیریتی اقدام به مدیریت سود از طریق فروش داراییهای ثابت میکنند تا که میزان سود افزایش پیدا کند. نتیجهگیری این پژوهش نشان میدهد که شرکتهایی که به مدیریت سود اقدام کردهاند، نسبت به شرکتهایی مشابه بازدهی بیشتری دارند. همچنین نشان میدهد که هرچه اندازه شرکت بزرگتر مدیران شرکت انگیزه و تمایل بیشتری جهت مدیریت سود خواهند داشت. در رابطه با زمانبندی هرچه سود عملیاتی شرکت کمتر باشد مدیران از طریق زمانبندی فروش داراییها اقدام به مدیریت سود میکنند.
کلمات کلیدی: اندازه شرکت، زمانبندی، مدیریت سود
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر میباشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت میباشد. شرکتها علاوه بر انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز به عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگوی، براساس شواهدتجربی، گزارشگریمالی میباشد. بنابراین به نظر میرسد شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیتهای اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد فعالیتهای خود می باشند و به همان میزان که انتظار میرود در انجام فعالیتهای اقتصادی، سعی در کاهشهزینه ها و افزایش درآمدهای خود داشته باشند. تلاش میکنند گزارشگریمالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفادهکنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. به عبارت دیگر شرکتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیتمالی که مورد نظر نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری میباشد، به عواقب اقتصادی گزارشهای مالی نیز توجه میکنند. توجه به عواقب اقتصادی موجب میشود که صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شرکت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عموما خودرا به شکل ارائه سود کمتر یا بیشتر از واقع نشان میدهد. شکل ناکارآی استفاده از گزارشگری مالی در جهت کاهش عواقب اقتصادی نامساعد، عدم رعایت استانداردهای حسابداری است که به علت حسابرسی صورتهای مالی و واکنش استفاده کنندگان صورتهای مالی به گزارش حسابرس کمتر مشاهده میشود( جونز، 1991).
تاکنون پژوهشهای زیاد
ی در خصوص تاثیر عوامل مختلف بر عملکرد و کارآیی واحدهای انتفاعی انجام شدهاست. برخی از این پژوهشها ویژگیهای خاص شرکتها را نیز مورد توجه قرار دادهاند. آنچه که در داخل کشور کمتر به آن توجه شده است، زمانبندی فروش داراییها، به عنوان یک راهبرد مدیریتی سود شرکتها و تأثیر آن براندازه شرکت است که در پژوهش حاضر بهآن توجه شده است.
در این فصل، کلیات پژوهش تدوین و ارائه شده است. درفصل حاضر ابتدا مساله اصلی پژوهش بیان شد، سپس فرضیات پژوهش مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو پژوهش ارائه شده است. همچنین درخصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت کلی داده شده است. درپایان کلمات کلیدی پژوهش به لحاظ عمیاتی و مفهومی تعریف شدهاند.
1-2-بیان مسئله
با آغاز قرن نوزدهم و انقلاب صنعتی و به دنبال آن شکلگیری موسسات و شرکتهای بزرگ، دانش حسابداری نیز دستخوش تحولآت شگرف شد و تشکیل موسسات بزرگ دو پیامد اصلی به همراه داشت. از یکسو ضرورت تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از سوی دیگر وجودروش های حسابداری یکسان و یکنواخت جهت گزازشگرهایی مالی بیش ازپیش احساس میشود. تفکیک مالکیت از مدیریت وظیفه مباشرت را برای مدیران پدید آورد و به دنبال آن نظارت مالکان برعملکرد مدیران را لازم نمود(پی و چیانگ، 2014). نظارت بر عملکرد مدیریت از طریق سازوکارهایی گوناگون امکان پذیر است، اما اصلیترین ابزار نظارت مستمر برعملکرد مدیریت، تهیه و ارائه مجموعه صورتهایی مالی واحد اقتصادی است. از میان این مجموعه اطلاعات، سود حسابداری به عنوان مهمترین ابزار برای ارزیابی عملکرد به شمار میرود. زیرا از محتوای اطلاعاتی زیادی برخوردار میباشد(بنیش، 2012). سود به عنوان عواملی موثر در قیمت بازار سهام، برآورد احتمال ورشکستگی، و برآورد ریسک بالقوه مربوط میباشد. ومدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهایی آگاهانه در محدوده اصول پذیرفتهشده حسابداری جهت آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است(کوشینگ، 2013). امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحـث برانگیز و جذاب در اصول پذیرفته حسابداری بشمار میرود. به دلیل اینکه سرمایگذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیمگیری به رقم سود توجه خاصی دارند. این پژوهشها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد(داسشرو ملکون،2008).
یکی از روشهایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی و وضعیت مطلوب شرکت مورد استفاده قرار میگیرد مدیریت سود میباشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فراییند تعین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه میباشد، اطلاق میگردد (داروغ،2012).
مدیریت سود در غالب یکی از شکلهایی زیر طبقهبندی میشود:
انتخاب رویه حسابداری: انتخابرویه های حسابداری بر زمانبندی شناخت درآمد وهزینهها در محاسبه سود تاثیر میگذارد. به عنوان مثالرویه های که شناخت درآمد رو به جلو و تشیصهزینه ها رو به تاخیر میاندازد، سود گزارش شده را افزایش میدهد.
استفاده از برآوردهای اختیاری: حتی بعداز اینکه مدیریت شرکت رویههایی حسابداری را انتخاب کرد، هنوز این اختیار وجود دارد که چگونه اصول حسابداری به کارگرفته شود. به عنوان مثال، در مورد عمر خدمات، ارزش اسقاط، عمر داراییهای نامشهود، نرخ سوخت حسابهایی دریافتنی و… اختیار وجود دارد.
3- زمانبندیرویه های حسابداری: مدیریت همچنین اختیار دارد که چه موقع و چگونه رویدادها را شناسایی کند. هنگامی که رویههایی حسابداری نیازمند افشا در صورتهای مالی هستند. به عنوان مثال در مورد داراییهای معیوب و خراب این اختیار وجود دارد که چه مقدار از آنرا مستهلک کنیم(الکاریا ، 2013).
4- زمانبندی: زمانبندی تحصیل و خرید داراییها میتواند بر سود حسابداری تاثیر بگذارد. مدیریت میتواند زمان و مقدار سرمایگذاری در هزینههایی تحقیق و توسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب کند. هرسه مورد به عنوان هزینههایی دوره در دورهای که تحمل میشوند شناسایی میشوند. مدیریت نیز همپنین در مورد زمانبندی فروش ماشینآلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تاخیر انداختن شناخت سود (زیان) تصمیم گیری میکند(پارک ،2009).
از طرف دیگر مدیریت سود دارای انگیزههای بسیاری است از جمله انگیزههای بازار سرمایه، قراردادی، شخصی، سیاسی، و انگیزههای مالیاتی و غیره میباشد، اندازه شرکت از جمله انگیزههای سیاسی مدیریت سود میباشد(کولینگ وود،2010).
اندازه شرکت در مطالعات معتدد نماینگر جنبههایی مختلفی از شرکت است. اندازه شرکت میتواند بیانگر اهرم مالی شرکت باشد و هم میتواند نماینگر برتری رقابتی باشد. از آنجای که سهم بیشتری از بازار نیاز به خرید و فروش بیشتر دارد، لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر میتواند شرکت را در تولید بیشتر و صرفهزینه های تولید و بازاریابی بیشتر یاری کند. تا بتواند مزایتهایی رقابتی ایجاد نماید(والکر، 2019). از اینرو پژوهش حاضر در بررسی رابطه بین اندازه شرکت، زمانبندی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بور اوراق بهادار است. در پی پاسخگویی به این سوال است که بین اندازه شرکت، زمانبندی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه رابطهای وجود دارد.
1-3- ضرورت انجام پژوهش
پژوهشها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایگذاران در سه
ام شرکتهای سرمایگذاری میکنند که روند سود آن ثباتتر است(دچو و اسکینر، 2010).
هنگامی که شرکتها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار میگیرند، مدیران آنها از واحدهای حسابداری در خواست میکنند که آخرین سطح صورتهای مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند، بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمام انعطاف پذیری که دارد، به نظر نمیرسد قادر به فراهم آوردنداده های بسیار مفید، مورد نیاز تصمیم گیری برای مدیریت در شرایط بسیار پیچیده باشد(حاجی وند، 1389). بنابراین آگاهی از مدیریت سود یکی از عوامل مهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران میباشد. و همچنین آگاهی از اندازه شرکت میتواند نماینگر توانایی مدیریت و کیفیت طرحهای حسابداری باشد. توسعه اندازه شرکت نماینگر مدیریت بسیار قوی است که با استفده از طرحهای حسابداری سعی درافزایش منابع اقتصادی شرکت داشته باشد(پاتل، 2010).
هدف بعضی از مدیران از تغییر دادن سود حسابداری، به حداقل رسانیدنهزینه های سیاسی شرکت میباشد که یکی ازهزینه های سیاسی شرکتها، اندازه شرکت است که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، مدیران شرکت انگیزه و تمایل بیشتری برای دستکاری سود خواهند داشت. با بزرگتر شدن شرکتها مسئولیت پاسخگویی آنها بیشتر میشود و مدیران شرکتها در معرض پاسخگویی طیف وسیعتری از مدعیان قرار میگیرند. بنابراین اطلاع از اندازه شرکت میتواند در جهت موفقیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس سهمی به سزا داشته باشد(فریدشون و آلوارز، 2012).
آگاهی از زمانبندی و اندازه شرکت میتواند نمایانگر کارائی اطلاعاتی باشد. معمولاً شرکتهای بزرگتر مورد توجه بیشتری از تحلیلگران و سرمایه گذاران میباشند، به همین جهت اطلاعات حسابداری فرآیند کارآتری در شرکتهای بزرگتر دارند. بالاخره اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد. توان مالی بیشتر میتواند سبب کاهش ریسک کلی شرکت شود زیرا شرکتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری میباشند، زیرا از نظر تحلیلگران مالی، شناخته شدهتر هستند(کوچکی، 1392). رابطه بین مدیریت سود و اندازه شرکت مورد توجه برخی از تحلیلگران حسابداری بوده است . و با توجه به ابهامهایی که پیش بینی سود را دربر گرفته است فقط مدیرانی می توانند موفق باشند که کیفیت سود آنها بالا باشد. همچنین در آزمون خود نتیجهگیری میکنند که شرکتهای بزرگتر به علت این که نزد تحلیلگران شناخته شدهتر هستند انگیزه کمتری جهت هموارسازی سود دارند (معتصمی، 1391). از طرفی تا کنون پژوهشی در ایران به بررسی رابطه بین اندازه شرکت، زمانبندی و مدیریت سود نپرداخته است، بنابراین با توجه به مطالب بیان شده ضرورت پژوهش حاضر احساس میشود.
1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی
تعیین رابطه بین اندازه شرکت، زمانبندی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
اهداف ویژه
تعیین رابطه بین اندازه شرکت ومدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
تعیین رابطه بین زمانبندی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
اهداف کاربردی
ارائه راهکارهای مفید در خصوص خرید و فروش سهام و تشخیص سود واقعی به سرمایهگذاران.
کمک به نصمیمگیرندگان و مدیران مالی برای زمانبندی مدیریت سود و نحوهی تخصیص منابع و انتخاب برخی پروژه ها برای سرمایهگذاری.
1-5- فرضیات پژوهش
فرضیه اول: بین اندازه شرکت و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین زمانبندی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
1-6- قلمرو پژوهش
1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش
مبنای نظری این پژوهش بر پایه مدیریت سود است و در آن برخی از متغیرهای موثر بر اندازه شرکت و زمانبندی جهت تعیین اسنراتژیهای مدیریت سود مورد توجه قرار گرفت و آزمون فرضیات آن در قلمرو شرکتهای پذیرفته شده در این بازار اوراق بهادارتهران است.
1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش
محدوده زمانی پژوهش شامل5 سال متوالی از سال 1387 تا 1392 می باشد که بررسی فرضیات پژوهش با استفاده ازداده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف پژوهش طلاعات مربوط به دوره فوق بررسی وداده های شرکتهای که در این دوره در بازار اوراق بهادر تهران حضور داشته اند، در تجزیه و تحلیل وارد میشوند.
1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران میباشد.

1-7- تعریف کلمات کلیدی پژوهش
1-7-1- تعاریف مفهومی
مدیریت سود
(آلکاریا، 2013) مدیریت سود را فرآیند برداشتن گامهای عمدی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری که مدیران را قادر میسازد تا سود گزارش شده را به سطح مطلوب خودشان برسانند؛ تعریف میکنند.
2- اندازه شرکت
معیاری است که برای تشخیص بزرگ یا کوچک بودن شرکتها مورداستفاده قرار گرفته است. برای اندازهگیری آن می توان از شاخصهایی مانند ارزش دفتری داراییها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و تعداد سهام استفاده کرد(پارک، 2009). که در این پژوهش برای تعییین اندازه شرکت ارزش دفتری داراییهای شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
3 – زمانبندی
زمانبندی: زمانبندی تحصیل و خرید داراییها میتواند بر سود حسابداری تأثیر بگذارد. مدیریت میتواند زمان و مقدار سرمایهگذاری درهزینه های تحقیقوتوسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هر سه مورد به عنوان هزینه دوره در دورهایی که تحمل میشود، شناسایی میشوند. مدیریت همچنین در

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید