موانع مدیریت دانش از دیدگاه روانشناسی

دانلود پایان نامه

موانع مدیریت دانش

موفقیت مدیریت دانش نیازمند عزم جدی سازمان­ها برای برطرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش است. بسیاری از سازمان­ها دانش را مهم می­دانند و در ظاهر برای آن ارزش و اعتبار زیادی قائل هستند، اما عملاً برای برطرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش اقدامی نمی­کنند. باید مدیریت دانش در سازمان باور شود و کارکنان و مدیران به اثربخشی آن اعتقاد پیدا کنند و تنها در این صورت است که برای رفع موانع اقدام خواهند کرد. موانع عمده بر سر راه مدیریت دانش را می­توان به پنج دسته اصلی تحت عنوان عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و عوامل فنی و فن­آورانه تقسیم نمود.

 

  1. عوامل انسانی

یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسان­ها به هر دلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و از آن منحصراً برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند. شاید بتوان گفت که موانع انسانی مدیریت دانش بیش از سایر موانع حائز اهمیت است، زیرا دانش، ماهیتی انسانی و اجتماعی دارد و فقط در گرو تعامل و ارتباطات است که می­تواند رشد کند.

 

  1. عوامل سازمانی

عوامل سازمانی نیز از جمله موانع مهم بر سر راه مدیریت دانش در سازمان می­باشند. عمده این عوامل عبارتند از :

2-1. عوامل ساختاری

مدیریت دانش، خواسته­های جدیدی بر بخش­های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می­کند. ساختارهای غیرمنعطف نمی­تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد. ساختار سازمانی باید از انعطاف و پویایی لازم برخوردار باشد.

2-2. عوامل مدیریتی 

عدم اعتقاد و حمایت مدیریت عالی از فعالیت­ها و برنامه­های مدیریت دانش، نگرش­های کوتاه­مدت و جزئی­نگری و سبک­های نامناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت­آمیز برنامه­های مدیریت دانش می­شوند.

INLINE  علل مریضی مالاریا، نشونه ها و علاج اون 

 

2-3­. عوامل شغلی

شرح شغل­های نامناسب و مشاغل تکراری، ابهام و تعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش، نامطلوب خواهند بود.