اعضای هیأت علمی

دانلود پایان نامه

نمونهگیری
تمامی اعضای هیأت علمی پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی دانشکدههای زیرمجموعه دانشگاه بیرجند، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. با توجه به مقایسه دادههای دانشکدههای مختلف و به منظور اطمینان از اعتبار نتایج آزمونهای آماری و با توجه به اینکه تعداد اعضای هیأت علمی دانشکدههای تازه تأسیس مانند هنر، تربیت بدنی و آموزشکده فنی قائن به حداقل حجم لازم برای یک نمونه مناسب نمیرسید، به ناچار دو مورد نخست زیرمجموعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مورد آخر زیرمجموعه دانشکده مهندسی در نظر گرفته شد. بنابراین جامعه آماری شامل ۴ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم، کشاورزی و مهندسی است. از مجموع ۲۳۵ عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، ۶۳ نفر عضو دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۶۳ نفر عضو دانشکده علوم، ۵۲ نفر عضو دانشکده کشاورزی و ۵۷ نفر عضو دانشکده مهندسی بودند.

جدول۳-۱ توزیع جامعه آماری پژوهش بر مبنای دانشکده و رتبه علمی استاد
رتبه علمی استاد
دانشکده
مربی آموزشیار
مربی، دکتری حرفهای
استادیار
دانشیار
استاد
کل
ادبیات و علوم انسانی
۳
۲۴
۳۶


۶۳
علوم
۱
۱۳
۴۱
۷
۱
۶۳
کشاورزی
۱
۱۸
۳۲

۱
۵۲
مهندسی
۲
۱۹
۳۵
۱

۵۷
کل
۷
۷۴
۱۴۴
۸
۲
۲۳۵

نمودار۳-۱ توزیع جامعه آماری پژوهش بر اساس دانشکده و رتبه علمی استاد

حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان (دیانی، ۱۳۸۲) تعداد ۱۴۹ نفر تعیین شد. در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی استفاده شد. به این دلیل از این روش نمونهگیری استفاده شد که نوع مدیریت دانش در دانشکدههای مختلف به دلیل ماهیت متفاوت علوم مورد نظر بسیار متفاوت خواهد بود، اما در دورن دانشکدهها اعضای هیأت علمی از نظر شیوه عمل برای مدیریت بر دانش خویش معمولاً از روشهای مشابه استفاده میکنند. در این روش، تعداد حجم نمونه در هر طبقه بر اساس نسبت حجم طبقه به جامعه تعیین میشود. بر این اساس، حجم نمونه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۴۰ نفر، علوم ۴۰ نفر، کشاورزی ۳۳ نفر و مهندسی ۳۶ نفر تعیین شد. سپس افراد به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامهها در اختیارشان قرار گرفت.

۳-۴ ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات
برای انجام این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای یک پرسشنامه محققساخته و انجام مصاحبه نیمهساختار یافته جمعآوری شده که یافتههای حاصل از مصاحبه در تجزیه و تحلیل فصل پنجم به کار گرفته شده است. یک نمونه از پرسشنامه یاد شده در پیوست یک (ص، ۱۰۱) آورده شده است. پرسشنامه مورد نظر با بهرهگیری از پرسشنامههای استاندارد و معتبری که در بعضی از دانشگاههای خارجی و داخلی در زمینه مدیریت دانش به کار گرفته شده بود از جمله پرسشنامه محیالدین (۲۰۰۷) و جعفرزاده (۱۳۸۹) و نیز تجزیه و تحلیل عناصر مدیریت دانش و انطباق آن با وضعیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی تدوین شده است. لازم به ذکر است که برخی از این پرسشنامهها تنها به یکی از مؤلفههای مدیریت دانش پرداخته و برخی دیگر نیز زیرساختهای مدیریت دانش را مورد پرسش قرار دادهاند. بنابراین، نخست با استفاده از منابع کتابخانهای و از طریق جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و بررسی مجلههای جدید مدیریت دانش۳۴، مؤلفههای مدیریت دانش و چگونگی بررسی مدیریت دانش شخصی در دانشگاهها تعیین شد و پرسشنامههای موجود به عنوان الگوی آغازین مورد استفاده قرار گرفت. سپس پرسشنامه نهایی بر پایه شاخصهای مورد نظر، سؤالات پژوهش و با توجه به وظایف اعضای هیأت علمی در زمینه مدیریت دانش، تنظیم و طراحی گردید. سؤالات بر مبنای پژوهش درباره فعالیتهای مدیریت دانش و برای کمک به استادان در راستای اندیشیدن به چگونگی انجام کار و کسب درک بهتری از شیوههای انجام کار دانشی طراحی شد. سپس با مراجعه حضوری، پرسشنامهها توسط اعضای هیأت علمی تکمیل و اطلاعات گردآوری شده مورد بازبینی و دستهبندی قرار گرفت. تا حد امکان اطلاعات ناقص از طریق مراجعه مجدد تکمیل گردید.

پرسشنامه نهایی شامل ۵ بخش و از ۷۷ پرسش به شرح زیر تشکیل شده است:
* بخش اول “اطلاعات جمعیتشناختی”: متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت، سابقه کاری، بالاترین مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی و همچنین نام دانشکده و گروه محل فعالیت پاسخگو در این بخش مورد پرسش قرار گرفته است.
* بخش دوم “شکلگیری دانش”: شامل سؤالاتی است که درباره درک پاسخگو از شکلگیری دانش طراحی شده است. این بخش شامل سه زیرمجموعه اکتساب، تجزیه و تحلیل و تولید دانش به ترتیب با ۱۶، ۵، ۱۲ و در مجموع ۳۳ پرسش میباشد که به توانایی اشخاص در کسب دانش، بسط اندیشه‏ها، خلق واقعیتها و معناهای جدید و راهحلهای نوین و مفید اشاره میکند.
* بخش سوم “سازماندهی”: برای کسب اطلاعاتی در زمینه درک پاسخگو از سازماندهی دانش تنظیم شده است. در این بخش که شامل ۱۴ پرسش ۵ گزینهای با مقیاس لیکرت است محدوده هر گزینه آن کاملاً توضیح داده شده و به فرایند محافظت، دسترسی به موقع، استفاده مجدد و هنگامسازی مداوم دانش توسط اعضای هیأت علمی اشاره دارد.
* پخش چهارم “تبادل دانش”: تبادل دانش به شیوه توزیع و گسترش کانالهای دانش در بین اعضای هیأت علمی مانند پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و مانند
آنها اطلاق میشود. برای گردآوری این اطلاعات از ۲۴ پرسش استفاده شده است که علاوه بر ۵ گزینه مشخص شده برای پاسخ در مقیاس لیکرت، با توجه به اینکه روشهای انتشار دانش متنوع بوده و در هر مورد نیز تعداد آن از اهمیت برخوردار بوده است، به پاسخگو این امکان داده شده است که به صورت تشریحی موارد و تعداد روشهای تبادل و انتشار دانش خود را ارائه نمایند.
* پخش پنجم “کاربرد دانش”: این بخش به به کارگیری دانش در محل مناسب خود اشاره دارد. میزان کاربرد اطلاعات فراهم شده و دانش بنا شده شخصی هر عضو هیأت علمی با ۶ سوال ۵ گزینهای مورد سنجش قرار گرفت.
به پیشنهاد استادان راهنما و مشاور در اکثر موارد قابل انجام، پرسشنامه به صورت حضوری و با توضیحات پژوهشگر و با نوشتن نظرات تشریحی پاسخگویان تکمیل شده است.

INLINE  تغییر کاربری اراضی

۳-۵ روایی و پایایی ابزار گردآوری
از میان روشهای متعدد و موجود جهت سنجش روایی پرسشنامه و کسب اطمینان از اعتبار۳۵ اندازهگیری، در این پژوهش از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده میشود. اگر سؤالهای ابزار معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشند که پژوهشگر قصد اندازهگیری آنها را دارد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود و به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد، ۱۳۸۶). بدین منظور پرسشنامه در اختیار ۵ نفر از متخصصان، صاحبنظران و اساتید (در رشته مدیریت آموزشی ۱ نفر، علوم اطلاع رسانی ۱ نفر، برنامهریزی درسی ۳ نفر) قرار گرفت و از نظرات ایشان در تصحیح مشکلات و پیچیدگیهای پرسشنامه استفاده شد. پس از یک هفته نظرات افراد مذکور گردآوری و جمعبندی شد. تغییرات مورد نظر آنها (بیشتر تغییرات مربوط به نحوه بیان و کاربرد اصطلاحات بود) در تنظیم پرسشنامه اعمال شد.
پایایی۳۶ عبارت از دقت (ثبات و پایداری) آزمون در هر اندازهگیری است (ایزاک۲، ۱۳۷۶). برای سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج آزمون آلفای کرونباخ گویای آن است که ابزار مورد استفاده در این پژوهش قابل اعتماد بوده و برای کل پرسشنامه برابر ۹۲/۰=? بدست آمده است که حاکی از اعتبار بسیار خوب پرسشنامه است.

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل در این پژوهش، با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.
آمار توصیفی شامل تنظیم جداول، فراوانی، شاخصهای مرکزی (میانگین)، شاخصهای پراکندگی (واریانس و انحراف استاندارد) و ترسیم نمودار است. بخش اول پرسشنامه یعنی ویژگیهای جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی به صورت جدول و با استفاده از شاخصهای آمار مرکزی و پراکندگی، توصیف و خلاصه شده است. همچنین تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها در قالب جداول مقایسهای و بررسی تک تک سؤالات مهم پرسشنامه برای روشن شدن هر چه بهتر جایگاه و وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههای آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند صورت گرفته است.
برای تحلیل استنباطی دادههای به دست آمده از بخش دوم تا پنجم پرسشنامه، از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی و تحلیلهای همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل دادهها مورد استفاده قرارگرفته است. برای این منظور از نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ استفاده شده است.

فصل چهارم
تحلیل یافتههای پژوهش

۴-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا با استفاده از نمودار توزیع فراوانی به توصیف دادههای جمعیتشناختی پرسشنامه پرداخته شده و سپس یافتههای پژوهش و نتایج دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در قسمت اول دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامه جمعبندی و بر اساس پرسشها به صورت توصیفی ارائه شده و در برخی موارد نظرات پژوهشگر در مورد دادهها آورده شده است. در قسمت دوم با استفاده از دادههای گردآوری شده و تجزیه و تحلیلهای آماری فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته و به پرسشهای اساسی پاسخ داده شده است.

INLINE  نانوالیاف سلولز

۴-۲ دادههای جمعیتشناختی
نقطه آغازین در تجزیه و تحلیل دادهها، تبدیل دادههای خام یا اولیه ثبت شده در پرسشنامه به اعداد و مرتب کردن آنها به شکل جدول است. فنون آماری مختلفی برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد. تحلیل توصیفی از جمله این فنون است که در واقع تغییر شکل دادههای خام به شکلی است که فهم و تفسیر آنها را آسان مینماید. این تحلیل معمولاً شامل یک خلاصه آماری است که مشاهدات و متغیرها را به طور مختصر توصیف میکند. در این پژوهش نیز این تحلیل برای توصیف اطلاعات جمعیتشناختی پاسخگویان بر حسب توزیع و درصدها و همچنین برای تعیین میزان کاربرد مدیریت دانش پاسخگو به کار رفته است.
برای درک بهتر وضعیت مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند ابتدا وضعیت جامعه آماری در جداول ۴-۱ تا ۴-۶ مورد بررسی قرار گرفت.

۴-۲-۱ مدرک تحصیلی
جدول ۴-۱ توزیع افراد نمونه را برحسب مدرک تحصیلی نشان میدهد.

جدول۴-۱ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
تعداد
درصد
کارشناسی ارشد
۳۲
۵/۲۱
دکتری
۱۱۷
۵/۷۸
کل
۱۴۹
۱۰۰

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی

همانطور که در جدول ۴-۱ مشاهده میشود در کل نمونه مورد بررسی ۵/۲۱% اعضای هیأت علمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۵/۷۸% دارای مدرک دکتری میباشند.

۴-۲-۲ جنسیت
در کل نمونه مورد بررسی حدود ۱۳% معادل ۱۹ نفر زن و ۸۷% معادل ۱۳۰ نفر جنسیت خود را مرد گزارش دادهاند. جدول زیر نتایج را بهتر نشان میدهد.

جدول۴-۲ تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد
زن
۱۹
۸/۱۲
مرد
۱۳۰
۲/۸۷
کل
۱۴۹
۱۰۰

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس جنسیت

بررسی متقابل جنسیت و مدرک تحصیلی نشان میدهد از کل اعضا هیأت علمی دکتری حدود ۹۰% مرد و تنها ۱۰% زن گزارش شدهاند.

جدول۴-۳ تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک جنسیت و مدرک تحصیلی
مدرک
جنسیت
کارشناسی ارشد
دکتری
زن
۷
۱۲
مرد
۲۵
۱۰۵

۴-۲-۳ رتبه دانشگاهی
از کل نمونه مورد بررسی حدود ۸/۷۳% (معادل ۱۱۰ نفر) دارای رتبه استادیار، ۸/۲۰% رتبه مربی، ۴% رتبه دانشیار و ۷/۰% (معادل ۱ نفر) دارای رتبه استادی بوده است. در این متغیر ۱ مورد نیز رتبه دانشگاهی خود را مشخص نکردهاست.

جدول۴-۴ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی
رتبه
تعداد
درصد
مربی
۳۱
۸/۲۰
استادیار
۱۱۰
۸/۷۳
دانشیار
۶
۴
استاد
۱
۷/۰
نامشخص
۱
۷/۰
کل
۱۴۹
۱۰۰

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی بر اساس رتبه دانشگاهی

۴-۲-۴ دانشکده
در نمونه مورد بررسی دانشکده علوم پایه با ۸/۲۶% از کل نمونه دارای بیشترین عضو و دانشکده هنر و علوم تربیتی با ۷/۲% کمترین عضو در نمونه را داشتهاند. سایر نتایج به شرح زیر است:

جدول۴-۵ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده
دانشکده
تعداد
درصد
علوم پایه
۴۰
۸/۲۶
مهندسی
۳۶
۲/۲۴
کشاورزی
۳۳
۱/۲۲
ادبیات
۲۶
۴/۱۷
تربیت بدنی
۶
۴
علوم تربیتی
۴
۷/۲
هنر
۴
۷/۲
کل
۱۴۹
۱۰۰

نمودار۴-۴ توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده

۴-۲-۵ سابقه کار
در میان اعضای هیأت علمی کمترین و بیشترین میزان سابقه کار به ترتیب ۱ و ۳۵ سال گزارش شده است. افراد نمونه دارای میانگین سابقه کار ۲۸/۱۲ سال و انحراف معیار برابر با ۱۲/۷ بودهاند. نمودار زیر نحوه پراکنش اعضای نمونه را به تفکیک سابقه کار مشخص مینماید. همانطور که از نمودار قابل مشاهده است نمای مشاهدات برابر

دیدگاهتان را بنویسید